Tilskudd sikker sykkelparkering for besøkende

Tilskudd sikker sykkelparkering for besøkende

Miljøpakken tilbyr tilskudd til sikker sykkelparkering for virksomheter i Trondheim. Målet er at flere skal sykle på sine handels- og fritidsreiser ved at virksomheten tilbyr trygg sykkelparkering.

Formål

Ordningen skal stimulere til at flere virksomheter tilbyr sikker sykkelparkering for sine besøkende. Dette gjelder virksomheter innenfor handels- og fritidssegmentet med mange besøkende.

Med sikker sykkelparkering menes her anlegg som er adgangsbegrenset, solide og låsbare, og som er vesentlig sikrere å låse sykkelen sin med, eller i, enn vanlig sykkellås. Ved å etablere sykkelparkering av god kvalitet, som vanskeliggjør sykkeltyveri, vil erfaringsvis sykkelbruken øke. Sykkelparkeringen må etableres på eiendom som virksomheten disponerer. 

Hvor mye tilskudd

Tilskuddet dekker 30 prosent av utgiftene ved etablering av sikker sykkelparkering, maksimalt 500 000 kroner per virksomhet.

Hvem kan søke

Tilskuddet er for virksomheter innenfor handels- og fritidssegmentet som er lokalisert i Trondheim kommune. Flertallet av besøkene hos virksomheten må ha en varighet på mer enn 30 minutter, da behovet for sikker sykkelparkering er størst. Ved besøkstid på under 30 minutter vil erfaringsvis vanlige sykkelparkering der man kan låse sykkelens ramme og hjul fast til stativet være tilstrekkelig for de fleste.

Bedriften må være registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).

Søknadsfrist

Søknad sendes via Trondheim kommunes tilskuddsbase og behandles fortløpende. Siste frist for innsending av søknad er 15. november 2024. Søknadene vurderes individuelt. Det er avsatt begrensede midler, og det er mulig å få støtte så lenge midler er tilgjengelig. 

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling må man påregne lengre saksbehandlingstid.

Dersom du får vedtak om tilskudd, må du godkjenne dette i Tilskuddsbasen innen 3 uker fra vedtaket er fattet.

Tilsagn er gyldig i ett år etter vedtak. Det vil si at søker har ett år på å gjennomføre tiltaket og sende inn rapport i Tilskuddsbasen.

Vilkår for tilskudd

 • Virksomheten skal allerede ha, eller samtidig selv etablere, vanlig sykkelparkering der man kan låse sykkelens ramme og hjul fast til stativet (typisk A-stativ) i umiddelbar nærhet til inngang/-er.
 • Virksomheten må ha midler til å forskuttere hele kostnaden for etablering av sikker sykkelparkering.
 • Virksomheten må søke og få innvilget tilskudd før det bestilles materialer og tjenester, starter på arbeidet eller inngås avtaler med leverandører.
 • Tilskuddet dekker kun kostnader for etableringen av sikker sykkelparkering.
 • Virksomheten må selv sjekke om sykkelparkeringen må omsøkes, dette gjøres ved å gå inn på denne linken til byggesaker og sjekke hvilke bygg som har fritak for søknad her. Godkjent søknad om tilskudd er ikke det samme som en godkjenning for oppsetting av et byggverk.
 • Sykkelparkeringen må etableres på eiendom som virksomheten disponerer. Det er virksomhetens ansvar å gjøre nødvendige avtaler med eventuell utleier.
 • Sykkelparkeringen kan ikke være til hinder for offentlige tjenester som for eksempel avfallshåndtering og utrykningstjenester.
 • Sykkelparkeringen skal være offentlig tilgjengelig.
  Virksomheten skal på oppfordring fra Trondheim kommune dele brukerdata for sykkelparkeringen inntil 2 år etter åpningen.
 • Sykkelparkeringen skal være gratis minst like lenge som den nærmeste bilparkeringen til besøkende, og ved eventuell avgift skal denne være maks 25 % av kostnaden av bilparkering.
 • Søknaden må være innenfor formålet beskrevet i første avsnitt. Det vil bli tatt en skjønnsmessig vurdering på om søknaden innfrir det tiltenkte formålet.

Krav til sykkelparkeringen

 • Sykkelparkeringen må være under tak.
 • Sykkelparkeringen skal i utgangspunktet etableres nærmere hovedinngang enn eksisterende bilparkering.
 • Sykkelparkering skal være adgangsbegrenset og innelåst eller være utstyrt med en solid låsemekanisme som vanskeliggjør sykkeltyveri. Se veileder for sikker sykkelparkering for besøkende her
 • Ved etablering av mer enn 10 parkeringsplasser skal minst 15 prosent av plassene være store nok for longtail-sykler eller større lastesykler.

Krav til søknaden

Søknaden må gjøre rede for hvordan tiltaket innfrir kravene til sykkelparkeringen listet opp over.

I tillegg må du legge ved følgende:

 • beskrivelse og bilder av eksisterende eller planlagt vanlig sykkelparkering i umiddelbar nærhet til inngang, som viser stativtype der man kan låse sykkelens ramme og hjul fast til stativet.
 • enkel kartskisse som viser plassering av planlagt sikker sykkelparkering i forhold til hovedinngang, vanlig sykkelparkering, adkomst for syklende fra offentlig veg og nærmeste bilparkering.
 • pristilbud fra leverandører og et enkelt budsjett.

Etter at prosjektet er gjennomført skal det leveres en rapport, se krav til rapport under.

Anbefalinger og veiledninger

I forbindelse med dette tilskuddet er det laget en egen veileder med eksempler og anbefalte løsninger for vanlig- og sikker sykkelparkering.

Du finner veilederen for sikker sykkelparkering for besøkende her.

 

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd gjennom Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Det skal leveres rapport i Tilskuddsbasen innen 3 måneder etter gjennomført tiltak.

Rapporten skal inneholde:

 • Regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.
 • Dokumentasjon av alle kostnader i forbindelse med prosjektet. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter vil ikke bli godkjent.
 • Bilder av sykkelparkeringen. 

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Etter godkjenning av rapporten, og eventuell befaring, vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto i virksomheten.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller i rapporten), eller sykkelparkeringen ikke er tilgjengeliggjort iht. vilkår for tilskuddet de 3 første årene etter etablering, skal hele eller deler av tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom virksomheten har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden. Størrelsen på eventuell støtte skal oppgis.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no

Kontakt

Mobilitets- og samferdselsenheten

E-post:

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 08.05.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward