Tilskudd til elektriske maskiner og motorredskaper

Tilskudd til elektriske maskiner og motorredskaper

Formål

Trondheim kommune har mål om at hele byens bygge- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2030, se vedtak fra formannskapet i sak PS 0305/20. Vi ønsker å legge til rette for dette gjennom å tilby støtte til kjøp av elektriske maskiner og motorredskaper. 

Hvem kan søke om tilskudd 

Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundsregistrene kan søke om tilskudd.

Privatpersoner og offentlige aktører kan ikke søke om tilskudd. 

Søknadsfrist 

Denne tilskuddsordningen for 2023 er nå avsluttet. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd. 

Hva du kan søke om tilskudd til

Du kan søke om tilskudd til elektriske maskiner og motorredskaper til bruk i Trondheim. Eksempler på maskiner som kan få støtte er gravemaskiner, trucker, hjullastere og dumpere i tillegg til andre elektriske driftsmaskiner som gressklippertraktorer og lignende.

Det gis ikke tilskudd til anleggsmaskiner som Enova har utlyst støtte til. Se hvilke anleggsmaskiner Enova har utlyst støtte til her. 

Tilskuddsbeløp

Tilskudd gis på inntil 30 prosent av godkjente kostnader (eks. mva. for bedrifter med fradragsrett), begrenset oppad til 1 000 000 kroner. 

Kriterier for å søke 

  • Maskinen/motorredskapet må ha en effekt på minimum 5 kW. 
  • Maskinen/motorredskapet må primært benyttes i Trondheim og i minst 3 år.  
  • Tilskuddet skal ha utløsende effekt for gjennomføringen av tiltaket. Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknad om støtte før maskinen/motorredskapet bestilles eller det inngås avtale med leverandør.

Klima- og miljøenheten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn for å sikre at tilskuddsmidlene brukes i tråd med fastsatte vilkår. 

Slik søker du 

Før du sender inn søknad må du innhente tilbud på maskinen/motorredskapet du søker tilskudd til. Alle typer anskaffelser av anleggsmaskiner som har en effekt på minimum 5 kW vil kunne få støtte. Det må fremgå av tilbudet hvilken motoreffekt maskinen/motorredskapet har.

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søkeportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle personsensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker. 

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd skal ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden jf. personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester. 

Rapport og utbetaling av tilskudd

Du må levere rapport i Tilskuddsbasen etter kjøpet for å få utbetalt tilskuddet. Frist for dette er 1. juni 2024. Rapporten skal inneholde kvittering, spesifisert med varetype på maskinen/motorredskapet, og annen nødvendig dokumentasjon som grunnlag for utbetaling av tilskuddet.

Etter godkjenning av kostnadene og dokumentasjon vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto. Det kan ta inntil tre uker fra innsending av rapport til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport 

Endringer i gjennomføringen 

Tiltaket skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir endringer.

Mislighold 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune. 

Bagatellmessig støtte 

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, og du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte. Du må også oppgi om du har mottatt støttetildelinger etter andre rettsgrunnlag for de samme kostnadene som det nå søkes støtte om, i tillegg til størrelsen på støtten. Mer om bagatellmessig støtte finnes på regjeringen.no. 

Kontakt 

Enhet: Klima- og miljøenheten

Kontaktperson: 

Tanja Brenne-Tufthaug

e-post/telefon: / 46 83 41 73

eller

Erlend Barlaup

e-post/telefon: / 45 22 53 25

Sist oppdatert: 08.01.2024

Fant du det du lette etter?