Natur og naturforvaltning

Natur og naturforvaltning

Internasjonale og nasjonale mål og lovverk danner rammen for hvordan kommunen skal ta ansvar i sin lokale forvaltning av naturmangfoldet. For å kunne ivareta naturmangfoldet i Trondheim, må vi først vite hvilke naturverdier vi har og hvordan ulike menneskeskapte faktorer påvirker disse. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for nødvendige beslutninger. Samtidig er det viktig å iverksette målrettede tiltak for å sikre naturområder og verdifullt plante- og dyreliv i kommunen.

Granmeis på en vintergran med snø
Granmeis. Foto: Einar Kongshaug

Naturområder og kulturlandskap

Planter

Fremmede og truede arter

Dyr

Jakt og fiske

Vann og vannmiljø

Arbeidsområder - natur og naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter mange arbeidsområder, og flere avdelinger/enheter i kommunen arbeider med dette.

Klima- og miljøenhetens avdeling for landbruk og naturforvaltning skal være en pådriver og gi faglig rådgivning ved ressurs- og arealdisponering (utnyttelse) og friluftslivstiltak.

Mer om arbeidsområder - natur og naturforvaltning

Naturforvaltning

Gjennom lovverk, forskrifter og kommunale vedtak skal avdelingen bidra til at samfunnets påvirkning av naturmiljøet ligger innenfor grenser som samfunnet og naturen kan akseptere. Aktuelle lovverk innen naturforvaltning er naturmangfoldloven, viltloven, laks- og innlandsfiskeloven, motorferdselloven og hundeloven.

Biologisk mangfold

- Vi kan gi informasjon og data om biologisk mangfold og hvordan en tar hensyn til biologisk mangfold i planlegging, anleggsvirksomhet og ulike aktiviteter.

- Vi arbeider med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, restaurering av natur, bekjempelse av fremmede arter, ivaretakelse av arter og naturtyper.

Viltforvaltning

- Vi kan gi generelle opplysninger om vilt og informasjon om tildeling og fellingsstatistikk på elg og rådyr, jegerprøven, ettersøk og ivaretakelse av skadet vilt samt informasjon om skadegjørende vilt.

- Vi arbeider med å ta vare på viltet og viltets leveområder i plansammenheng, kvotetildeling og andre forvaltningsoppgaver på elg og rådyr, konfliktforhold mellom ville dyr og ulike samfunnsvirksomheter og vi arbeider med forvaltningsplaner for enkeltarter.

Fiskeforvaltning

Vi kan gi informasjon om fiskemulighetene i Trondheim og muligheter til å bidra i fiskekultiveringsarbeid.

Vi kartlegger fiskeressursene i kommunen og påser at hensynet til fiskeressursene blir ivaretatt i plansammenheng.

Vi arbeider for å bedre fiskemulighetene i Trondheimsfjorden, Nidelva og innlandsvatna og medvirker til bedring av forholdene for bevaringsverdige fiskestammer, og til å unngå spredning av fremmede arter.

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag

Vi kan gi informasjon om restriksjoner og motorferdselsmuligheter; saksbehandling angående dispensasjon fra motorferdselforbudet (søknad gjennom elektronisk skjema).

Gjennom forvaltning av motorferdselloven regulerer vi motorferdselen med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Naturforvaltning - Definisjon og områdeavgrensning

Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter, og gjennom å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. Den utgjør en del av miljøforvaltningen, som er en samlebetegnelse for aktiviteter som sørger for å regulere samfunnets påvirkning av miljøet slik at denne ligger innenfor grenser som samfunnet kan akseptere.

(Dette er Nordisk Ministerråds definisjon fra 1995 i "Nordens natur".)

Naturdata

Informasjon om hvor du finner data om naturtyper, vilt, rødlistearter, svartelistearter m.m.

Hundehold

Hund sammen med ansvarlig hundeeier kan ferdes de fleste steder i Trondheim hele året. Alle hundeholdere har imidlertid en aktsomhetsplikt. Det vil si at hunden alltid skal være under kontroll både i båndtvangstida og ellers.

Løype- og friluftskart

På kommunens nettsider finner du mange typer friluftskart.

Turmål, badeplasser, serveringshytter, fiske, badeplasser.

Vann og vanntilsyn

Godkjenning og tilsyn av drikkevannsanlegg gjøres. Videre er overvåking av drikkevannskvalitet, badevannskvalitet, kjemisk og biologisk tilstand i vassdrag, tilsyn med hygieniske forhold i forbindelse med avløpsvann viktige oppgaver.

Kommunedelplan for naturmangfold

Kommunedelplanen for naturmangfold ble vedtatt av Bystyret i oktober 2023. Planen beskriver de utfordringene Trondheim står overfor og viser hva som må til for å ivareta naturen i Trondheim i neste 12 års periode.

Planen er en revisjon av Temaplan for naturmiljø, og ble bestilt av bystyret i forbindelse med erklæring av klima- og naturmangfoldkrise i november 2019 (sak 140/19)

Forside av Kommunedelplan for naturmangfold

Kontaktpersoner naturforvaltning

Klima- og miljøenheten, avdeling for landbruk og naturforvaltning har følgende kontaktpersoner for naturforvaltning:

Avdelingsleder:

Fiskeforvaltning, vannovervåkning, vanndirektivet

Naturtyper, kulturlandskap, rødlistede og fremmede planter

Viltforvaltning, viltberedskap, fiskeforvaltning

Sist oppdatert: 23.05.2024

Fant du det du lette etter?