Hva er en reguleringsplan?

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan beskriver hva et område kan brukes til og hva som eventuelt kan bygges der. Reguleringsplanen består av et plankart med reguleringsbestemmelser, som begge deler er juridisk bindende. Reguleringsplanen er politisk vedtatt og gjelder for et avgrenset område, og gir byggerett til den som eier tomta.

En reguleringsplan er kommunens verktøy for å styre den fysiske utviklingen: Hvor skal det være boliger, næringsbygg, skoler og barnehager, parker og friområder? Hvilke arealer skal være offentlige og hvilke skal være private? Hva skal vernes - og hva kan rives og bygges på nytt? Hvordan skal folk kunne bevege seg i området?

Hvilke reguleringsplaner gjelder?

Du kan se hvilken reguleringsplan som gjelder for et område ved å zoome inn i kartet:

Kart over gjeldende reguleringsplaner

Hvordan åpne plandokumenter i kartet

Hvis du klikker på en plan, får du opp en boks som ser slik ut:

Dialogboks reguleringsplan

Hvis du klikker på den grå rundingen med hvit “i”, får du opp en ny boks der du kan velge å se plankart, bestemmelser, saksframlegg, politiske vedtak og eventuelle andre dokumenter som hører til planen:

Informasjon reguleringsplan

Les mer om hva du kan bygge

Når trengs det en ny reguleringsplan?

For større bygge- og anleggstiltak er det stilt krav i kommuneplanens arealdel om at området må reguleres først.

Hvis noen vil bygge noe som bryter med det som kommunen har vedtatt tidligere, må de først lage en ny reguleringsplan og bystyret må vedta den nye planen.

Hvordan foregår planprosessen?

Planprosessen følger plan- og bygningsloven, og er en lang prosess med mange steg. Prosessen skal sikre at vi får frem konsekvensene av planen, både positive og negative, og at de som blir berørt av planen får mulighet til å si sin mening.

Bildet viser en tidslinje med stegene i en planprosess. Du kan gi innspill ved varsel om oppstart og ved høring. Når vedtak kunngjøres kan du klage.

Figuren viser en oversikt over planprosessen og når du kan gi innspill

Nedenfor kan du lese mer om hvert av stegene i planprosessen.

Varsel om oppstart

Når noen vil lage en ny reguleringsplan har de først et møte med kommunen, som bestemmer om de får lov til å starte arbeidet. Hvis de får lov til å starte, må de varsle de som blir berørt av planen, både grunneiere og naboer, offentlige organer og andre interessenter. Det blir også lagt ut på kommunens nettside for kunngjøringer under “igangsatt planarbeid”.

Når du får varsel om oppstart kan du sende innspill om det området som det er varslet oppstart for. Fristen for innspill står i brevet du har fått og på våre nettsider.

Forslag til plan blir laget

De som lager reguleringsplanen må ha fagkompetanse. Grunneier/utbygger (forslagsstiller) leier derfor vanligvis inn et profesjonelt firma (plankonsulent). De gjør nødvendige undersøkelser og analyser, og lager et forslag til plan med plankart, bestemmelser, illustrasjoner og beskrivelse av planen.

Denne fasen kan ta lang tid, ofte flere måneder, før plankonsulenten er ferdig og sender inn et komplett planforslag til kommunen. Det skjer også noen ganger at planprosessen stopper opp og at det ikke blir noe av planen.

Saksbehandling før høring

Saksbehandler ved Byplankontoret behandler planforslaget i samråd med andre fagfolk i kommunen. Vi vurderer innholdet i planen og om materialet som er sendt inn er tilstrekkelig. Ofte har vi forslag til endringer som vi diskuterer med plankonsulenten.

Byplankontoret vurderer om vi kan anbefale å sende planforslaget på høring. Hvis saken er lite komplisert og i tråd med kommuneplanen og andre overordnede planer, gjør byplansjefen vedtak om å legge planen ut på høring og offentlig ettersyn. Hvis det er en prinsipiell eller komplisert sak, er det bygningsrådet som gjør vedtaket. Bygningsrådet kan også vedta å avvise planforslaget, hvis det er forhold ved forslaget som er uakseptable.

Høring

Planforslaget sendes på høring til berørte grunneiere og naboer, offentlige organer og andre interessenter. Det blir også lagt ut på kommunens nettside for kunngjøringer under “offentlig ettersyn”, og i papirversjon i Bytorget i Erling Skakkes gate 14. Der finner du også informasjon om hvordan du kan gi innspill. Fristen for å sende innspill til planforslaget er 6 uker.

Saksbehandling før vedtak

Etter høring gjennomgår saksbehandler i kommunen de innspillene som har kommet, i samarbeid med den som har laget planforslaget. Hvordan blir innspillene løst i planen? Eller eventuelt hvorfor ikke? Det kan bli aktuelt å gjøre endringer i planen. Hvis det blir store endringer, kan det bli nødvendig å sende planen på ny høring. Saksbehandler beskriver hvordan innspillene blir ivaretatt i sakspapirene som politikerne får når de skal behandle saken.

Saksbehandler skriver også en oppsummering av hvordan kommunens fagfolk vurderer planforslaget, ofte må forskjellige hensyn veies opp mot hverandre. Basert på vurderingen skriver Byplankontoret et forslag til innstilling til bystyret, det betyr et forslag til vedtak i saken. Innstillingen er vanligvis enten at bystyret skal vedta planen eller at de skal avvise den. Noen ganger kan det være en innstilling om å vedta et alternativt planforslag.

Politisk behandling

Når saksbehandler er ferdig med å skrive saken, sendes den til politisk behandling. I Trondheim kommune er det bygningsrådet som behandler den først. Bygningsrådet behandler saken og vedtar en innstilling, altså et forslag til bystyrevedtak, som de sender videre til areal- og samferdselskomiteen. Bygningsrådet kan vedta den samme innstillingen som saksbehandler har foreslått eller de kan lage en ny.

Areal- og samferdselskomiteen forbereder saken for behandling i bystyret og vedtar en innstilling til hva bystyret skal vedta. Det kan være den samme innstillingen som de fikk fra bygningsrådet eller det kan være en ny.

Du kan finne dokumentene som blir lagt frem for politikerne i møtekalender for politiske møter. Klikk på datoen for det aktuelle møtet og velg den saken du vil lese.

Hvis du vil følge diskusjonen i bygningsrådet eller komitemøtet direkte, kan du se møtet i kommune-TV.

Vedtak av plan

Bystyret i Trondheim kommune vedtar reguleringsplaner. De kan vedta innstillingen fra areal- og samferdselskomiteen eller de kan vedta noe annet. Av og til skriver bystyrepolitikerne egne forslag til vedtak, som de stemmer over. Du kan lese politikernes forslag til bystyrevedtak - klikk på det aktuelle møtet under “Innsendte forslag”.

Du kan finne saksdokumentene som blir lagt frem for politikerne i møtekalender for politiske møter. Klikk på datoen for det aktuelle bystyremøtet og velg den saken du vil lese.

Hvis du vil følge diskusjonen i bystyret direkte, kan du se møtet i kommune-TV.

Kunngjøring og mulighet til å klage

Etter at bystyret har gjort vedtak i saken, legges dokumentene og vedtaket på kommunens nettside for kunngjøringer. Merk at det kan ta noen dager etter møtedato før det blir lagt ut.

De som har sendt innspill til planen og/eller er berørte grunneiere får et brev fra kommunen med beskjed om vedtaket i bystyret.

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker etter at du fikk melding om vedtaket. Det er nok at klagen er postlagt før fristen.

Hvis du mener at kommunen ikke har begrunnet vedtaket tilstrekkelig, kan du be om en begrunnelse. Det må du gjøre før klagefristen går ut. Deretter er det ny klagefrist 3 uker fra den dagen du mottar begrunnelsen.

Dette må gå klart fram i klagen:

  • hvem som klager
  • hvilket vedtak det klages på
  • årsaken til klagen
  • om du foreslår endringer
  • andre opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen

Send din klage på vedtaket i e-post til eller i brev til Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Kommunen behandler klagen. Hvis kommunen ikke tar klagen til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 18.10.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward