Si din mening om planer

Si din mening om planer

Medvirkning

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven (PBL). Jo tidligere innspill og merknader kommer fram i planprosessen, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. PBL krever at grunneiere og andre berørte varsles direkte om planarbeidet på bestemte stadier i planarbeidet. Planarbeidet skal også kunngjøres i en avis som er alminnelig lest på stedet og på internett slik at alle interesserte skal ha mulighet til å komme med merknader og delta i planleggingen.

På siden Hva er en reguleringsplan? kan du lese mer om planprosessen og når du kan gi innspill.

Kunngjøringstidspunkt og medvirkningsmulighet

Under finnes en oversikt over kunngjøringstidspunkt på ulike stadier i planprosessen og hvilke muligheter man har til å komme med merknader. I tabellen er hvert kunngjøringstidspunkt lenket til en liste over aktuelle planarbeid hvor merknadsfristen ennå ikke er utløpt.

Kunngjøringstidspunkt med lenke til aktuelle kunngjøringer Mulighet for medvirkning
Kunngjøring høring av planprogram
 • For noen planer lages det planprogram(program for hva planen skal omfatte og hvordan behandles).
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Høringsfrist for planprogram er 6 uker.
 • Forslagsstiller sørger for kunngjøring på internett; kunngjøringslisten gjelder kun planer utarbeidet av kommunen.
Kunngjøring om oppstart av planarbeid
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Hovedfokus for eventuell merknad er informasjon og innsending av synspunkter og fakta.
 • Høringsfrist er 6 uker.
 • Mer om oppstart av planarbeidet.
 • Forslagsstiller sørger for kunngjøring på internett; kunngjøringslisten gjelder kun planer utarbeidet av kommunen.
Informasjonsmøter
 • I noen saker holdes egne informasjonsmøter som normalt kunngjøres i Adresseavisen.
 • Slike informasjonsmøter gir interesserte anledning til å komme med spørsmål og synspunkter på innholdet i planforslaget.
Kunngjøring av offentlig ettersyn
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Hovedfokus for eventuell merknad er informasjon og vurdering av planforslag.
 • Høringsfrist er 6 uker.
 • Mer om utleggelse til offentlig ettersyn.
 • Kunngjøringslisten omfatter alle planer til offentlig ettersyn.
Kunngjøring av vedtatt plan
 • Kunngjøringslisten omfatter alle vedtatte planer.
 • Parter i plansaken har klageadgang.
 • Klagefrist er 3 uker etter kunngjøring.
 • Mer om klage
 • Grunneiere kan ha rett på innløsning eller erstatning, jfr PBL § 15-2 og 15-3
 • Krav om innløsning eller erstatning må fremsettes senest tre år etter kunngjøring av vedtatt plan.
Interesseorganisasjoner

Offentlige instanser og ulike interesseorganisasjoner skal også høres i planleggingen. Trondheim kommune har laget en oversikt over aktuelle høringsinstanser. Man kan også ha mulighet for påvirkning gjennom høringsuttalelse fra disse.

Om merknaden

Merknaden skal inneholde informasjon om hvilken sak merknaden gjelder (bruk saksnummer og gjerne sakstittel fra kunngjøringsteksten) og informasjon om den som sender inn merknaden. Innholdet bør være konkret og kortfattet. Merknaden er et offentlig dokument som vil bli brukt i saksbehandlingen og havne i kommunens arkiver.

Du kan sende inn merknaden med vanlig post eller du kan bruke elektronisk skjema som finnes på kommunens kunngjøringssider for hver kunngjort plan. I det elektroniske skjemaet blir du først bedt om å samtykke i personvernerklæringen (som forklarer hvordan kommunen benytter personopplysningene), deretter oppgir du informasjon om hvem du er, og i siste del av skjemaet skriver du hva merknaden handler om. Så kan du fullføre/sendes inn merknaden elektronisk (det finnes også mulighet for å skrive ut merknaden og sende den med vanlig post).

Kunngjøringer

Arealplaner skal kunngjøres på ulike stadier i planprosessen. Trondheim kommune kunngjør arealplaner med annonse i Adresseavisen og på kommunens nettsider under tittelen Kunngjøring av planer.

Følger du lenken Kunngjøring av planer, finner du en oversikt over arealplaner hvor tilbakemeldingsfristene ennå ikke er utløpt og hvor det fortsatt er mulig å sende inn merknad til planforslaget. Hvert planforslag får sin kunngjøringsside med blant annet dokumenter og svaradresse.

Innsyn i saker

Ønsker du å følge med, er det mulig å se inngående og utgående dokumenter på plan- og byggesaker og postlista generelt for kommunen på følgende adresser:

Finne arealplaner (planregister)

Ønsker du å finne ut hvilke arealplaner som gjelder på et bestemt sted, eller hvilke planforslag som er til behandling der, er det lettest å bruke kart for å finne frem. Planregister kaller loven planinformasjon (kart og dokumenter) som skal gjøres tilgjengelig for alle.

Brukertips for planregister

Kommuneplanens arealdel

Lenke til kommunens kartløsning med kommuneplaninformasjon

Brukerveiledning for kommuneplanens arealdel 2012-2024

Reguleringsplan

Lenke til kommunens kartløsning med reguleringsplaninformasjon

Hvordan finne informasjon om reguleringsplaner på kommunens nettsider?

Vedlegg 1: Reguleringsformål etter plan- og bygningsloven av 1985

Vedlegg 2: Reguleringsformål etter plan- og bygningsloven av 2008 (utdrag kart- og planforskriften)

Hvor komplett er planregisteret for Trondheim

Planregister er betegnelsen som brukes i plan- og bygningsloven (PBL) om lovbestemt og åpen informasjon om kommunens arealplaner. Informasjonen består hovedsaklig av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse/saksforberedelse og vedtak.

Om vedtatte planer

Trondheim kommunes planregister er komplett for all arealplaninformasjon vedtatt etter 01.07.2009 med hjemmel i PBL (2008). I tillegg har planer fra og med ca. 2003, etter tidligere lovverk, komplett planinnhold digitalt i kartløsningen og skannet plankart- og bestemmelsesdokument. For eldre planer enn dette finnes kun planomriss i kartløsning og skannet plankart- og bestemmelsesdokument.

Om planforslag

Informasjon om alle planforslag med komplett materiale skal finnes i planregisteret. Enkelte planer hvor planoppstart er kunngjort finnes også i planregisteret (spesielt hvor kommunen er forslagsstiller). Disse merkes som planskisse i tegnforklaringen. Uaktuelle planskisser/planforslag blir, etter dialog med søker, arkivert og tatt ut av oversikten etter ca. ett år uten aktiviteter.

Informasjonstyper/kartlag i planregisteret

Kommuneplanens arealdel

 • gjeldende kommuneplanens arealdel med komplett innhold
 • gjeldende kommunedelplaner (vedtatt etter plan- og bygningsloven) med komplett innhold

Reguleringsplan

 • omriss av alle gjeldende reguleringsplaner
 • reguleringsformål og annet regulert innhold for reguleringsplaner vedtatt etter cirka 2003
 • omriss av planforslag

Hendelser

 • Mindre endringer
 • Dispensasjoner

Annet

 • Midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud)

Sist oppdatert: 27.06.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward