Tilskudd til frivillige lag for tiltak i grønne områder/friområder

Tilskudd til frivillige lag for tiltak i grønne områder/friområder

Formål

Registrerte lag og foreninger kan søke om engangsstøtte fra kr 10 000 til kr 50 000 kroner for tiltak for rekreasjon og friluftsliv. Det kan søkes tilskudd til tilrettelegging, vedlikehold, drift, i tråd med formålet for arealbruk i det aktuelle friområdet. Planer for tiltaket skal godkjennes av kommunen før gjennomføring

Hvem kan søke om tilskudd

Lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregistret kan søke om støtte. Privatpersoner har ikke anledning til å søke.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. april hvert år.

Vilkår for tildeling og tilskudd

  • At området skal være tilgjengelig for alle.
  • Tiltaket skal være avklart med grunneier og grunneiers tillatelse skal vedlegges søknaden. Tiltakshaver skal ha minimum 5 års avtale på bruk av grunnen til det aktuelle formålet. Det er eierskapsenheten som vurderer forespørsler om bruk av kommunal grunn. Eierskapsenheten nås på . Beregn 6 ukers behandlingstid.
  • Søker må selv avklare formelle krav knyttet til plan- og byggesaksbehandling, m.m.
  • For tilretteleggingsprosjekter forplikter tiltakshaver seg til å drifte og vedlikeholde "anlegget" i minimum 5 år.

Beskrivelse av prosjektet/ aktiviteten

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av prosjektet/aktiviteten med følgende elementer:

  • Formål: Hva vil dere oppnå med prosjektet/aktiviteten
  • Budsjett.
  • Ressursbruk ut over det som framgår i budsjett.
  • for tilretteleggingsprosjekter skal det beskrives hvordan "anlegget" skal driftes og vedlikeholdes.
  • Kartbeskrivelse.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Cathrine Jystad
Telefon: 45 07 86 62
E-post:

Sist oppdatert: 02.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward