Prosjektering og utførelse av anlegg

Prosjektering og utførelse av anlegg

Trondheim kommune har laget nyttige verktøy for prosjektering og bygging av anlegg. Kontraktsbestemmelser, om seriøsitetsbestemmelsene, HMSREG, SHA-dokumenter m.m. finner du på siden med felleskrav som gjelder for både bygg og anlegg.

Prosjektering og utførelse av anlegg

Konkurransegrunnlag

For utarbeidelse av anbud på prosjekt for Kommunalteknikk skal dynamiske maler i Mercell benyttes. 

Ta kontakt med Kommunalteknikk for tilgang til aktuell konkurranse i Mercell:

Telefon: 97 99 62 24

E-post:

Vedlegg til konkurransegrunnlag

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser

Maler for ukes- og månedsrapportering

Normtegninger

Ved prosjektering av anlegg som skal driftes og vedlikeholdes av Trondheim kommune ber vi om at Normtegningene benyttes slik:

Normtegningene skal være en rettesnor for utførelse av detaljer vedrørende veg, vann, avløp, renovasjonsanlegg, landskapsarkitektur og grunnerverv.
Alle prosjekttegninger inkludert kopierte normtegninger skal ha tittelfelt som identifiserer prosjektet.
Tegningsoversikten med revisjonsoversikt viser hvilke normtegninger som er utarbeidet og tegningene kan åpnes her:

Normtegninger enkeltvis i pdf-format

Normtegninger enkeltvis i dwg-format

Miljøoppfølgingsplan for anleggsprosjekt

Miljøoppfølgingsplanen (MOP) skal bidra til at vi forebygger eller reduserer potensielle negative påvirkninger på miljøet i forbindelse med gjennomføring av prosjekt.
MOP-en skal utarbeides tidlig i et prosjekt og oppdateres i alle prosjektets faser. MOP-en tar for seg de sentrale miljøutfordringene, og det skal etableres miljømål og beskrives konkrete tiltak i prosjektet. MOP-ens omfang vil variere med prosjektets art og størrelse.

Kommunalteknikk har revidert mal og veileder for miljøoppfølgingsplan i anleggsprosjekter, og den første versjonen er nå tilgjengelig (lenke til mal finnes i veilederen):

Har du tilbakemeldinger om malen eller veilederen, kan du sende inn tilbakemelding via denne siden i veilederen.

Gamle veiledere

De gamle veilederne er fortsatt tilgjengelige, men vil bli slettet i juni 2024.

Arealrelaterte krav

Anleggsrelaterte miljøkrav

Endringshåndtering 

Endringshåndtering i Trondheim kommune foregår digitalt ved bruk av ISY Prosjekt endring. Det står som et krav i kontrakten.

Skjema for endringshåndtering etter NS 8403

Statusrapport konsulenttjenester

Statusrapport som skal legges ved faktura

Retningslinjer og koordinering for graving

Retningslinjer, Gravetillatelser og Gebyrer

Graving nær trær og i grøntarealer

I forbindelse med graving i parker, friarealer og markaområder skal skjema «Graving nær trær og i grøntarealer» utfylles og sendes inn via Trondheim kommunes nettportal: www.trondheim.kommune.no/henvendelser. Bruk nettskjema for driftshenvendelser under fanen «Parker, friarealer og markaområder». Trondheim bydrift, IPS har 5-10 dagers saksbehandlingstid for henvendelser om graving.

For Gravemeldingstjenesten medfører dette at skjemaet «Graving nær trær og i grøntarealer» skal følge søknad om graving hvis gravingen utløser en søknad om graving.

Søknad om graving hvor skjema «Graving nær trær og i grøntarealer» mangler eller ikke er utfylt av IPS vil bli sendt tilbake som mangelfull til entreprenøren.

Det vil for øvrig skjerpes inn på bruk av trefaglig rådgiver. Trondheim kommune krever at arbeidet alltid kvalitetssikres av trefaglig rådgiver i felt. En trefaglig rådgiver kan være en sertifisert trepleier, representant for Trondheim bydrift, IPS eller ha relevant fagbrev og erfaring med trær. Rådgiveren skal være godkjent av Trondheim bydrift, IPS. Trefaglige rådgivere kan blant annet finnes her: www.trepleieforum.no/arborister. Kostnadene ved bruk av trefaglig rådgiver må dekkes av entreprenør eller tiltakshaver.

Veileder for arbeid nær trær

Målet med denne brukerveiledningen er å sikre trær bedre. Målgruppen er alle som arbeider nær trær. Med ”nær trær” mener vi under trekronen eller nærmere enn fem meter fra stammen. Kommunen håper veiledningen også kan være til nytte for grunneiere som vil beskytte sine trær.

Krav for rapportering av sluttdokumentasjon

FDV- og sluttdokumentasjon: Krav og retningslinjer (gjelder fra 17. februar 2023)

Vann, avløp og renovasjon

VA-norm

Normen er basert på mal utarbeidet av Norsk Vann, og er kun tilgjengelig via Internett. VA-norm for Trondheim.

Sanitærreglement

Sanitærreglement

Renovasjonsteknisk norm

Renovasjonsteknisk norm klargjør krav til teknisk standard på anleggene som kommunen skal eie og overta for drift og vedlikehold.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Digitale VA-data

Skjema for utlån av digitale VA-data

Normtegninger

Ved prosjektering av anlegg som skal driftes og vedlikeholdes av Trondheim kommune ber vi om at Normtegningene benyttes slik:

Normtegningene skal være en rettesnor for utførelse av detaljer vedrørende veg, vann, avløp, renovasjonsanlegg, landskapsarkitektur og grunnerverv.
Alle prosjekttegninger inkludert kopierte normtegninger skal ha tittelfelt som identifiserer prosjektet.
Tegningsoversikten med revisjonsoversikt viser hvilke normtegninger som er utarbeidet og tegningene kan åpnes her:

Normtegninger enkeltvis i pdf-format

Normtegninger enkeltvis i dwg-format

Hjelpeverktøy for uttegning av VA-kart fra Novapoint.

Maler til konsulentoppdrag

Maler til bruk i skisseprosjekt

Maler til bruk i forprosjekt

Usikkerhetsanalyse og anslag

Maler til bruk for grunnerverv

Maler for kart som skal utarbeides som grunnlag for grunnerverv:

Mal for tabell for registrert vegetasjon, gjerder, murer og øvrige objekter på private eiendommer:

Nedbør

Trondheim kommune har 8 målestasjoner for korttidsnedbør. Plassering til stasjonene er vist på kartet under. Historiske regndata for alle målestasjoner i Trondheim kommune kan hentes hos Norsk Klimaservicesenter. For dimensjoneringsformål skal følgende IVF-kurve  benyttes. Kurven er basert på et gjennomsnitt de 6 stasjonene med tilstrekkelige lange måleserier: Voll (2002-2018); Risvollan (1987-2018); Lade (2004-2018); Ranheim (2004-2018); Saupstad (2004-2018) og Sverresborg (2004-2018).Kart målestasjoner regnvann

Veg og belysning

Designprogram for Trondheim

Designprogrammet gir premisser for formgiving av byrommene samt en katalog over trafikkutstyr og gatemøbler. Formgivingsprinsippene og katalogen er utarbeidet med bakgrunn i typiske og gode løsninger fra Trondheim. Dette omfatter løsninger vi allerede har i dag, i tillegg til nye produkter som harmoniserer med våre gaterom og på en positiv måte supplerer eksisterende byutstyr.

De ulike produktene er spesifisert i katalogen. Noen produkter er laget spesielt for Trondheim og skal benyttes i gitte situasjoner, for eksempel Trolla-armaturen for belysning i sentrumsgater. For andre produkter som for eksempel benker, gir katalogen valget mellom en del modeller som tilfredsstiller gitte krav.

Enhetlig fargebruk vil gi økt orden i et mangfoldig byrom. I utgangspunktet er det derfor valgt at byutstyr skal holdes i en grønnfarge, RAL 6012. Noen få elementer har likevel sin spesifikke farge, for eksempel Trondheimsrekkverket som skal være svart.

Brusteinsveilder: Det er utarbeidet en veileder for brostein i Trondheim som ivaretar krav til universell utforming, estetiske og historiske kvaliteter.

Metrobuss

Prosjekteringsanvisning for metrobuss redegjør for utforming og designprinsipper for metrobusstasjoner, inkludert metrobuss-leskur. Skal benyttes for alle holdeplasser til metrobuss på både, kommunal-, fylkeskommunal- og riksveg.

Belysningsnorm

Det er utarbeidet en belysningsnorm som skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veglysanlegg tilhørende Trondheim kommune, samt ved planlegging, godkjenning og utførelse av anlegg som kan overtas av kommunen for videre drift og vedlikehold. Dette omfatter anlegg hvor enten kommunen eller andre utbyggere er tiltakshaver.

I forbindelse med nye utbyggingsområder for bolig og næring er det utbyggeren som bekoster det nye gatelyset.

Det er utarbeidet retningslinjer for valg av materiell til gatebelysning som omfatter mastetyper, utkragere/veggfester, fargevalg, armaturer og lampetyper.

Leskur, bysykkel og gatetoalett

Dersom reguleringsplaner eller anleggsprosjekter kommer i berøring med eksisterende leskur, bysykkelstasjoner eller gatetoalett, skal det opprettes kontakt med eier/drifter for å ivareta installasjonen i planleggings-, prosjekterings- og anleggsperiode. Skjema for kontakt.

Dette skjemaet benyttes også for å bestille nytt ordinært leskur med sokkel til holdeplass som ikke har hatt leskur tidligere. Holdeplassen skal klargjøres for leskurleveransen av anleggsprosjektet . Se normtegninger for ordinære leskur TK-E 36 og 37.

Retningslinjer for reklamefinansierte bymøbler er ivaretatt ved etablering av eksisterende leskur, bysykkelinstallasjoner og gatetoalett, og må også ivaretas ved endringer og/eller tillegg i tilbudet av tiltakshaver for planer og prosjekter.

Her finner du kart over de reklamefinansierte bymøblene i Trondheim.

Generell informasjon om reklamefinansierte bymøbler (leskur, bysykkel og gatetoalett) finner du her.

Normtegninger

Ved prosjektering av anlegg som skal driftes og vedlikeholdes av Trondheim kommune ber vi om at Normtegningene benyttes slik:

Normtegningene skal være en rettesnor for utførelse av detaljer vedrørende veg, vann, avløp, renovasjonsanlegg, landskapsarkitektur og grunnerverv.
Alle prosjekttegninger inkludert kopierte normtegninger skal ha tittelfelt som identifiserer prosjektet.
Tegningsoversikten med revisjonsoversikt viser hvilke normtegninger som er utarbeidet og tegningene kan åpnes her:

Normtegninger enkeltvis i pdf-format

Normtegninger enkeltvis i dwg-format

Byrom og grønnstruktur

Designprogram for Trondheim

Designprogrammet gir premisser for formgiving av byrommene samt en katalog over trafikkutstyr og gatemøbler. Formgivingsprinsippene og katalogen er utarbeidet med bakgrunn i typiske og gode løsninger fra Trondheim. Dette omfatter løsninger vi allerede har i dag, i tillegg til nye produkter som harmoniserer med våre gaterom og på en positiv måte supplerer eksisterende byutstyr.

De ulike produktene er spesifisert i katalogen. Noen produkter er laget spesielt for Trondheim og skal benyttes i gitte situasjoner, for eksempel Trolla-armaturen for belysning i sentrumsgater. For andre produkter som for eksempel benker, gir katalogen valget mellom en del modeller som tilfredsstiller gitte krav.

Enhetlig fargebruk vil gi økt orden i et mangfoldig byrom. I utgangspunktet er det derfor valgt at byutstyr skal holdes i en grønnfarge, RAL 6012. Noen få elementer har likevel sin spesifikke farge, for eksempel Trondheimsrekkverket som skal være svart.

Brusteinsveilder: Det er utarbeidet en veileder for brostein i Trondheim som ivaretar krav til universell utforming, estetiske og historiske kvaliteter.

Belysningsnorm

Det er utarbeidet en belysningsnorm som skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veglysanlegg tilhørende Trondheim kommune, samt ved planlegging, godkjenning og utførelse av anlegg som kan overtas av kommunen for videre drift og vedlikehold. Dette omfatter anlegg hvor enten kommunen eller andre utbyggere er tiltakshaver.

I forbindelse med nye utbyggingsområder for bolig og næring er det utbyggeren som bekoster det nye gatelyset.

Det er utarbeidet retningslinjer for valg av materiell til gatebelysning som omfatter mastetyper, utkragere/veggfester, fargevalg, armaturer og lampetyper.

Normtegninger

Ved prosjektering av anlegg som skal driftes og vedlikeholdes av Trondheim kommune ber vi om at Normtegningene benyttes slik:

Normtegningene skal være en rettesnor for utførelse av detaljer vedrørende veg, vann, avløp, renovasjonsanlegg, landskapsarkitektur og grunnerverv.
Alle prosjekttegninger inkludert kopierte normtegninger skal ha tittelfelt som identifiserer prosjektet.
Tegningsoversikten med revisjonsoversikt viser hvilke normtegninger som er utarbeidet og tegningene kan åpnes her:

Normtegninger enkeltvis i pdf-format

Normtegninger enkeltvis i dwg-format

 

Støymålinger

Brekke & Strand Akustikk AS har i samarbeid med Trondheim kommune gjennomført lydmålinger av kildenivå for en rekke idretter/nærmiljøaktiviteter og deres typiske støyhendelser.

Rapporten beskriver hvordan lydmålinger ble utført. Fra lydmålingene er det beregnet lydeffektnivåer som kan benyttes av støykonsultenter i utredning av støy for nye nærmiljøanlegg eller endringer ved eksisterende.

Sist oppdatert: 13.05.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward