Grensejustering

Grensejustering

Grensejustering er å foreta små justeringer (som maksimalt utgjør 5% av opprinnelig areal) av eiendomsgrensen mellom naboeiendommer. Du må søke kommunen om tillatelse.

Hvem kan søke

Det er eier av eiendommen som søke om grensejustering.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Slik søker du

Du må søke skriftlig på dette skjemaet:

Søknad om grensejustering (PDF)

  • Forslag til nye eiendomsgrenser må være inntegnet på et vedlagt kart. Størrelse på justert areal må angis i kvadratmeter (m²). Kartet skal vise eksisterende grenser, plassering av bygg og nye grenser.
  • Naboer som har et eller flere grensepunkt felles med det arealet som ønskes justert, skal varsles før søknad sendes kommunen. Søker har ansvar for å varsle naboene. Skjema for nabovarsel og kvittering for nabovarsel (Direktoratet for byggkvalitet).

Pris

Se gebyrregulativ for oppmålingsarbeid (kapittel 4, § 4-3).

Behandlingstid

Behandlingstiden for å gjennomføre grensejusteringen er om lag 8-10 uker.

Saksbehandling

Kun mindre areal kan justeres. Dette er vilkårene for å få utført en grensejustering:

  • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
  • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med maksimalt 500 kvadratmeter, eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
  • En enhet kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering (hvor stort areal som eiendommen faktisk avgir).

Dersom arealet du ønsker å justere er større enn grensene nevnt ovenfor, se vår informasjon om arealoverføring.

Når vilkår om grensejustering er oppfylt, holdes oppmålingsforretning med oppmøte i marka. Eiere av gjeldende eiendom og tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmøte.

På oppmålingsforretningen blir eksisterende grenser avklart og nye grenselinjer påvist og merket.

Etter forretningen får søker tilsendt matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.
Besøksadresse: Holtermanns veg 7, Trondheim.

Oppmålingstelefonen: 72 54 25 00

Sist oppdatert: 14.02.2024

Fant du det du lette etter?