Avfall

Avfall

Kommunen har ansvar for å håndtere avfall fra husholdninger og hytter/fritidsboliger. I tillegg skal kommunen sikre oppsamling og innsamling av avfall i det offentlige rom. Dette omfatter parker, friområder inkludert badeplasser, parkeringsplasser, utfartsområder og markaområder, kommunalt drevne idrettsanlegg, kommunale hovedveger og lokale veger både i og utenfor sentrum, gang- og sykkelveger og liknende. Kommunen er også avfallsbesitter. Vi skal sikre forsvarlig håndtering av eget avfall. 

Husholdningsavfall

Alle innbyggere skal være tilknyttet kommunal renovasjon (avfallsinnsamling). Avfall må ikke legges igjen utenfor avfallsbeholderne. Beholderne må være store nok til at lokket kan lukkes til enhver tid. Den enkelte abonnent har ansvar for orden og ryddighet rundt sine avfallsbeholdere.

Husholdningsavfall håndteres av Trondheim Renholdsverk AS.

Alle har medansvar for en ren og trivelig by

Alle innbyggere og alle som ferdes i Trondheim kommune har et ansvar for å unngå forsøpling. Hvis det ikke er satt opp avfallsbeholdere akkurat der du ferdes, skal du ta med avfallet hjem.

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensning. Kommunen har ansvaret for oppfølging av forsøplingssaker. Du lese mer om dette på Trondheim kommunes nettside om forsøpling.

Hageavfall på avveie er også et problem for naturen. Det skal ikke dumpes i friområder og regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. Hvorfor hageavfall er et problem og hva du kan gjøre, kan du lese om her.

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt i Trondheim kommune. Her kan du lese mer om når du kan grille, tenne bål og brenne avfall.

Nedgravde løsninger

Det er primært tre forskjellige typer nedgravde avfallsløsninger; nedgravde containere, mobilt avfallssug og stasjonært avfallssug. I handlingsplanen for oppsamling av husholdningsavfall i Trondheim kommune er det beskrevet et mål om 50 % nedgravde avfallsløsninger. Trondheim har per i dag ca. 25 % nedgravde løsninger.

For nærmere informasjon om løsningene og kommunens krav, se renovasjonsteknisk norm.

Se også Trondheim Renholdsverk.

Alle tiltak som gjelder nedgravde avfallsløsninger skal teknisk plangodkjennes av Trondheim kommune.

Søk om å samle inn husholdningsavfall

Private aktører kan hente avfall fra private husholdninger, men må ha godkjenning fra Trondheim kommune. Her finner du mer informasjon om hvordan du søker om å samle inn husholdningsavfall.

Hvis du har spørsmål om samtykker, kan du kontakte

Planer

Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030

Bystyret i Trondheim kommune vedtok ny avfallsplan for kommunen 29. august 2019. Avfallsplanen skal være grunnlag for overordnet og langsiktig styring og tilrettelegging av avfallshåndteringen i perioden fram til 2030. Planen fokuserer på kommunens ansvarsområder innenfor avfall og renovasjoner: Husholdningsavfall, kommunalt virksomhetsavfall og avfall i det offentlige rom.

Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030
Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030 - Kortversjon

Handlingsplan for oppsamling av avfall 2009-2020

Bystyret i Trondheim kommune vedtok den 10.06.2010 handlingsplan for oppsamling av husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall Handlingsplanen gjelder fram til 2020.

Handlingsplanen beskriver hvilke tiltak kommunedirektøren anbefaler settes inn for at Trondheim skal få framtidsrettede løsninger for oppsamling og innsamling av avfall. Det anbefales å satse på nedgravde løsninger for oppsamling av avfall, herunder stasjonært og mobilt avfallssug. 

I sak 84/20 vedtok Bystyret at utsortering av matavfall skal skje i egen beholder. Dette påvirker design av oppsamlingssystem.

Felles avfallsplan for småbåthavner i Trondheim kommune

Trondheim kommune har i samarbeid med båtforeningene i Trondheim og Trondheim Havn utarbeidet en avfallsplan for småbåthavner i Trondheim kommune. Planen ble sist revidert 15. november 2022 og godkjent av Statsforvalteren 22. november 2022.

Formålet med avfallsplanen er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall fra småbåter / lystbåter, og å sørge for at avfall fra disse blir levert til mottaksordning i havnene. Planen omfatter avfall som har oppstått om bord i båten.

Lokalt regelverk

Forskrift om renovasjon, Trondheim kommune

Forskrift om avfallsgebyr, Trondheim kommune

Forskrift om samtykke til innsamling av husholdningsavfall, Trondheim kommune, Trøndelag

Forskrift om politivedtekt, Trondheim kommune §§ 4-1, 5-1 og 5-2 

Sist oppdatert: 15.07.2024

Fant du det du lette etter?