Frivillighetsmillionen kultur

Frivillighetsmillionen kultur

Formål

Formålet med denne ordningen er å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Potten skal utlyses og tildeles prosjekter som utvikler og skaper nye aktiviteter, som skaper samarbeid mellom organisasjoner og grupper, eller mellom frivillige og offentlige aktører.

Hvem kan søke om tilskudd

 • Frivillige organisasjoner i Trondheim.
 • Grupper av ungdom.

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende. Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre. Du får svaret i Tilskuddsbasen.

Budsjett for tilskuddsordningen

Budsjettramme for tilskuddsordningen vedtas årlig av Bystyret. 

Se oversikt over tidligere tildelinger

Dette vil bli prioritert

 • Nye søkere/tiltak prioriteres.
 • Kultur- og fritidsaktiviteter som bidrar til bredde i byens kulturtilbud.
 • Aktiviteter som utløser rekruttering og frivillig arbeid.
 • Utprøving av nye metoder i frivillighetsarbeidet.
 • Aktiviteter som bidrar til økt samarbeid mellom organisasjoner og grupper, eller mellom frivillige og offentlige aktører.
 • Aktiviteter som foregår i Trondheim.
 • Prosjekter som legger til rette for økt aktivitet.
 • Tiltak må gjennomføres i inneværende år.

Det gis ikke tilskudd til

 • Søknader om tilskudd til drift (herunder administrasjonsutgifter).
 • Søknader om personlig utstyr.
 • Reisestøtte.
 • Kurs og seminardeltakelse.
 • Politisk og religiøs aktivitet.
 • Underskuddsgaranti.
 • Kommersielt baserte arrangement.
 • Ordinære idrettsarrangement.

Ett tilskudd per aktivitet

Ikke søk flere tilskudd eller på flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Rapportering og utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Deretter vil tilskuddet bli utbetalt innen ca. én måned.

Etter at tiltaket er gjennomført skal dere levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Skriv reelle tall, ikke rund av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandlere:

Trygve Fætten
Telefon: 91 67 24 76
E-post:

Cathrine Kahn
Telefon: 90 69 44 08
E-post:

Sist oppdatert: 26.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward