Kulturfondet

Kulturfondet

Formål

Kulturfondets formål er å bidra til utvikling og nyskapning innen kulturområdet i Trondheim. Kulturfondet ble etablert etter vedtak i Bystyret 25. mars 2004.

Søknadsfrist

Grunnet lav avkastning lyses ikke kulturfondet ut med en fast søknadsfrist i 2024. Aktører/miljøer som ønsker å avklare om deres prosjektplaner/-ideer kan være aktuelle i kulturfondsammenheng, bes ta kontakt med sin kontaktperson i Kultur- og idrettsstaben eller direkte med kulturfondsansvarlig i staben (se kontaktinfo nederst på siden).

Saksbehandling og vedtak

Søknader som mottas behandles først administrativ av kultur- og idrettsdirektøren. Deretter fremmes forslag til fordeling av midlene som en politisk sak til Kultur-, idretts- og frivillighetskomiteen, før formannskapet så gjør endelig vedtak.

Som følge av den omfattende saksbehandlingen, administrativt og politisk, er det derfor viktig at søknader sendes inn i god tid (min. 4 mnd) før planlagt oppstart/gjennomføring av prosjekt.

Søknader som mottas uten kvalitetssikring på forhånd (se under "søknadsfrist") og som åpenbart ikke er relevant i kulturfondsammenheng, kan avvises uten at saksbehandlingsrutinen som er nevnt ovenfor følges (alternativt kan slike søknader rutes til kommunens ordinære tilskuddsordninger).

Veiledende sjekkliste for søknader

Sjekkliste for søknader, til veiledning for søkere. 

 1. Beskrivelse av arrangementet.
 2. Organisering.
 3. Søkers arrangementserfaring/erfaring med typen prosjekt det søkes støtte til.
 4. Hvilken betydning vil arrangementet/prosjektet kunne ha for Trondheim?
 5. Søknader vedr. idrettsarrangement: Hvilken rolle forbundet (nasjonalt) og idrettskretsen spiller i et slikt arrangement, og hvorfor en lokal klubb er arrangør av nasjonalt mesterskap.
 6. Hvis aktuelt: Publikumspotensialet (ut fra tidligere arrangement).
 7. Hvis aktuelt: Profilering i media. Hvilke avtaler er gjort med NRK, TV2, andre?
 8. Hvem er bidragsytere i tillegg til søker (finansielle bidragsytere og andre typer)?
 9. Søknader vedr. idrettsarrangement:
  • Vil det bli kulturinnslag som en del av arrangementet
  • Inngår i så fall dette som en del av søknaden (beskrivelse og budsjett)?
  • Hvis nei, hvorfor ikke?
 10. Budsjett:
  • Oversikt over samlede utgifter og inntekter.
  • Budsjett skal være i balanse.
  • Søknadsbeløp til Trondheim kommune skal komme fram under finansiering.
  • Søknadsbeløp til andre instanser (offentlige og private) skal komme fram under finansiering, hver for seg. Dette gjelder også eventuell egenandel for søker.
  • Egeninnsats kan inngå som delfinansiering for å vise ikke-økonomisk innsats, men må da balanseres på kostnadssiden.
  • Ideelt sett bør det være en finansieringsplan der annen finansiering enn tilskudd fra kommunen utgjør minimum 50% av total finansiering.

Dette kan du søke om

 • Dekning av utgifter til ulike typer arrangement og utviklingsprosjekter innen kulturområdet
 • Dekning av utgifter og/eller tilskudd knyttet til arrangementer og utviklingsprosjekter i privat og/eller offentlig regi

Det kan ytes tilskudd til kulturprosjekter som strekker seg over flere år. Årlig utbytte kan ikke benyttes til dekning av utgifter til etablerte kulturtilbud.

Dette vil ikke bli prioritert

Som hovedregel gis det ikke tilskudd under 100 000 kroner fra kulturfondet. Søknader under 100 000 kroner henvises til å søke fra kommunens ordinære tilskuddsordninger.

Vedtekter

Vedtekter for kulturfondet

Kapittel 1 formål og rettsstilling

1-1 Navn og opprettelse
Trondheim kommunes kulturfond og vedtekter er opprettet etter vedtak i Trondheim bystyre, sak 195/2001, sak 88/2002 og sak 36/2004.

Kulturfondet er opprettet med midler utbetalt av Statkraft i forbindelse med salget av kommunens aksjer i Trondheim Energiverk A/S.

1-2 Formål
Formålet med kulturfondet er å bidra til utvikling og nyskapning innen kulturområdet i Trondheim.
Årlig utbytte skal benyttes til:

 • Dekning av utgifter til ulike typer arrangement og utviklingsprosjekter innen kulturområdet
 • Dekning av utgifter og/eller tilskudd knyttet til arrangementer og utviklingsprosjekter i privat og/eller offentlig regi

Det kan ytes tilskudd til kulturprosjekter som strekker seg over flere år.

Årlig utbytte kan ikke benyttes til dekning av utgifter til etablerte kulturtilbud.

1-3 Kulturfondets grunnkapital
Grunnkapitalen var ved opprettelsen av kulturfondet 25 millioner kroner.

I tråd med bystyrets intensjon og vedtak arkivsak 99/174090 er kulturfondet tilført ytterligere 75 millioner kroner ved avsetninger av andel årlig realavkastning fra TKK tidligere regnskapsår.

Grunnkapitalen tillegges årlig et beløp tilsvarende den gjennomsnittlige endring i konsumprisindeksen (KPI) de siste 5 år for å opprettholde kulturfondets realverdi. Se punkt 1.6.2 i ”Vedtekter for Trondheim kommunes kraftfond” for nærmere beskrivelse.

1-4 Juridisk status
Kulturfondet er underlagt bystyret.

I tillegg til vedtektene for kulturfondet gjelder kommunelovens bestemmelser og relevante forskrifter gitt i medhold av denne og andre lover.

Kapittel 2 godkjenning og endring av vedtektene

Vedtektene for kulturfondet vedtas av Bystyret. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt.

Kommunedirektøren kan foreslå endringer i kulturfondets vedtekter.

Kapittel 3 organisering og forvaltning

Kulturfondet forvaltes som en del av Trondheim kommunes kraftfonds (TKKs) portefølje.

Kulturfondets midler er en del av bykassens virksomhet, men forvaltes atskilt fra kommunens øvrige midler med hjemmel i TKKs vedtekter.

Alle endringer som vedtas vedrørende TKKs kapitalforvaltning gjøres umiddelbart gjeldende for annen kapital forvaltet i henhold til TKKs vedtekter, herunder kulturfondet.

Kommunedirektøren har ansvaret for at vedtektene følges og at årlig utbytte brukes i samsvar med bestemmelsene i vedtektene.

Kapittel 4 rapportering

Ved årsoppgjøret for TKK rapporteres status for kulturfondets balanseverdi, samt andel av årets avkastning.

Rapportering vedrørende anvendelse av årlig utbytte fra kulturfondet gjøres ved års- rapporteringen.

Kapittel 5 revisor

Trondheim kommunerevisjon er revisor for kulturfondet.

Kapittel 6 uttak av midler fra kulturfondet

6-1 Anvendelse av årlig utbytte
Kulturfondets årlige utbytte skal anvendes i samsvar med fondets formål, jfr. pkt.1-2.

6-2 Vedtak vedrørende årlig anvendelse av kulturfondets utbytte
I forbindelse med kommunedirektørens budsjettforslag fremmer kommunedirektøren forslag om størrelsen på det årlige utbytte fra kulturfondet.

Dersom årlig utbytte disponeres i forbindelse med budsjettet fatter bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtak om hvilke tiltak som skal motta støtte.

Dersom årlig utbytte helt eller delvis ikke foreslås disponert ved budsjettbehandlingen, men disponeres i løpet av budsjett- og regnskapsåret legger kommunedirektøren fram forslag til disponering for formannskapet. Formannskapet sender saken videre til fagkomiteen som gir sin uttalelse til formannskapet. Formannskapet fatter endelig vedtak.

Kapittel 7 reduksjon av realverdi og/eller avvikling av kulturfondet

7-1 Reduksjon av kulturfondets grunnkapital
Det er et bærende prinsipp at realverdien av kulturfondets grunnkapital skal opprettholdes. Dersom det allikevel fremmes forslag i bystyret om å redusere grunnkapitalen, må det vedtas av bystyret med 2/3 flertall.

7-2 Avvikling av kulturfondet
Bystyret kan med 2/3 flertall vedta å oppløse kulturfondet.

Vedtekter sist revidert av bystyret 21.11.2013

 

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Tildelinger fra Trondheim kommunes kulturfond

Oversikt over alle prosjekt og arrangement som er gjennomført med støtte fra kulturfondet siden etablering i 2004.

Kontakt

Roald Birkelund
Telefon: 95 26 33 52
E-post:

Sist oppdatert: 18.01.2024

Fant du det du lette etter?