Vann og avløp for innbygger

Vann og avløp for innbygger

Vannmåler

Her finner du informasjon om avlesning av vannmåler og gebyr

Vannavstenging

Kart over vannavstenginger

Råd ved endret vannkvalitet og stengt vann

Før vannet stenges

Vi varsler deg på telefon før vannet stenges. Vi sender ut varsel på sms og som talemelding til fasttelefon.

Når vannet er stengt

Hold vannkranene stengt mens vannet er borte.

Etter at vannet er tilbake

Etter at vannet har vært stengt, kan det være misfarget.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen når du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer misfarget vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er misfarget vann etter å ha tappet kaldt vann i flere timer, kontakt Trondheim bydrift eller bruk vår digitale feilmeldingstjeneste Meld inn feil.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får farge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Informasjon om vannforsyning i Trondheim

Vannforsyning og kvalitet

Kokevarsel og SMS-varsel til berørte

Folkehelseinstituttet har gode råd til deg som har fått varsel om at du må koke drikkevannet.

Her finner du informasjon om beredskapshendelser i bydrift

 

Varsel ved vannavstengning

Varslede vannavstenginger finner du i kart på Trondheim kommune sine nettsider.

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og vannavstengninger. Vi ønsker å nå flest mulig og bruker derfor telefonvarsling.

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Har du ikke blitt varslet eller ønsker å se om du vil bli varslet?

varslemeg.no kan du gå inn for å se om du står oppført med riktig telefonnummer og eventuelt legge inn riktig informasjon.

Slik blir du varslet om stenging av vann hos din bedrift

Jobber du i en bedrift som er spesielt sårbar hvis vannet blir borte? For eksempel:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter

Da kan du få beskjed hvis vannet stenges hos bedriften. Slik gjør du:

Gå til varslemeg.no og sjekk din oppføring.

Her kan du registrere nøkkelpersoner for din virksomhet i tilleggsregisteret.

 1. Gå til varslemeg.no
 2. Velg sjekk din oppføring
 3. Legg inn kommune og telefonnummer
 4. Velg virksomhet og legg til navn og telefonnummer i tilleggsregisteret

Hvem eier hva av vann- og avløpsrør

Kommunale vann- og avløpsrør

Trondheim kommune eier, og har ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsrørene.

Trenger du kart over vann- og avløpsrør?

For ledningskart ta kontakt med Trondheim bydrift på e-post:

Private vann- og avløpsrør

Vann- og avløpsrør som er tilknyttet de kommunale rørene, er private. Det er eier eller eierne av de private vann- og avløpsrørene som har vedlikeholdsansvaret.

Trondheim har et økende problem med for mye fett i avløpsrørene. I verste fall kan kloakk slå tilbake i rørene og gi kjelleroversvømmelser. Fjerning av fett i avløpsnettet koster innbyggerne i Trondheim hundre tusener av kroner.

En eier

Hvis et vann- eller avløpsrør går inn til kun en eiendom, eies denne av huseier, som alene har ansvaret for drift og vedlikehold av røret. Dette kalles en privat stikkledning.

Flere eiere

Hvis et vann- eller avløpsrør går til flere eiendommer, kalles dette en privat fellesledning. Da har hver eier et solidarisk ansvar for drift og vedlikehold av den delen av røret som huseier benytter seg av. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger en avtale mellom huseierne om annen ansvarsdeling.

Vannskade og lekkasje

Vannlekkasje

Lekkasje i bolig forekommer oftest i toalett eller vask som drypper. Dette vannet passerer vannmåler (der det er montert måler) og vil medføre økte vann- og avløpsgebyr. Kontakt et rørleggerfirma/entreprenør for å utbedre lekkasje.

Vannlekkasje på utvendig ledning

Oppstår lekkasje slik at vann renner på bakken må du kontakte rørlegger-/entreprenørfirma for å reparasjon omgående. Vann kan føre til skade på bygning og uteareal.

Utvendige ledninger kan ha lekkasje uten at vannet kommer opp på bakken. Du merker lekkasje ved at trykket reduseres, spesielt hvis flere kraner åpnes samtidig, eller at det suser i vannrør. Kontakt rørlegger-/entreprenørfirma for reparasjon omgående.

Trondheim bydrift leter kontinuerlig etter lekkasjer på kommunalt ledningsnett. Dette fører til at også mange private lekkasjer oppdages. Vi sender da ut et pålegg til huseierne om at vannlekkasjen må utbedres.

Gebyr, septik og slam

Trondheim bydrift er delegert ansvaret for henting av avløpsslam fra mindre avløpsanlegg. I enkelte tilfeller kan Trondheim bydrift delegere dette ansvaret til andre godkjente aktører.

Tanker tømmes minst en gang hvert andre år eller ved behov. For fritidsboliger minst en gang hvert fjerde år. Ved bestilling av ekstratømming må gårds- og bruksnummer, adresse, navn og telefonnummer oppgis.

Skjema for bestilling av tømming

Hvis du har spørsmål om gebyr, septik/ slam, send epost til:

For andre spørsmål ta kontakt med Trondheim bydrift på telefon 72 54 63 50.

Åpningstiden er hverdager 08.00-15.00 (onsdager 09.00-15.00)

Priser kloakkummer, septiktanker og latriner

Kloakkummer, septiktanker og latriner - priser 2024

Kr

   

Kloakkummer per år (spyling eller tømming).

1699

Slamavskillere/septiktanker, tette tanker:

Grunnavgift for tømming av tanker inntil 4 m3

2585

- Tillegg for flere tømminger per år/tømming utover 4 m3 (per m3). 483
Årlig gebyr for tilsyn og kontroll med mindre avløpsanlegg
(belastes ikke med mva)

501

 

Alle tall i kroner og 25% mva. er inkludert.

Tømming av private septiktanker

Skjema for bestilling av tømming

Tilførselsvei må være kjørbar for et større kjøretøy. Slamsugeren som vi bruker for å tømme tankene veier opp mot 9 tonn. Det er nødvendig med en bredde på 3 meter og en høyde på 4 meter klaring for at slamsugeren skal kunne ta seg frem til deres avløpsanlegg.

Veien må være fremkommelig hele året og hindringer må fjernes. Hvis veien er gjengrodd eller stengt med bom kommer vi ikke til og får ikke tømt din tank.

Er det snø- eller isføre må veien være brøytet og strødd slik at vi kommer frem til tanken med kjøretøyet. Det er viktig å kunne kjøre nærmest mulig tanken for å komme til med slangen, ikke mer enn 30 meter fra septiktanken.

Busker, blomsterbed, plen og annet som dekker til tanken, eller står i veien, kan bli fjernet eller ødelagt når vi tømmer.

Utslipp av avløpsvann fra boliger og hytter

For å oppnå kravene til vannkvalitet i bekker, elver, vann og sjø må vi for en rekke eiendommer kreve forbedrede renseløsninger.

Kommunen er myndighetsutøver for utslipp fra boliger og hytter. På denne siden finner du retningslinjer, søknadsskjema og veileder om utslipp fra boliger og hytter. Disse gjelder både for forbedring av eksisterende utslipp og for ny bebyggelse.

Retningslinjer

For opplysning om "Retningslinjer for utslipp av sanitært avløpsvann" fra boliger, hytter og lignende mindre enn 50 personer per enhet ta kontakt med Trondheim kommune, Kommunalteknikk, telefon 97 99 62 24.

Søknadsskjema

Søknaden skal benyttes vedr. forbedring av eksisterende utslipp, for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 (forurensningsforskriften) kapittel 12.

Søknadsskjemaet

gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Kart om soneinndeling med rensekrav for private utslipp < 50pe for Trondheim kommune

Kart om soneinndeling med rensekrav

Private renseanlegg og utslipp

Private renseanlegg og utslipp

Krav og rettigheter

Innenfor drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet har både kommunen og abonnentene forpliktelser.

For at beboere i Trondheim skal ha tilgang til godt drikkevann og et velfungerende vann- og avløpssystem, har kommunen noen hovedmål for å levere disse tjenestene. Kommunen har forpliktelser ved levering av drikkevann, og krav når det gjelder bortledning og rensing av avløpsvann. Samtidig har også byens innbyggere forpliktelser, og de har rett til å klage på tjenester og en eventuell kompensasjon.

Abonnentens forpliktelser
 • Aldri tømme rester av kjemikalier, olje, løsemidler m.m. eller våtservietter, bind, bomullspinner og lignende i avløpet. Kommunen har laget brosjyrer på mange språk om Fett tetter rørene våre.
 • Kjenne til plassering av utvendig/innvendig stoppekran og eventuelt reduksjonsventil, vannmåler og pumpeanlegg.
 • Vedlikeholde private anlegg (sanitærinstallasjoner, stikkledninger og felleseid private ledningsnett til og med tilkoplingen på kommunens hovedledning) etter Sanitærreglementet del 1 3.13.3 Abonnentens erstatningsansvar.
 • Utbedre eventuelle lekkasjer på private anlegg snarest eller innen gitte frister.
 • Foreta avlesning og innmelding av vannmålerstand en gang hvert år.
 • Har flere abonnenter felles ledning, er hver eier solidarisk ansvarlig for den delen av fellesledningen som abonnenten benytter seg av såfremt ikke private avtaler har andre bestemmelser.
Kommunens forpliktelser

Hovedmål for tjenesten

 1. All virksomhet i drikkevannskildenes nedbørsfelt skal skje etter lover og forskrifter.
 2. Det skal produseres nok, sunt og godt drikkevann.
 3. Vannledningsnettet skal ha tilstrekkelig kapasitet, og uønskede hendelser skal være på et tilfredsstillende lavt nivå.
 4. Avløpsnettet skal lede bort avløpsvann uten sjenanse for brukerne.
 5. Utslipp av avløpsvann skal ikke forringe vannkvaliteten i bekker, elver og sjø.
 6. God informasjon skal gjøre brukerne fornøyde og miljøbevisste.
 7. Kompetansebygging gjøres gjennom lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Kommunens forpliktelser ved levering av drikkevann

Drikkevann skal ha en kvalitet som oppfyller krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs. være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge.

 • Ved normal driftssituasjon skal vanntrykket ved tilknytningspunkt til kommunal ledning være mellom 2 og 10 bar.
 • Det skal forsynes nok drikkevann til forbruk 24 timer i døgnet.
 • Ved avbrudd i vannforsyningen som for eksempel vannlekkasje, skal kommunen gjenopprette forsyningen innen 8 timer (dag) eller 20 timer (natt + dag).
 • Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 3 timer uten forvarsel, vil vanntank bli kjørt ut til husholdningsforbruk.

Kommunens forpliktelser ved bortledning og rensing av avløpsvann

 • Spillvann (kloakk) skal ledes bort og renses kontinuerlig 24 timer i døgnet slik at det ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på eiendom, i nærmiljø eller i kommunen for øvrig.
 • Kommunen jobber for å separere avløpsvann og overvann i det kommunale rørsystemet. 
 • Bortledning av spillvann (kloakk) skal ikke føre til utslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon.
 • Dersom det oppstår driftsproblemer ved kommunalt avløpssystem, slik som tilstopping i rør eller stopp i pumpestasjon, skal kommunen ha et beredskapssystem for å kunne handle raskt slik at feilen rettes.
 • Dersom det er oppstått 2 tilbakeslag av avløpsvann i samme hus i løpet av 10 år på grunn av feil på kommunal ledning, skal det iverksettes utbedringstiltak.
Klage og kompensasjon

Dersom det har oppstått mangel ved vannleveransen, jf. det som er beskrevet foran, når det gjelder Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Trondheim kommune eller Sanitærreglement for Trondheim kommune, kan klage sendes til kommunen.

Kommunen vil behandle klagen etter Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Trondheim kommune og Sanitærreglement for Trondheim kommune.

Det skal gis tilbakemelding senest innen 3 uker.

Vanntrykk

I Trondheim kommune har vi krav på å levere vanntrykk på mellom 2 og 10 bar. En bar er en måleenhet for trykk.

Flere steder i Trondheimsområdet er trykket høyere enn det trenger å være. Les mer om trykksenking på deler av Heimdal og Tiller.

Har du spørsmål om vanntrykket inn til din bolig eller bygg, ta kontakt med Trondheim bydrift.

Informasjonsmateriell om fettvett, vann og avløp

Ikke kast fett i vasken og søppel i do

Toaletter

Trondheim kommune har derfor samlet alle våre offentlige toaletter i friområder, parker og byrom i et kart slik at det blir enklere for deg å vite hvor de er. Alle de gule prikkene markerer hvor du finner et toalett. Trykker du på prikken får du også vite hva slags type toalett det er.

Informasjonen forteller også om du må betale for å bruke toalettet, om det er åpent hele døgnet og om det er handicapvennlig.

Kartet over offentlige toaletter dekker hele kommunen, både bynære områder og markaområder, og er foreløpig et prøveprosjekt. Vi er derfor takknemlig hvis du har tilbakemeldinger som vi kan bruke i videre utvikling av karttjenesten.

Kontakt oss

Har du spørsmål om vann og avløp kan du kontakte oss på e-post: eller telefon: 72 54 63 50.

Sist oppdatert: 10.06.2024

Fant du det du lette etter?