Temakart

Temakart

Temakart i avansert kart

I avansert kart kan du velge blant mange temakart. Klikk på rullegardinmenyen til venstre for kartet og velg temakart (karttype) i oversikten som vises der.

Tips: Det kan lønne seg å zoome inn i kartet før temakart-type velges. Noen temakart er tunge å tegne opp for store områder, og opptegning av innholdet kan være målestokksavhengig.

Skjermutsnitt som viser hvor man velger temakart i avansert kart

Liste over ulike temakart i avansert kart

Lenkene under åpner temakartene i nytt vindu, zoomet inn til Midtbyen.

Adressekart

Aktsomhetskart klimarelatert risiko  
-veileder til aktsomhetskart klimarelatert risiko
-infoside om flomfaredelen av kartet

Kulturminnekartet
-infoside om kulturminnekartet

Bakgrunnskart arealplaner

Basiskart med stikkledninger

Biomangfold og naturverdier
-infoside om kart over naturmangfold

City manager

Delesak

Flyfoto

Forslag kommunedelplan

Friluftsliv og grønne områder

Friluftsliv, nærmiljøanlegg og idrett

Grunnforhold
- info om karttypen grunnforhold

Grønn strek

Kommuneplanens arealdel 2012-0224

PlanOversikt

Reguleringsplaner

Saksmapper

Skole og barnehage

Standardkart uten farger

Støysoner
- infoside om støysonekart

Temakart matrikkelinformasjon

Tidligere Kommuneplaner

Universell utforming

Vann i by

Brukerveiledning avansert kart

Andre temakart

Eldre i byen over 70 år

Skolekapasitetskart

Til skolekapasitetskartet

I dette kartet ser du hvordan skolekapasiteten er i ulike deler av kommunen. I blå områder er kapasiteten tilstrekkelig for prosjekter med færre enn 200 boenheter. I gule områder er kapasiteten begrenset. Om det er tilstrekkelig skolekapasitet i gule områder eller for flere enn 200 boenheter i blå områder, vurderes konkret for hvert enkelt prosjekt. Røde områder har ikke tilstrekkelig skolekapasitet og det gis ikke rammetillatelse til prosjekter med flere enn fire nye boenheter.

Utdypende informasjon om skolekapasitet i Trondheim

 • I en del reguleringsplaner framgår det at søknad om utbyggingstiltak for boliger ikke kan godkjennes før tilstrekkelig skolekapasitet er dokumentert. Kartløsningen viser skolekapasiteten i ulike deler av kommunen. Dette forenkler byggesaksbehandlingen for utbyggere og byggesakskontoret, samtidig som kartet også kan gi forutsigbarhet i arbeidet med å utarbeide reguleringsplaner.
 • Om det er tilstrekkelig skolekapasitet vurderes ut fra forholdet mellom skolekretsens utnyttelsesgrad på barne- og ungdomstrinnet og lavprognosen for befolkningsvekst.
 • Lavprognosen viser elevtallsutviklingen som følger av forventet demografisk utvikling i kretsen, samt allerede gitte ramme- og igangsettingstillatelser. Den gir det antall elever Trondheim kommune må ta høyde for i beregningen av fremtidig skolekapasitet. Det ligger til grunn for prognosen at antall barn varierer mellom ulike boligtyper, i ulike bydeler, at et antall barn fortsatt vil gå i private skoler, samt at toppen i elevtallet kommer et antall år etter at nye boliger er bygget.
 • Kartet oppdateres når status i et område endrer seg. Dette skjer for eksempel når det gis nye byggetillatelser, en skole får økt kapasitet eller en ny skole bygges. Blå områder kan dermed over tid bli gule eller røde, mens et område som er rødt kan bli blått. Der det bygges mange boliger kan man relativt raskt gå fra å ha tilstrekkelig skolekapasitet til ikke å ha det. Kartet er derfor ingen garanti for at boligprosjekter som er under planlegging vil kunne dokumentere tilstrekkelig skolekapasitet ved søknad om ramme- eller igangsettingstillatelse.
 • Det gjennomføres ulike tiltak for å bedre skolekapasiteten i områder hvor kapasiteten ikke er tilstrekkelig. Tiltakene skal først og fremst sikre de elevene som allerede er knyttet til skolen et fysisk læringsmiljø, i samsvar med de normer som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Videre gjennomføres tiltak for å øke kapasiteten, slik at fortsatt boligbygging kan gjennomføres. De fleste tiltakene vedtas av bystyret gjennom behandling av investeringssaker.

Utarbeiding av reguleringsplaner

 • En reguleringsplan fastlegger hvordan et område kan anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige byggetiltak i utgangspunktet utformes etter denne. I henhold til mal for planbeskrivelse skal skolekapasitet behandles i alle reguleringssaker. Følgende formulering innarbeides i reguleringsbestemmelsene til reguleringsplaner for flere enn 8 boliger:
 • Søknad om utbyggingstiltak for boliger kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet.
 • Er skolekapasiteten dårlig og det ikke er noe som tilsier at den vil bli bedret de nærmeste årene, kan byplankontoret fraråde oppstart av regulering i et område. Utbyggere står likevel fritt til å utarbeide reguleringsplaner også der det ikke er tilstrekkelig skolekapasitet, men risikerer å få avslag når de kommer til byggesaksbehandlingen.

Byggesaksbehandling og skolekapasitet

I kommuneplanenes arealdel fremgår det at bebyggelse ikke kan tas i bruk før nødvendig samfunnsservice og teknisk infrastruktur er etablert. Denne bestemmelsen gjelder for større utbygginger. Der det foreligger bestemmelse om skolekapasitet i reguleringsplan kan en byggesøknad ikke godkjennes av byggesakskontoret før tilstrekkelig skolekapasitet er bekreftet. Om utbygger søker dispensasjon fra rekkefølgekrav om tilstrekkelig skolekapasitet, behandles søknaden politisk av bygningsrådet.

Saksbehandlingsrutiner knyttet til skolekapasitet:

 • Blå områder (for prosjekter med færre enn 200 boenheter): Skolekapasiteten er tilstrekkelig og byggesakskontoret kan gi byggetillatelse.
 • Alle gule områder og blå områder for prosjekter med flere enn 200 boenheter: Byggesakskontoret kontakter fagstab og ber om en vurdering av skolekapasiteten for det aktuelle prosjektet. Utbygger behøver altså ikke kontakte Kommunedirektørens fagstab direkte for å få denne vurderingen.
 • Vurderer Kommunedirektørens fagstab at skolekapasiteten er tilstrekkelig, kan byggesakskontoret gi byggetillatelse. Dersom kapasiteten ikke er tilstrekkelig ber byggesakskontoret utbygger utarbeide en dispensasjonssøknad. Dersom fagstabens vurdering konkluderer med at det er tilstrekkelig kapasitet for deler av det aktuelle prosjektet, gir byggesakskontoret utbygger beskjed om dette og utbygger kan eventuelt søke om et mindre omfattende utbyggingsprosjekt.
 • Røde områder. Kapasiteten er ikke tilstrekkelig. Byggesakskontoret ber utbygger utarbeide en dispensasjonssøknad. Når byggesakskontoret mottar søknaden om dispensasjon, ber byggesakskontoret
  Kommunedirektørens fagstab om en vurdering av skolekapasiteten for det aktuelle prosjektet. Uttalelsen fra Kommunedirektørens fagstab innarbeides (‘klippes inn’) i dispensasjonssaken, som behandles politisk av bygningsrådet.

Spørsmål knyttet til skolekapasitet kan stilles til

Eksterne karttjenester

Se eiendom
Finn din eiendom, på landsbasis

Se plan
Oversikt over kommunale arealplaner som er tilgjengelig for Norge digitalt

Norgeskart
Landsdekkende karttjeneste, hvor du finner eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier

Elektronisk tinglysing
Kartverkets nye tinglysingssystem for profesjonelle brukere

Jordskiftekart/jordskifteretten
Jordskiftedomstolens karttjeneste

Sist oppdatert: 15.05.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward