Tilskudd til hurtiglader for elektriske varebiler

Tilskudd til hurtiglader for elektriske varebiler

Formål

Trondheim kommune ønsker å legge til rette for en raskere overgang til utslippsfri vare- og nyttetransport. En viktig forutsetning for at flere skal kunne gå til innkjøp av elektriske varebiler er tilgang på hurtiglading. Vi tilbyr derfor støtte til etablering av hurtigladere for elektriske varebiler i Trondheim.

Hvem kan søke om tilskudd 

Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret og som ønsker å etablere hurtigladere i Trondheim kan søke. Det omfatter eiere av elektriske varebiler og aktører som benytter elektriske varebiler i sin virksomhet. Ladeoperatører og energistasjoner kan også søke om tilskudd.  Tilskuddet gis kun til ladere som settes opp på adresse i Trondheim kommune.  Hvis du ønsker å søke om tilskudd til flere ladepunkt, må du sende samlet søknad.

Privatpersoner, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd. 

Søknadsfrist 

Denne tilskuddsordningen for 2023 er nå avsluttet. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd. 

Dette får du ikke støtte til 

Tomtekostnader inngår ikke i de støtteberettigede kostnadene. Det gis ikke støtte til oppgradering av strømanlegg eller sikringsskap utover tiltak som er påkrevd for å kunne montere laderen.

Tilskuddsbeløp 

Tilskudd gis på inntil 50 prosent av godkjente kostnader (ekskl. mva. for bedrifter med fradragsrett), begrenset oppad til 1 000 000 kroner. 

Kriterier for å søke 

  • Laderen må ha en effekt på minst 50 kW. Antall ladepunkter, effekt på hvert ladepunkt samt samlet effekt skal oppgis i søknaden. 
  • Laderne skal forbeholdes bruk til varebiler. Estimert antall brukere/biler som bruker ladestasjonen skal oppgis i søknaden. Det skal oppgis i søknaden om ladestasjonen vil være offentlig tilgjengelig. 
  • Ladestasjonen må etableres i Trondheim, adresse for hvor ladestasjon(er) skal etableres må oppgis i søknad.
  • Tilskuddet skal ha utløsende effekt for gjennomføringen av tiltaket. Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknad om støtte før avtale med leverandør inngås og arbeid settes i gang. Pristilbud på kjøp og montering skal legges ved søknad.

Klima- og miljøenheten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn for å sikre at tilskuddsmidlene brukes i tråd med fastsatte vilkår. 

Slik søker du 

Før du sender inn søknad må du innhente tilbud på ladestasjonen og arbeidet du søker tilskudd til. Effekt på ladestasjonen må fremkomme i tilbudet. Adresse hvor lader skal plasseres må oppgis i søknad.Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søkeportal. 

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle personsensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker. 

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd skal ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden jf. personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester. 

Rapport og utbetaling av tilskudd

Du må levere rapport i Tilskuddsbasen etter ferdigstillelse. Frist for dette er 1. juni 2024. Rapporten skal inneholde faktura og dokumentasjon på at faktura er betalt pluss en bekreftelse på at det elektriske arbeidet er utført av en autorisert installatør (samsvarserklæring eller sluttkontrollskjema), sluttrapport og annen nødvendig dokumentasjon som grunnlag for utbetaling av tilskuddet.

Etter godkjenning av kostnader og dokumentasjon vil tilskuddet blir utbetalt til oppgitt konto. Det kan ta inntil tre uker fra innsending av rapport til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport 

Endringer i gjennomføringen 

Tiltaket skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir endringer.

Mislighold 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune. 

Bagatellmessig støtte 

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, og du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte. Du må også oppgi om du har mottatt støttetildelinger etter andre rettsgrunnlag for de samme kostnadene som det nå søkes støtte om, i tillegg til størrelsen på støtten. Mer om bagatellmessig støtte finnes på regjeringen.no. 

Kontakt 

Enhet: Klima- og miljøenheten

Kontaktperson:

Tore Nordstad

e-post/telefon: / 90 04 35 12

eller

Sunniva Haugen Fossen

e-post/telefon: / 92 60 19 86

Sist oppdatert: 08.01.2024

Fant du det du lette etter?