Kontrollutvalget

Bryggene i Trondheim

Kontakt Kontrollutvalget

Finn ansatt og se kart

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har syv medlemmer. Fem er bystyremedlemmer og to er valgt utenom bystyrets faste medlemmer. Kontrollutvalgets leder kommer fra opposisjonen og nestleder fra posisjonen. Utvalget har et arbeidsutvalg som består av utvalgsleder, nestleder, revisjonsdirektør og kontrollutvalgets sekretariat.

Medlemmene av kontrollutvalget kan ikke være ansatt i kommunen, sitte i andre komiteer eller ha sentrale verv i kommunen, kommunale råd eller i selskaper kommunen har eierinteresser i.

Utvalgets møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Utvalget holder vanligvis møter en gang i måneden.

Kontrollutvalgets medlemmer

Møteoversikt 2024

Halvårsplan 2. halvår 2024 (sak 28/24)

Høring om bo- og aktivitetstilbuds tjenester og tildeling av bolig

Kontrollutvalget behandlet 21. mars 2022 en forvaltningsrevisjonsrapporten om  kvalitet i bo- og aktivitetstilbudet og tildeling av bolig. Kontrollutvalget vedtok med bakgrunn i rapporten å gjennomføre høring som en del av saksbehandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten. Høringens første del ble gjennomført 24. august. Andre del av høringen gjennomføres 12. september kl 12.00-18.00 i formannskapssalen i rådhuset. Høringen streames og kan følges på Trondheim.kommunetv.no. 

Program for høringen
Program for høringens del 2

Streamede møter

Opptak av kontrollutvalgets møter finner du her

Kontrollutvalgets sekretariat

Sekretariatet forbereder kontrollutvalgets møter, saksforbereder sakene som utvalget har til behandling og påser at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet utarbeider hvert fjerde år en risiko- og vesentlighetsanalyse for kommunens virksomhet og for selskap som kommunen har eierskap i.

Kontrollutvalgets sekretariat holder til i Søndre gate 10B.

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget skal på vegne av bystyret føre løpende kontroll, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte ved å blant annet påse at:

  • Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med bystyrets vedtak og forutsetninger
  • Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
  • Lov- og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen
  • Kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
  • Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med bystyrets forutsetninger
  • Kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper.

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forvaltningsrevisjon er å undersøke om de kommunale tjenestene utføres i henhold til lover og regler. I eierskapskontrollen undersøkes det om kommunens eierinteresser forvaltes i henhold til gjeldende regelverk og bystyrets vedtak.

Kontrollutvalget utarbeider og prioriterer revisjonsprosjekter i toårige planer for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Planene vedtas av bystyret. I forkant av disse planene bestiller kontrollutvalget en risiko- og vesentlighetsanalyse (tidligere kalt overordnet analyse) fra sekretariatet.

Risiko- og vesentlighetsvurdering av Trondheim kommunes virksomhet og Risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens selskap ble behandlet i kontrollutvalget 19. november 2020.

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble vedtatt av bystyret 9. desember 2020:

Kontrollutvalget bestiller revisjoner fra kommunerevisjonen ut fra halvårige planer som vedtas i utvalget.

Virksomhetsplan

Kontrollutvalgets virksomhetsplan beskriver formål, arbeidsoppgaver og juridisk rammeverk for kontrollkomiteen.

Kontrollutvalgets arbeid reguleres av

Høringer

Høring om habilitet og etiske retningslinjer i KPA og grønn strek

Onsdag 20. mars 2019 gjennomførte kontrollutvalget høring i forbindelse med behandlingen av forvaltningsrevisjons-rapporten Habilitet og etiske retningslinjer i KPA og Grønn strek.

Program for høringen

Videopptak av høringen finner du under trondheim.kommunetv.no/archive og diverse saker.

Referat fra høringen finner du her

Notat etter høringen med svar på spørsmål fra Trondheim kommunerevisjon

Redegjørelser

Redegjørelser fra rådmannen til kontrollkomiteen

Redegjørelse til kontrollkomiteen 10.09.2018 om medisinbruk og Munkvoll helse- og velferdssenter

Informasjon fra rådmannen vedrørende orienteringen 10.09.2018

Status medisinhåndtering Munkvoll helse- og velferdssenter - kontrollkomiteens møte 11.03.2019

Relevante lenker og veiledere

Relevante lenker
Relevante veiledere

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har utarbeidet en egen veileder for kontrollutvalg, Kontrollutvalgsboken.

KRD har også utarbeidet følgende rapport for utviklingen av arbeidet med kontroll og tilsyn i kommunene: 85 tilrådninger for å følge opp egenkontrollen i kommunene.

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kontrollutvalget, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 730000

Adresse: Søndre gate 10B, 7011 TRONDHEIM

Finn ansatt

search

Hilde Haugskott

Leder(adm)

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 14.06.2024

730000

Fant du det du lette etter?