Seksjonering

Seksjonering er å dele en eiendom slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av eiendommen. En seksjonert eiendom er et sameie.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eiendommen kan deles i hver sin fysiske del, anbefaler vi fradeling fremfor seksjonering. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom.

Hvem kan søke

Det er eier eller fester av eiendommen som kan søke om seksjonering og reseksjonering.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt

Slik søker du

Søknad om seksjonering i pdf-format.

Søknad om seksjonering i word-format.

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for seksjonering.

 

Søknad om reseksjonering i pdf-format.

Søknad om reseksjonering i word-format.

Veiledning for utfylling av søknadsskjema for reseksjonering.

Fyll ut søknadsskjema.
Legg ved følgende vedlegg:

 • Kart over eiendommen.
 • Plantegninger over alle etasjer i bygningen, inklusive kjeller og loft.
 • Vedtekter (ikke nødvendig ved reseksjonering).

Ved reseksjonering er det sammensatte krav til underskrift og samtykke. Se mer informasjon i Kartverket sin oversikt over reseksjoneringsreglene.


Dersom dere er flere eiere av eiendommen og eierandelene deres er de samme før og etter seksjoneringen, kan dere fordele seksjonene mellom dere i forbindelse med seksjoneringen. Fyll i tilfelle ut skjemaet fordeling av sameieandeler ved seksjonering (Kartverket) og legg det ved søknaden om seksjonering.

Ved seksjonering av eksklusivt uteareal må søker angi dette med bokstaven "G" i søknadsskjemaet punkt 4 (kolonnen "Tilleggsareal") og rekvirere oppmålingsforretning i eget skjema.

Søknaden må ha original underskrift (krav fra Kartverket).
Søknaden og vedleggene sendes til Trondheim kommune, Pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Pris

Seksjonering av nybygg 2-4 seksjoner: 12 000 kroner.

Seksjonering av eksisterende bygg 2-4 seksjoner: 16 000 kroner.

Reseksjonering 1-4 seksjoner: 16 000 kroner.

Dersom du skal seksjonere eller reseksjonere flere enn 4 seksjoner, koster hver seksjon over 4 seksjoner 500 kroner per seksjon.

I tillegg kommer tinglysingsgebyret på 525 kroner per sak.


Oppretting eller endring av utendørs tilleggsareal utføres i en oppmålingsforretning og gebyret for denne er 17 034 kroner per eierseksjon.

Oppheving (sletting) av seksjonering: 5000 kroner. Det skal ikke betales tinglysingsgebyr i disse sakene.

Dersom søknad avslås, beregnes fullt gebyr.

Dersom søknad blir trukket før den er behandlet eller den av andre grunner ikke kan behandles, beregnes halvt gebyr.

Gebyrene for seksjonering og reseksjonering er fastsatt i lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr 65 og i Trondheim kommune sitt gebyrregulativ

Behandlingstid

Søknad om seksjonering, reseksjonering og sletting av seksjonering skal være behandlet og registrert i matrikkelen innen 12 uker. Dersom du ønsker å etablere eksklusivt uteareal til seksjonene, er behandlingstiden noe lengre.

Saksbehandlingstiden forlenges dersom søknaden eller vedleggene er mangelfulle.

Saksbehandling

Trondheim kommune tar imot og journalfører søknaden. Kart- og oppmålingskontoret gjennomgår søknaden. Dersom det er feil eller mangler i søknaden, gir vi deg en frist på 14 dager for retting. Når søknaden er komplett, sender vi deg en faktura med seksjonerings- og tinglysingsgebyret.


Deretter sjekker vi om disse vilkårene for seksjonering er tilstede:

 • Hver boligseksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven og har kjøkken, bad og wc i hoveddelen.
 • Hver seksjon skal ha enerett til å bruke en bruksenhet.
 • Hver seksjon skal ha en fast sameiebrøk.
 • Bruksenhetens hoveddel skal være en klart avgrenset og sammenhengende del av bygningen og ha egen inngang.
 • Det skal være avsatt nok parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som er kravet i byggetillatelsen.
 • Alle bruksenhetene inngår i seksjoneringen.
 • Seksjoneringen gjelder bare for en eiendom.
 • Det er bestemt at den enkelte seksjon skal brukes til bolig eller næring og dette samsvarer med formålet i arealplan eller annen tillatelse.
 • De arealene som flere seksjonseiere trenger tilgang til og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal, skal seksjoneres som fellesareal.

Vi må ofte befare bygget for å kontrollere at vilkårene er tilstede og for å være sikre på at tegningene viser bygget slik det er i dag.

Dersom vilkårene ovenfor er innfridd, gjør vi vedtak om seksjonering.

Når seksjoneringen er vedtatt, fører vi den inn i matrikkelen (eiendomsregisteret) og dere vil motta en orientering om dette. Når klagefristen på tre uker er utløpt, sender vi dokumentene til tinglysing. Til slutt vil dere motta de tinglyste dokumentene og matrikkelbrevene for de nye seksjonene.

Mer om seksjonering

Hva er eierseksjonering

En eierseksjon er en sameieandel (leilighet) i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en eller flere boliger/leiligheter eller andre bruksenheter i eiendommen, jf. Eierseksjonsloven § 1. Med andre bruksenheter menes deler av hus som brukes til for eksempel industri, kontorer, forretninger og lignende.


Hva kan seksjoneres

I prinsippet kan all bebygd eiendom der bebyggelsen består av flere boliger/ leiligheter eller andre bruksenheter seksjoneres.

Hva kreves av standard i en seksjon

En boligseksjon må være en lovlig etablert bruksenhet etter plan- og bygningsloven og ha eget kjøkken, bad og wc i bruksenhetens hoveddel. Dette betyr at disse rommene må ligge inne i leiligheten, og at de må kunne nås uten å måtte passere fellesareal eller andre bruksenheter.

Hva består en eierseksjon av?

Skal en eiendom seksjoneres, må alle bruksenhetene inngå i seksjoneringen. Hver seksjon må bestå av en hoveddel som fremstår som en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen. Hoveddelen skal ha egen inngang fra et fellesareal. Adkomsten til seksjonen kan ikke skje via andre seksjoner. I tillegg kan en seksjon omfatte andre deler av eiendommen som boder i kjeller og loft, eller deler av andre hus på eiendommen, garasjeplass i garasjebygg, eller deler av utomhusarealet.

Vedtekter

Alle sameier må ha vedtekter og de skal vedlegges seksjoneringssøknaden. Vedtektene må minimum inneholde kommunenavn, gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer. De skal også fastsette hvor mange styremedlemmer sameiet har. Dersom det i byggetillatelsen er krevd opparbeidet parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, må sameiet sine vedtekter sikre at parkeringsplassene gjøres tilgjengelige for disse, jfr. eierseksjonsloven §26. Dette kravet om å innføre vedtekter som sikrer at plassene gjøres tilgjengelige, gjelder også for etablerte sameier og er uavhengig av om parkeringsplassene er tilleggsdel til seksjoner eller fellesareal. Vedtektene må være endret og registrert i Foretaksregisteret innen 01.01.2019.

Reseksjonering

Hva er reseksjonering

Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, for eksempel en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Hvem kan søke reseksjonering

Seksjonens eier kan søke om reseksjonering. Reseksjonering som omfatter flere seksjoner må signeres av alle berørte seksjonseiere. Dersom fellesareal blir berørt av en reseksjonering, eller at det vil oppstå nye seksjoner, kreves det samtykke av sameiet før reseksjoneringen kan gjennomføres. Det er sammensatte regler for underskrift og samtykke ved reseksjonering, se mer i Kartverket sin oversikt over reseksjoneringsreglene.

Endring av sameiebrøk

Dersom sameiebrøken endres i reseksjoneringen, anses det for å ha skjedd en verdioverføring mellom sameierne. Dette utløser et krav om å betale dokumentavgift. Avgiften utgjør 2,5 % av salgsverdien av det som overføres. Salgsverdien skal opplyses om i punkt 4 i søknaden.

Spesielle krav ved reseksjonering

Reseksjonering kan bare skje med samtykke fra alle som har tinglyst pant i de berørte seksjonene. Samtykket skal foreligge når søknaden sendes inn.

Kommune sin rett til å kreve reseksjonering

Dersom en eiendom er seksjonert før den var ferdig utbygd og det viser seg at det er avvik av betydning mellom de seksjonerte og de ferdige bruksenhetene, kan kommunen pålege de berørte seksjonseierne å reseksjonere. Det samme gjelder dersom to eller flere bruksenheter ikke er blitt bygd ut og dersom eiendom/bruksenhet endrer formål fra bolig til næring eller motsatt. Kommunen skal da gi en frist for å søke reseksjonering. Dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan kommunen ilegge tvangsmulkt.

Slette seksjonering

Når du sletter (opphever) seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Dersom du vil slette en seksjonering, må du fylle ut skjemaet

 • Skjema for begjæring av sletting (doc)
 • Skjema for begjæring av sletting (pdf)

Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet.

Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være originale eller bekreftet rett kopi og ikke eldre enn 6 måneder.

Sletting (oppheving) av seksjonering koster 5000 kroner.

Kilder og nettsteder

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Besøksadresse: Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim.
E-post
Seksjoneringstelefonen: 72 54 28 51

Sist oppdatert: 20.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css