Tilskudd til organisasjoner som driver forebyggende helsetiltak og/eller rusforebyggende tiltak

Tilskudd til organisasjoner som driver forebyggende helsetiltak og/eller rusforebyggende tiltak

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle lokale helse- og/eller rusforebyggende tiltak i lag og organisasjoner i Trondheim, i tråd med kommunens vedtatte planer, målsettinger og utviklingsstrategier.

Hvem kan søke om tilskudd

Frivillige/ideelle organisasjoner og selvhjelpsgrupper for befolkningen i Trondheim.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 10. september (for året etter).

Svar på søknadene vil bli sendt ut etter at budsjettet for kommende år er vedtatt i Bystyret i desember.

Hvilke aktiviteter prioriteres

  • Tiltak som er rettet mot befolkningen i Trondheim kommune som er eldre enn 18 år.
  • Tiltak som er forebyggende helsetiltak/rusforebyggende tiltak.
  • Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper- som vil hindre/ utsette behov for tyngre hjelpetiltak.
  • Tiltak som erstatter/utfyller manglende kommunalt tilbud.
  • Tiltak som kan dokumentere at den kommunale støtten bidrar til å generere mest mulig frivillig innsats.
  • Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder.

Krav til søknaden

  • I budsjettdelen i søknaden må det fremgå hvilke utgifter og tiltak som dekkes av det kommunale tilskuddet. Antall frivillige årsverk som genereres må synliggjøres. Det skal også gjøres rede for tilskudd som allerede er innvilget, andre omsøkte tilskudd og andre inntekter.
  • Alle nødvendige opplysninger skal kunne leses ut fra det ferdig utfylte søknadsskjema. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger.

En søknad per tiltak

Hvert enkelt prosjekt/tiltak innvilges kun tilskudd fra en av kommunens tilskuddsordninger. Du kan altså ikke søke fra flere av kommunens tilskuddsordninger til ett og samme tiltak.

Søk om tilskudd

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

For tilskudd over 100.000 må det leveres årsrapport og revidert regnskap innen den 30.06.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kommunedirektørens fagstab, faggruppe helse og velferd

v/ Tonje Isabell Sandø
tlf: 92 63 89 28
e-post: 

Sist oppdatert: 24.04.2024

Fant du det du lette etter?