Tilskudd til aktiviteter for eldre

Tilskudd til aktiviteter for eldre

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for aktivitet for eldre mennesker i regi av frivillige lag og organisasjoner. Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i kultur- og aktivitetstilbud og bedre folkehelse.

Hvem kan søke om tilskudd

Frivillige lag og organisasjoner i Trondheim kommune som arrangerer aktiviteter for eldre mennesker.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april. Det er mulig å søke om tilskudd til aktiviteter for hele kalenderåret.

Budsjett for tilskuddsordningen

Budsjett til fordeling er 250 000 kroner årlig (med forbehold om budsjettvedtak i Bystyret).

Dette vil bli prioritert

 • Gjennomføring av spesifiserte aktiviteter for eldre.
 • Kulturtilbud- og arrangement som bidrar til felles opplevelser og økt deltakelse.
 • Tiltak som er i regi av eldres egne lag og organisasjoner, og hvor eldre deltar i utvikling og gjennomføring av tilbudet.
 • Tiltaket må være i regi av organisasjonen som søker midler.
 • En organisasjon kan som hovedregel få støtte til ett enkelt tiltak per år fra denne tilskuddsordningen.

Dette prioriteres ikke

 • Generelle søknader og ordinær drift.
 • Billetter eller deltakelse i aktiviteter i regi av andre.
 • Arrangement og aktivitet som ikke foregår i Trondheim.
 • Individuell oppfølging og tiltak knyttet til enkeltpersoner.
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering.
 • Tiltak med liten grad av aktivitet for målgruppa.

Husk å

 • Registrere endringer i organisasjonens styre i Brønnøysundregisteret
 • Registrere organisasjonen i Aktørbasen før du søker om støtte

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Krav til budsjettet

I budsjettet må det opplyses om det er søkt andre tilskudd til samme tiltak fra f.eks. bedrifter, organisasjoner og/eller andre organ. Fordelingen av midler fra Trondheim kommune vil avhenge av antall søknader som kommer inn.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Deretter vil tilskuddet bli utbetalt innen ca. én måned.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Kristin Lian Berg
Telefon: 91 70 53 21
E-post:

Sist oppdatert: 08.01.2024

Fant du det du lette etter?