Arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere

Arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere

Trondheim kommune kan yte tilskudd til arbeidsfellesskap bestående av minimum tre profesjonelle kunstnere. Ordningen skal styrke arbeidsfellesskap som leier i det private markedet, og som ikke mottar annen offentlig husleiestøtte.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke trondheimsbaserte profesjonelle kunstneres mulighet for å leie produksjonsareal eller arbeidssted i et åpent leiemarked.

Hvem kan få støtte

 • Tilskuddet kan tildeles dokumenterte arbeidsfellesskap som består av minst tre profesjonelle kunstnere. Søkere må kunne dokumentere profesjonelt kunstnerskap ved å kvalifisere til opptak i relevante fagorganisasjoner, være registrert med kunstrelatert foretak i Brønnøysundregisteret, kunne dokumentere fagfellevurderte arbeider eller profesjonell aktivitet på høyt kunstnerisk nivå.
 • Tilskuddsordningen skal styrke arbeidsfellesskap som ikke mottar annen husleiestøtte fra offentlig tilskuddsyter, og som leier arbeidsareal i det private leiemarked.
Krav til arbeidsfellesskap
 • Arbeidsfellesskap defineres i denne sammenheng som et fysisk lokale der uavhengige profesjonelle kunstnere eller utøvere kan søke om plass for å arbeide med, - og utvikle sin egen virksomhet og kunstneriske praksis.
 • Arbeidsfellesskapet må, for å kunne motta tilskudd, være åpent og søkbart for profesjonelle kunstnere.
 • Arbeidsfellesskapet kan ikke ha en egen kommersiell interesse eller være eid av en av aktørene i fellesskapet.
 • Arbeidsfellesskapet må være lokalisert innenfor Trondheim kommune.
 • Tilskudd tildeles til arbeidsfellesskap basert på antall profesjonelle kunstnere med aktivt kunstnerskap og folkeregistrert adresse i Trondheim.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember for påfølgende år. Det må påregnes en saksbehandlingstid på 8-12 uker etter søknadsfrist.

Krav til søknad

 • Alle felt i søknadsskjemaet skal fylles ut. Husk felles bankkonto for arbeidsfellesskapet og organisasjonsnummer for den enkelte kunstner
 • Alle nødvendige opplysninger skal kunne leses ut fra det ferdig utfylte søknadsskjema.
 • CV skal legges ved for samtlige kvalifiserte kunstnere i søknaden. Eventuelle andre vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger/dokumentasjon for profesjonell kunstpraksis.
Krav til CV

Arbeidsfellesskapet har ansvar for at kunstnere det søkes om tilskudd for, har tilfredsstillende CV. Manglende eller ufullstendige CV-er vil føre til avkorting i tilskuddet til fellesskapet.

CV-er skal legges ved som et felles dokument i pdf format.

CV skal inneholde:

 • Fullt navn og folkeregistrert adresse
 • Utdannelse eller tilsvarende relevant praksis som dokumenterer profesjonelt nivå.
 • Oversikt/beskrivelse - aktivitet de siste tre årene. (Siden kunstnerskap har store variasjoner kan man beskrive arbeid med søknader, produksjon, leveranser m.m. der det er relevant).
 • Dersom det er opphold i produksjonen skal det redegjøres for dette i CV (eksempelvis arbeidspermisjon, foreldrepermisjon eller liknende).   
 • En kort beskrivelse for prosjekter/produksjoner eller andre planer for det omsøkte året.

Kunstnerisk aktivitet og kunstproduksjon skal være kunstnernes hovedbeskjeftigelse (det beregnes ikke tilskudd for kunstnere/utøvere som har full jobb ved siden av sitt kunstneriske virke).

 

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Endring i prosjektet

Tildelte midler skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir behov for endringer i bruk av tildelte midler. Ved større endringer kan nytt vedtak fattes.

Annet

Når kommunen beregner årlig tilskuddsramme for ordningen gjøres det per kunstner som er kvalifisert for støtte i arbeidsfellesskapene (per capita-prinsippet). Tilskuddet utbetales til felles konto for arbeidsfellesskapet.

Kontakt


Telefon 94 22 73 38

Sist oppdatert: 10.04.2024

Fant du det du lette etter?