Driftstilskudd til skolekor, skolekorps og skoleorkester

Driftstilskudd til skolekor, skolekorps og skoleorkester

Formål

Tilskuddsordningen gir tilskudd til drift av skolekor, skoleorkester og skolekorps utenom skolens undervisningstid.

Hvem kan søke om tilskudd

Skolekor, skolekorps og skoleorkester hjemmehørende i Trondheim, med medlemmer i alderen 6 - 18 år.

Krav til søker

 • Organisasjonen må være registrert som en frivillig organisasjon og ha lovlig valgt styre, egne vedtekter og gjennomført årsmøte
 • Organisasjonen må være tilknyttet en lands- eller fylkesomfattende organisasjon
 • Organisasjonen må føre regnskap. Økonomien i organisasjonen må være tydelig adskilt fra skolens (eller andre kommunale enheters) økonomi
 • Medlemskontingent er nødvendig
 • Organisasjonen må ha tilknytning til en grunnskole/skolekrets og primært rekruttere fra nærmiljøet
 • Organisasjonen må aktivt rekruttere bredt og bidra til inkludering i tråd med Fritidserklæringen

Alle organisasjoner er pliktig til å ha et medlemsarkiv som skal inneholde følgende:

 • Medlemmenes navn og adresse foregående år
 • Fødselsår
 • Når kontingent ble betalt foregående år

Enhet for revisjon og resultatkontroll har som kommunenes revisor full innsynsrett i regnskapet til organisasjoner som søker/mottar støtte fra Trondheim kommune.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars.

Hva prioriteres

 • Tilskudd beregnes ut fra medlemstall.
 • Minst 2/3 av medlemmene må være mellom 6 - 18 år. Et medlem regnes som under 18 år det kalenderåret hun/han fyller år
 • Totalt antall medlemmer for korps og orkester må minst være 15, for kor minst 12
 • Kun medlemmer i alderen 6 -18 år er tilskuddsberettiget
 • Dessuten kan TrønderbraZZ søke om tilskudd

Søk om tilskudd

Dere søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Krav til søknaden

 • Skriv navnet på organisasjonen i feltet "Navn på prosjekt/aktivitet".
 • Skriv om organisasjonen er et kor, korps eller orkester, og hvilke(n) skole(r) organisasjonen rekrutterer fra under "Hvem er vi".
 • I feltet for prosjektbeskrivelse skriver dere hvor mange medlemmer organisasjonen hadde totalt per 31.12 siste år, og hvor mange av disse som er mellom 6 - 18 år. Det er ikke nødvendig å gi utfyllende opplysninger om organisasjonens drift.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten
Saksbehandler Mette Jensen
Telefon 97 42 16 44
E-post:

Sist oppdatert: 18.10.2022

Fant du det du lette etter?