Deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge - tilskudd

Deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge - tilskudd

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere flere barn og unge inn i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter. Tiltak som gis støtte skal bidra til å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert aktivitet.

Hvem kan søke om tilskudd

Frivillige lag og organisasjoner, og andre aktører som er registrert i frivillighetsregisteret, som tilbyr organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.

Enkeltpersoner kan ikke søke om personlig støtte.

Søknadsfrist

Det er ikke en fast søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Det kan søkes om støtte til allerede gjennomførte tiltak i inneværende kalenderår.

Hvilke aktiviteter prioriteres

Det kan gis støtte til deltakelse i faste/regelmessige fritidsaktiviteter for barn og unge i alderen 6-18 år som ellers ikke har mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Dette kan være:

 • Kompensasjon for manglende/redusert kontingent
 • Støtte til utstyr som er nødvendig for gjennomføring av fritidsaktiviteten
 • Støtte til deltakelse på turer, kurs og seminarer
 • Informasjonstiltak
 • Prosjekt som prøver ut individuell oppfølging eller andre typer tiltak som tar utgangspunkt i hindringer for deltakelse ut over de rent økonomiske
 • Tiltak som kan kompensere for eller støtte foreldre som har utfordringer med oppfølging av fritidsaktiviteter
 • Tiltak som bidrar til inkludering av barn og unge med minoritetsbakgrunn

Dette prioriteres ikke

 • Generell drift av fritidsaktiviteter
 • Støtte til idrettsaktiviteter. Det vises til egne ordninger for idretten
 • Gjennomføring av arrangement og tilstelninger. Det vises til Tilskudd til aktiviteter for barn og unge for prosjekt- og aktivitetsstøtte
 • Støtte til billetter/inngang ved arrangement eller andre kultur- og aktivitetstilbud
 • Støtte til å dekke utgifter knyttet til deltakelse i kommunale fritidsaktiviteter. Det henvises til egne ordninger for friplass

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Budsjett for tilskuddsordningen

Budsjett til fordeling er 205000 kroner årlig (med forbehold om budsjettvedtak i Bystyret).

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Kulturenheten:

Katrine Amble, telefon 91 76 00 49
Ellen Sterten, telefon 97 99 59 27

Epost: 

Sist oppdatert: 07.03.2024

Fant du det du lette etter?