Tilskudd til ladeinfrastruktur i boligselskap

Tilskudd til ladeinfrastruktur i boligselskap

Formål

Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler.

Hvem kan søke om tilskudd

Boligselskap (borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og boligsamvirker) i Trondheim kommune kan søke.

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.

Dere må søke og få innvilget støtte før dere bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av el-anlegget, kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Søknadsfrist

Denne tilskuddsordningen for 2023 er nå avsluttet. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd. 

Hva prioriteres

Ordningen kan gi tilskudd til etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.

 • Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
 • Støtten kan maksimalt være 20 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til kroner 5 000 per ladepunkt det legges til rette for
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes
 • Smarte ladesystem med tids- og effektstyring prioriteres
 • Dersom samlet søknadsbeløp overskrider de avsatte rammene for ordningen, vil kommunen gjøre en individuell vurdering av prosjektet ut ifra prioriteringskriteriene
 • Hvis prosjektet bidrar til å legge til rette for bildeling, ved å gjøre parkeringsplasser offentlig tilgjengelig, vil det bli vurdert som positivt.
 • OBS: Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Dette prioriteres ikke

 • Det gis ikke støtte til den enkelte beboers ladepunkt/ladeboks på den enkelte parkeringsplass
 • Det gis ikke støtte til drift
 • Det gis ikke støtte til oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd

Anbefalinger og veiledninger

Vi anbefaler at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og at dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Nyttige veiledere

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknaden

 • Legg ved dokumentasjon fra styret på at muligheten for etablering av infrastruktur for ladestasjoner skal utredes
 • Legg ved pristilbud fra leverandør

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Etter at prosjektet er gjennomført skal dere levere rapport med ferdigmelding i Tilskuddsbasen med frist 1. juni 2023.

Rapporten skal inneholde faktura for arbeidet, bekreftelse fra installatør på antall ladestasjoner som kan kobles på anlegget og at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Miljøenheten

Saksbehandler: Randi Henriksen

E-post:

Tlf: 99 73 45 33

Sist oppdatert: 08.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward