Permisjon og fravær i grunnskole

Permisjon og fravær i grunnskole

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom.

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

1-2 skoledager: Søknad om permisjon sendes inn under fanen Fravær i Foreldreportalen, og kontaktlærer kan innvilge denne.

3-10 skoledager: Søknad sendes til rektor via foreldreportalen.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager per skoleår kan en elev likevel kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare dersom fraværet skyldes helsegrunner som er dokumentert ved legeerklæring eller at skolen har innvilget permisjon.

Les om permisjon i Opplæringsloven

Ta kontakt med rektor på din skole for å søke om å slette inntil 10 skoledager med fravær fra vitnemålet ditt.

Når elever har stort fravær kan det føre til at lærer ikke får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

(Opplæringsloven § 2-13 og forskrift til opplæringsloven kap. 3)

Elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker

Elever som oppholder seg i utlandet skrives ut fra skolen og inn igjen når de kommer tilbake. Årsaken til dette er at skolen ikke har ansvar for elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker.

Utdanningsdirektoratet har en egen side om regelverk for elever i utlandet.

Handlingsløype ved bekymringsfullt fravær

Her finner du kommunens rutiner ved bekymringsfullt fravær

Permisjonsbestemmelser i Trondheim kommune

Vedtatt av formannskapet i Trondheim kommune 13. februar 2018 i sak PS 0035/18 Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av elevfravær.

1. Målgruppe og innhold

Retningslinjene for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen omfatter alle elever i de kommunale grunnskolene i Trondheim kommune.

Retningslinjene skal ikke benyttes i forbindelse med helserelatert fravær.

2. Permisjonsbestemmelsen

Permisjonsbestemmelsen i opplæringsloven § 2-11 er delt i to ledd. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på.

2.1 Permisjon eleven ikke har krav på

For elever som ikke er omfattet av opplæringsloven § 2-11 andre ledd, gjelder kun første ledd der det slås fast at:

“Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.”

Skolen skal altså gjøre en todelt vurdering. Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen. Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Hvilke momenter som er sentrale i forsvarlighetsvurderingen, er beskrevet i pkt 5.

Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om eleven faktisk kan få permisjon. Dersom skolen kommer til at de ikke kan innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Retningslinjene for dette er beskrevet i pkt 6.

2.2 Permisjon eleven har krav på

Uavhengig av om det er forsvarlig etter opplæringsloven § 2-11 første ledd, har medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Det er regulert i § 2-11 andre ledd:

“Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”

3. Permisjonens varighet

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to - 2 - uker, er ufravikelig. Loven åpner ikke for å innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn to uker.

I grunnskolen i Trondheim skal det normalt ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår.

4. Vedtaket

Vedtak om permisjon fra den lovpålagte opplæringen er et enkeltvedtak, og myndigheten er delegert til skolens rektor. Rektor kan delegere til kontaktlærer å innvilge permisjoner på inntil to dager.

Rektor skal alltid behandle søknader der det blir gitt avslag. Ved behandling av enkeltvedtak skal det foretas en individuell vurdering.

5. Forsvarlighetsvurderingen

Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at skolen finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom (se pkt 3). Det er forhold som har betydning for elevens opplæring det må tas hensyn til i forsvarlighetsvurderingen. Relevante momenter er blant annet:

 • Elevens læring
 • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
 • Elevens fraværshistorikk som udokumentert fravær, mange tidligere permisjoner eller stort fravær (over 20%)

6. Vurdering av permisjonssøknader

Retningslinjene nedenfor sier noe om i hvilke situasjoner skolen til vanlig ikke skal innvilge permisjon, selv om det er forsvarlig.

Det skal til vanlig ikke innvilges permisjon i perioder med gjennomføring av:

 • Statlige kartleggingsprøver
 • Nasjonale prøver
 • Leirskole
 • Svømmeopplæring (hvis barnet ikke kan svømme)
 • Heldagsprøver på ungdomstrinnet
 • Eksamener, muntlig og skriftlig, inkludert forberedelsestid

Siste halvår på 10. årstrinn er viktig når det gjelder elevenes sluttvurdering i terminen (standpunktkarakter og eksamenskarakter). Dette medfører at det til vanlig ikke er forsvarlig å gi permisjon over flere dager i denne terminen.

Vedtak i permisjonssøknader skal bygge på skolens forsvarlighetsvurdering, skjønn og en individuell vurdering sett i sammenheng med de føringene som fremkommer i punkt 5 og 6 ovenfor.

7. Behandling av fravær ut over innvilget permisjon

Dersom elever er borte fra opplæringen i lenger tid enn det er innvilget permisjon for, eller blir borte uten innvilget permisjon, er dette å anse som ugyldig fravær. Skolen skal da følge prosedyrer for ugyldig fravær i Kvaliteket.

8. Saksgang ved søknad om permisjon

Alle søknader om permisjon skal sendes til, og besvares ved den enkelte skole. Søknad om permisjon skal være skolen i hende i god tid før permisjonsperioden.

Maler for enkeltvedtak og svarbrev ligger i ESA. Malene som skal benyttes er:

 • Enkeltvedtak om permisjon - innvilgelse
 • Enkeltvedtak om permisjon - avslag

Dersom hele eller deler av en permisjonssøknad avslås skal dette begrunnes med hvorfor fraværet ikke anses som forsvarlig.

Ved avslag på permisjon skal foresatte opplyses om klagerett og klagevilkår, jf forvaltningsloven § 28, 29 og 30.

Dersom foresatte klager på vedtaket, skal skolen vurdere saken på nytt. Dersom klagen gis medhold skal saken behandles av skolen. Dersom skolen mener det ikke er grunnlag for å gi medhold i klagen, sendes saken til Oppvekstadministrasjonen sammen med rektors redegjørelse for hvorfor klagen ikke bør få medhold. Oppvekstadministrasjonen videresender klagen til Statsforvalteren.

9. Oversendelse av klagesak til Oppvekstadministrasjonen

I en eventuell klagesak der skolen ikke mener det er grunnlag for å gi klagen medhold, må følgende dokumenter oversendes til Oppvekstadministrasjonen:

 • Rektors oversendelsesbrev med begrunnelse av hvorfor vedtaket anbefales opprettholdt
 • Foresattes søknad
 • Rektors begrunnede enkeltvedtak
 • Foresattes klage
 • Eventuell annen dokumentasjon

Hvis Oppvekstadministrasjonen støtter skolens vurdering, oversendes klagen til Statsforvalteren (klageinstans) for endelig avgjørelse.

10. Informasjon til foresatte om reglene for permisjon

Skolene skal informere foresatte om gjeldende regelverk og rutiner når det gjelder permisjon fra opplæringen ved oppstart av hvert skoleår. Det skal informeres om at Trondheim kommune ser det som viktig at elevene deltar i hele opplæringsløpet og at tallet på permisjoner fra den pliktige opplæringen skal reduseres til et minimum. Skolene må presisere at permisjonssøknader må sendes i god tid på forhånd.

Som et ledd i informasjonsarbeidet overfor foresatte med barn i grunnskolen i Trondheim, oversettes retningslinjene til arabisk, engelsk, somali, tigrinja, polsk, kurdisk, russisk, spansk, thai og eventuelt andre språk for å legges ut på kommunens hjemmesider.

Sist oppdatert: 08.09.2023

Fant du det du lette etter?