Graving

Det skal alltid sendes søknad om gravetillatelse ved graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer.

Retningslinjer for graving

Retningslinjene gjelder for all graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer. Ved behov for graving i annen kommunal eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller grunneier.

I graveretningslinjene for det kommunale vegnettet i Trondheim henvises det til gammel nummerering for Statens vegvesen sine håndbøker. Her finner du oversikt over gamle og nye nummer.

Trondheim kommune ønsker å koordinere gravearbeider i byen for å redusere graving i veggrunnen. Planlagte gravearbeider over 40 meter og kryssing av veg må registreres og godkjennes i KGrav før gravesøknad sendes inn. Mer om koordinering av graving i Trondheim kan du lese her.

Ansvarshavende for varsling og sikring på arbeidsstedet skal fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomgått arbeidsvarslingskurs 2 i henhold til reglene i Statens vegvesens Håndbok-N301 ”Arbeid på og ved veg”. Vegholder krever at den som utarbeider arbeidsvarslingsplaner skal ha samme kompetanse som ansvarshavende. Du kan lese mer i Håndbok-N301 

oppgravd veg med kantstenGravetillatelse

Hvis du skal søke kommunen om tillatelse til å grave i det kommunale vegnettet må du sende inn elektronisk søknad om gravetillatelse.

I tillegg til en elektronisk søknad må du legge ved Byggherrevedlegg til gravesøknader.

Og her finner du oversikt over innvilgede gravesøknader.  

Entreprenørene har selv ansvar for istandsetting etter graving.

Gebyrer

Graving i kommunalt vegnett utløser følgende gebyrer vedtatt av bystyret 2014 :

Gravesøknadsgebyr kr. 7.048,- (fra 1.1.2017)

Forringelsesgebyr kr. 759,-(fastdel) + kr 66/m2 (variabel del). Gebyret beregnes ut i fra ferdig istandsatt areal.

Gebyrene kan reguleres en gang i året sammen med øvrige kommunale gebyrer.

 

Ferdigmelding

Ferdigmelding må sendes inn seneste 10 virkedager etter at gravearbeidet er avsluttet. Dette skal også leveres elektronisk. Her skal det legges ved logg og bildedokumentasjon.

I kundeportalen skal følgende inngå i ferdigmelding:

  • Utfylt ferdigmeldingsskjema m/kart og evt. punktgravingsplan
  • 1 vedlegg som inneholder: bilder, logg og følgeseddel fra asfaltleverandør


Nedsenking av kantstein

Kommunen har ansvar for å godkjenne nedsenking av kantstein i forbindelse med private avkjørsler. Tjenesten må betales av huseier/bestiller.Tillatelse for opprettelse av avkjørsel til eiendom gis av Byplankontoret. Men utvidelse av eksisterende avkjørsel gis av Trondheim bydrift.

Ved graving i parker og friluftsområder skal Trondheim bydrift idrett park og skog (IPS) kontaktes for godkjenning og dokumentasjon legges ved søknad om grave-/arbeidstillatelse

For private veger/grunn rettes søknad om graving til den enkelte grunneier eller veglag.

 

Kontakt oss

Ønsker du å ta kontakt med kommunen angående graving? Her ligger det oversikt over ansatte du kan kontakte: Kontaktinformasjon Gravemeldingstjenesten

9veiogvann Veg