Overganger i opplæringa

Overganger i opplæringa

Fra hjem til barnehage

Samarbeid mellom barnehage og hjem ved oppstart

Å begynne i barnehagen er en overgang for både barn og foreldre. For å sikre at denne overgangen blir god for alle involverte, er det viktig å anerkjenne barn og foreldres behov for å bygge gode relasjoner, og oppleve barnehagen som et trygt sted hvor barnas behov for omsorg, lek og utforskning er godt ivaretatt av barnehagens ansatte.

Trondheim kommune gjennomførte i perioden 2018-2023 det forskningsbaserte prosjektet Foreldreaktiv tilvenning (tidligere Liten og ny i barnehagen) som utforsket ulike oppstartmodell for ettåringene for å sikre en bedre oppstart i barnehagen. I januar 2023 vedtok Bystyret i Trondheim kommune at denne oppstartsmodellen skulle innføres for alle barnehagene i Trondheim kommune. 

Fra barnehage til skole

Slik får barnet den beste skolestarten

Barn starter i grunnskolen det året de fyller 6 år. Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Les mer om prosjektet Bedre skolestart.

I Trondheim kommune praktiseres "nærskoleprinsippet" som betyr at barn skal få plass på den skolen som området barnet bor i sokner til (Finn din skole). Foreldre har anledning til å søke barnet over til en annen skole. Det er rektor ved den skolen du søker til som er delegert myndighet til å imøtekomme/avslå en slik søknad. Det er klageadgang på dette vedtaket og en eventuell klage sendes til den skolen du har søkt til.

Vedtak om skoleplass til skolestartere sendes ut til foreldre i desember. I løpet av våren er det vanlig at skolene har innskriving for de barna som skal begynne på skolen den påfølgende høsten. Dette gjennomføres som treff på skolen med informasjonsmøte for foreldre og gjerne en "bli kjent"-dag for elevene. Dette er det skolen selv som organiserer og invitasjon til dette blir sendt fra den enkelte skole.

Trondheim kommunes overgangsrutiner fra barnehage til skole på flere språk
Utsatt og framskutt skolestart

"Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år."

Det er viktig å være oppmerksom på at skolen skal tilpasse opplæringa til de behovene som eleven har. Loven krever at det skal foreligge særlige grunner. Det kreves sakkyndig vurdering fra Barne- og familietjenesten og skriftlig samtykke fra foreldrene.

Myndigheten til å fatte vedtak om utsatt/framskutt skolestart er i Trondheim kommune delegert til rektor på den enkelte skole. Klageinstans er statsforvalteren.

Ønsker du å bytte skole, kan du lese hvordan du går frem her.

Fra barneskolen til ungdomsskolen

Fire råd til deg som forelder til barn som skal starte i ungdomsskole

Her finner du rutinene for overgang fra barneskole til ungdomsskole

Fra ungdomsskolen til videregående opplæring

Tips til deg som skal begynne på VGS

I starten av 10. skoleår orienterer skolen foresatte om søknadsprosessen til videregående opplæring. I løpet av høsten i 10. trinn vil elevene  og foresatte delta på et digitalt informasjonsmøte, der de blir kjent med alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Deretter vil de hospitere på en videregående skole, på et utdanningsprogram de ønsker å bli bedre kjent med.

Hvis elever og foreldre ønsker å besøke flere videregående skoler, arrangerer skolene Åpen skole i januar. Tidspunkt kunngjøres på hver enkelt grunnskole og på fylkeskommunens nettsider.

Elevene søker elektronisk om opptak til videregående opplæring. Elevene bestiller PIN-kode, som blir sendt til elevens private adresse. Ved hjelp av MinID kan eleven logge seg inn på www.vigo.no. Dette vil elevene få hjelp til på sin skole. Hvis elevene har BankID, kan også det benyttes til innlogging på søknaden.

Det er Opplæringslovens inntaksforskrift som danner grunnlaget for opptak til videregående opplæring. Det er karakterene på elevens vitnemål, både standpunkt og eksamen etter avsluttet grunnskole, som avgjør hvilket utdanningsprogram og deretter skole eleven får plass ved. Unntakene er utdanningsprogrammene: Musikk, dans og drama og idrettsfag. Der gjennomføres det også en ferdighetsvurdering.

Elevene har rett til å få plass ved ett av de tre prioriterte utdanningsprogrammene i søknaden. 

Søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. mars.

For elever med særskilte tilretteleggingsbehov, samarbeider grunnskolen, søker og foreldre om utforming av søknaden. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å sende søknaden innen 1. februar.

Spørsmål om inntaket til videregående skole rettes rådgiver ved den enkelte skole. Oppvekstadministrasjonen i Trondheim kommune og Avdeling for utdanning og kompetanse i Trøndelag fylkeskommune er også behjelpelige med å besvare spørsmål.

Andre nettsider om overgang fra grunnskole til videregående opplæring

 

 

Sist oppdatert: 12.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward