Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Organisasjoner som får driftsstøtte skal bidra til å oppfylle ett eller flere av delmålene:

A) Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og  øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og  diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

B) Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norsk- og engelskferdigheter, og styrke  kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.

C) Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og  kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Lokale innvandrerorganisasjoner som

  • er minst ett år gammel.
  • har minimum 30 betalende medlemmer bosatt i Trondheim. Medlemskontingent skal være betalt via bank eller Vipps.
  • er registrert med adresse i Trondheim.
  • er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene) og har organisasjonsnummer.

Det gis ikke driftsstøtte til trossamfunn, studentorganisasjoner eller politiske organisasjoner. Følgende land er også unntatt fra støtteordningen: Sveits, USA, Canada, Australia, New Zealand og Norden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april.

Krav til søknaden

Organisasjonen må beskrive hvordan de jobber aktivt med formålet til denne støtteordningen. Driftstilskuddet beregnes på grunnlag av antall betalende medlemmer registrert bosatt i Trondheim. 

Det er krav om følgende vedlegg til søknaden:

  • Egenerklæring om antall medlemmer med bostedsadresse Trondheim.
  • Vedtekter for organisasjonen.
  • Årsrapport for foregående år.
  • Godkjent årsregnskap for foregående år.

Søknader som mangler disse vedleggene vil ikke behandles.

Søk om tilskudd

03.05.2024: Potten for 2024 er fordelt, og det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen. 

Lenke til Tilskuddsbasen publiseres her når det blir mulig å søke om tilskudd for 2025. 

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post:

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 91 67 24 76
E-post:

Sist oppdatert: 03.05.2024

Fant du det du lette etter?