Tegnspråk 0-16 år

Tegnspråk 0-16 år

A.C. Møller tegnspråksenter er Trondheim kommunes ressurs- og kompetansemiljø i tegnspråk for barn i alderen 0-16 år. Senteret er lokalisert ved Kolstad barnehage og Huseby barneskole. Senterets oppgave er å jobbe for å utvikle og ivareta tegnspråkkompetanse, skape sammenheng i barnas utvikling og opplæring i tegnspråk, samt være en ressurs for foresatte og øvrige barnehager, skoler og PPT i byen.

Tegnspråkopplæring i barnehage

Tegnspråkopplæring ved Kolstad barnehage og A.C. Møller tegnspråksenter er kommunens tilbud for barn i barnehagealder som bruker tegnspråk. Tilbudet er et heltidstilbud som er forbeholdt barn som benytter tegnspråk på grunn av egne, foreldres eller søskens nedsatte hørsel.

Kolstad barnehage er den eneste barnehagen som tilbyr tegnspråkopplæring i Trondheim i dag. Dette ble vedtatt i Bystyrets Sak 176/18 og er i tråd med Barnehagelovens § 38.

Hva sier barnehageloven?

§38 Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage. (...)

Bor du i en annen kommune og ønsker et tegnspråklig barnehagetilbud i Trondheim?

Ved ledig kapasitet tilbyr vi plass ved vårt tegnspråklige tilbud til barn fra andre kommuner. En forutsetning for dette er at det er inngått avtale med hjemkommunen om refusjon av Trondheim kommunes utgifter til disse plassene. Ta kontakt med oppvekstadministrasjonen i din hjemkommune før du sender inn en søknad om plass i Trondheim. Barn fra andre kommuner tilbys halv eller hel plass.

Har du spørsmål om tegnspråkopplæringen for barn 0-6 år i Trondheim?

Ta kontakt med Kolstad barnehage, styrer Elin Ødegård på telefon 99 44 38 09, eller e-post elin.odegard@ou.trondheim.kommune.no.

Tegnspråkopplæring i grunnskole

I Trondheim kommune er det primært Huseby barneskole som tilbyr tegnspråkopplæring for hørselshemmede elever på 1.-10. trinn.

Huseby barneskole tilbyr undervisning i og på tegnspråk for døve og hørselshemmede elever etter opplæringslovens § 2.6.

Tegnspråkopplæringen tilbys fortrinnsvis på heltid til nye elever.

Elevene på Huseby barneskole følger alle ordinære mål i Kunnskapsløftet unntatt fire fag som har egne læreplaner.

Det gjelder fagene:

 1. Drama og rytmikk for elever med tegnspråk
 2. Engelsk for elever med tegnspråk
 3. Norsk for elever med tegnspråk
 4. Norsk tegnspråk
Hva sier opplæringsloven?

§ 2.6. Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk.

Hvordan melde behov for plass for elever i Trondheim?

Elevens nærskole melder behov om skoleplass på meldeskjema innen 1. februar i samarbeid med foreldre/foresatte og eleven.

Elevens nærskole sender sakkyndig vurdering, IOP og enkeltvedtak for elever som har spesialundervisning til:
Trondheim kommune
Oppvekstadministrasjonen
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim.

For mer informasjon ta kontakt med Oppvekstadministrasjonen, kontaktperson Aida Irene Bye, telefon 46 68 47 79. E-post: aida.bye@trondheim.kommune.no

Bor du i en annen kommune og ønsker et tegnspråklig skoletilbud i Trondheim?

Ta kontakt med nærskolen i din hjemkommune. Det er nærskolen som melder behov om plass i det tegnspråklige opplæringstilbudet innen 1. februar. All opplæring i grunnskolen er gratis for elevene. For elever hjemmehørende i andre kommuner enn Trondheim, utarbeider man en avtale om kostnadsdekning, mellom elevens hjemkommune og Trondheim kommune, i tråd med gjeldende refusjonssatser.

Refusjonssatser for skoleåret 2023/24

Opplæringstilbudet

 • Det generelle opplæringstilbudet: 650 000,- kr per skoleår eller 185 714,- kr per ukedag i skoleåret.

Spesialundervisning

 • Lærer: 742 922,- kr. for beregning av betaling av lærer x antall avtalte årstimer delt på leseplikt (741/656).
 • Miljøarbeider (3-årig høyskole): 693 445,- kr for beregning av betaling av miljøarbeider x antall avtalte årstimer delt på 1687,5.
 • Assistent (barne- og ungdomsarbeider): 519 289,- kr. for beregning av betaling assistent x antall avtalte årstimer delt på 1687,5.

Skyss

 • Ledsager: 519 289,- kr. for beregning av betaling assistent x antall avtalte årstimer delt på 1687,5.

SFO

 • Satser for kontingent på SFO
 • Assistent (barne- og ungdomsarbeider): 519 289,- kr. for beregning av betaling assistent x antall avtalte årstimer delt på 1687,5.

Har du spørsmål om tegnspråkopplæring for barn 6-16 år på Huseby barneskole?

Ta kontakt med Huseby barneskole, avdelingsleder for tegnspråkopplæring Elin Skjønberg på telefon 92 06 20 98, eller e-post elin.skjonberg@ou.trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 29.09.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB