Satsingsområder og nettverk i trondheimsbarnehagene

Satsingsområder og nettverk i trondheimsbarnehagene

Trondheimsbarnehagenes hovedfokusområder 2024-2026

 1. Barnehagen som lærende organisasjon
  Barnehagene og den strategiske ledelsen i Trondheim kommune skal jobbe systematisk med sin kompetanseutvikling for å bli en lærende organisasjon, slik at vi kan endre og utvikle oss sammen med samfunnet og barna. 
 2. Inkluderende barnehagemiljø
  Alle barn skal oppleve forutsigbarhet, stabilitet og trygghet i møte med sensitive, varme og inkluderende ansatte. Dette gir et godt grunnlag for omsorg, lek, læring og danning. Personalet i barnehagene skal arbeide for at alle barn opplever tilhørighet i et positivt fellesskap.
 3. Sykefravær
  Barn har behov for at deres profesjonelle omsorgspersoner er stabile, pålitelige og forutsigbare. Trondheim kommune vil frem til 2026 invitere ansatte i barnehagene, hovedtillitsvalgte, verneombud og andre aktører til å tenke nytt om arbeidet med barnehageansattes arbeidsmiljø. 

Kvalitetsnettverk for barnehager

Du som driver barnehage i Trondheim kan delta på et mangfoldig tilbud av kvalitetssatsinger og arenaer for erfaringsdeling med andre barnehager.

Bydelsnettverk for trondheimsbarnehager
 • Nettverk for kommunale barnehager i Heimdal bydel
  Kontaktperson: 
 • Nettverk for private barnehager i Heimdal bydel
  Kontaktperson: , Snillet gård barnehage
 • Nettverk for kommunale barnehager i Lerkendal bydel
  Kontaktperson: 
 • Nettverk for private barnehager i Lerkendal bydel
  Kontaktperson: , Bergheim barnehage, Ole Martin Steffensen, Tempe barnehage
 • Nettverk for kommunale barnehager i Midtbyen bydel
  Kontaktperson:
 • Nettverk for private barnehager i Midtbyen bydel
  Kontaktperson: , Sverresborg Alle barnehage
 • Nettverk for kommunale barnehager i Østbyen bydel
  Kontaktperson:
 • Nettverk for private barnehager i Østbyen bydel
  Kontaktperson: , Stokkbekken barnehage
Barn og Rom

Et faglig nettverk om barnehagens pedagogiske læringsmiljø.

Vi har fokus på pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmetode. Vi synliggjør og utfordrer pedagogenes selvfølgeligheter og ”sannheter” ut fra barneperspektivet. Vi motvirker oppdeling av teori og praksis og bygger på frivillighet, egen aktivitet,samt en vilje til å dele ansvar. Ut fra ulikheter leter vi etter spørsmål som fordrer en eksperimenterende og utforskende arbeidsmåte.

Vi møtes ca fire ganger i halvåret på ulike barnehager og arrangerer i tillegg fagdager og konferanser.

Kontaktperson: Gjertrud Laugen Forbord

Les mer på Facebook-siden vår.

Mer informasjon på våre nettsider

ICDP foreldreveiledning

Kompetansenettverk for barnehager.

Ved spørsmål ta kontakt med en av koordinatorene:

(Øya Barnehager),

(Øvre Sjetnan barnehager)

Marte Meo

Nettverket av instruktører møtes 2 ganger i året. Nye opplæringsgrupper settes i gang etter behov. Les mer om Marte Meo-metoden eller ta kontakt med ved spørsmål.

Reggio Emilia

Et nettverk om barns demokratiske deltakelse i egen oppvekst
Kontaktperson:

Aktuelle satsingsområder for barnehager

Bedre skolestart

Bedre skolestart - er et innovasjonsprosjekt som Trondheim kommune deltar i, for å lykkes med en tilpasset skolestart for alle.
Prosjektansvarlig: , Oppvekstadministrasjonen

Brovakten kulturhus

Brovakten kulturhus, tidligere Kongsgården barnehage, har som mål å gi et variert tilbud innenfor kunst og kultur til barn i barnehagealder. Blant annet har Remidasenteret gjennomført flere aktiviteter og verksteder, i tillegg har Dronning Mauds Minne gjennomført forskningsprosjektet “Lydhør”. Flere produksjoner i regi av Den kulturelle barnehagesekken er også lagt til Brovakten. Aktivitetene har blant annet inneholdt kunstnerverksteder for barnehagebarn, og er realisert gjennom et samspill mellom barn, pedagoger, kunstnere og forskere.

Brovakten kulturhus har gode forutsetninger for å videreutvikles som et kulturtilbud i sentrum for barn i barnehagealder. Formålet vil være å utvikle Brovakten kulturhus som en møteplass, hvor ulike kunst- og kulturaktører med barn i alderen 0-6 år som målgruppe samarbeider med barn, familier og barnehageansatte rundt kunst- og kulturtilbud, felles utforskning, lek, læring og kompetanseutvikling. Det vil også være viktig å forsterke Brovakten som et hus hvor barnefamilier møtes til felles aktiviteter og nettverksbygging. Aktiviteter i Brovakten sees i sammenheng med Trondheimsløftet, temaplanen Stein Saks Papir, og Universitetskommunesamarbeidet.

Ved spørsmål angående Brovakten kulturhus, ta kontakt med rådgiver , eller kulturmedarbeider

Den kulturelle barnehagesekken (DKB)

Den kulturelle barnehagesekken (DKB) - er et tilbud til barnehager med informasjon, faglig utvikling og arrangementer innenfor kulturlivet. Les mer om DKB på Kulturskolens nettsider.
Kontaktperson: ,Trondheim kulturskole

Flerfaglig blikk

Flerfaglig blikk -  er en tverrfaglig satsing der barnehagene følges opp av BFT, PPT, fysio- og ergoterapitjenesten over 2 år, og får opplæring i en helhetlig tilnærming til å kunne oppdage barn i risiko.
Kontaktperson: , Oppvekstadministrasjonen

Foreldreaktiv tilvenning til barnehagen - Trondheimsmodellen

Foreldreaktiv tilvenning til barnehagen - Trondheimsmodellen er utviklet gjennom folkehelseprosjektet Liten og ny i barnehagen (2017-2023). Tilvenningsmodellen er vedtatt i Bystyret 2.3.23 og implementeres i alle kommunale barnehager og alle private som ønsker det. Leder for implementeringen er .

Grønn barneby

Grønn Barneby - Arbeidsgruppen i Grønn Barneby støtter barnehager med opplæring i bærekraftig utvikling, klima og folkehelse. 
Kontaktperson: , Klima- og miljøenheten

Helhetlig modell for inkluderende praksis

Helhetlig modell for inkluderende praksis - Alle barn skal ha et tilpasset, inkluderende og likeverdig tilbud i barnehage, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i. Modellen skal bidra til at alle opplever seg som en del av et fellesskap og opplever tilhørighet i barnehagen. Modellen legger til rette for en tettere og mer systematisk samhandling mellom ansatte i laget rundt barnet. 
Kontaktperson: , kommunalsjef Oppvekst og utdanning

NY som barnehagelærer

NY som barnehagelærer - Gjennom NY som barnehagelærer skal nytilsatte nyutdannede barnehagelærere i private og kommunale barnehager, få tilbud om veiledning første arbeidsår. NY som barnehagelærer i Trondheim/Malvik gjennomføres i nært samarbeid med Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH).
Kontaktperson:  - Oppvekstadministrasjonen

REKOM

REKOM - Alle barnehager i Trondheim kommune kan delta i regional kompetanseutvikling for barnehager, REKOM som støtte i utvikling av deres pedagogiske praksis i samarbeid med Nord universitet og Høgskolen Dronning Mauds Minne.
Kontaktperson:  - Oppvekstadministrasjonen

Utdanningsbarnehager

Utdanningsbarnehager -  Formålet med læringsutdanningsbarnehager (LUBA) er at de i partnerskap med Dronning Mauds Minne Høgskole skal bidra til mer dialog mellom praksisfeltet og høgskolen. Læringsutdanningsbarnehager og DMMH skal sammen bidra til en barnehagelærerutdanning av høy kvalitet, og til gode barnehager med vekt på lek, danning og læring.
Fra Trondheim er Granåsen- og SiT Moholt barnehager med i denne satsingen. 

Sist oppdatert: 31.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward