Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester og tjenester fra psykisk helsevern.

I Trondheim kommune er det helse- og velferdskontorene som er den koordinerende enheten for voksne over 18 år.

For barn under 18 år er det Barne- og familietjenesten som er den koordinerende enheten.

Hva er habilitering og rehabilitering?

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at du kan trene opp og vedlikeholde ferdighetene og evnene dine. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt, og din medvirkning og innflytelse er viktig.

Her kan du lese mer om rehabilitering.

Forskjellene mellom habilitering og rehabilitering

​Forskjellene mellom habilitering og rehabilitering er først og fremst ulikheter mellom målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Rehabilitering er vanligvis rettet mot tilstander som er ervervet senere i livet. Habilitering dreier seg om å lære nye ferdigheter, mens rehabilitering handler om å gjenvinne tapte ferdigheter.

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til en individuell plan. Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det to eller flere tjenester som vi har behov for å koordinere.

Målene dine skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta.

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy når vi skal koordinere tjenestetilbudet ditt. Du vil ikke få flere tjenester når du har en individuell plan. Planen kan gjøre det lettere for deg å holde oversikt over tjenestene du har, hvilke mål du har for fremtiden og hvordan du skal oppnå disse.

Individuell plan in other languages
Verktøy for arbeid med individuell plan

Det er mange måter å lage en individuell plan på. Kommunen har blant annet et elektronisk verktøy på nett, som kan brukes. Dette heter Flyt Samspill.

Flyt Samspill

  • kan tilby et elektronisk møtested for alle involverte på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå
  • kan brukes som et generelt samarbeidsverktøy der mange personer og instanser er involvert
  • er utviklet av Visma Unique i samarbeid med flere fagmiljøer og brukergrupper. Trondheim kommune har vært en del av dette arbeidet.

Innlogging Flyt Samspill

Brukerveiledninger

For ytterligere informasjon eller spørsmål kontakt Tjenesteforvalter for Flyt Samspill Torill Moe, tlf 92 82 94 61. For samhandlingsplattformen Flyt Samspill Østbyen, kontakt prosjektleder Birgit P. Arntsberg, tlf 97 99 62 23.

Koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du også rett til en koordinator i kommunen. Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp.

Han eller hun skal også sørge for at tjenestene dine blir koordinert, og skal sikre at dere har framdrift i arbeidet med individuell plan.

Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

Søk om individuell plan og koordinator

Hvis du ønsker en individuell plan og koordinator, kan du ta kontakt med helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten i bydelen din.

Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Koordinerende enhets oppgaver

Plan for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal ha en sentral rolle i planlegging og utvikling av kommunens plan for habiliteringstjenester og rehabiliteringstjenester.

Brukermedvirkning

Koordinerende enhet må legge til rette for at du som bruker får medvirke når vi planlegger, utformer, gjennomfører og evaluerer tjenestene dine.

Vi skal også legge til rette for at representanter for brukerne våre blir hørt, når vi planlegger, utfører og evaluerer våre habiliterings- og rehabiliteringstjenester.

Oversikt over tilbud

Koordinerende enhet skal ha oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Samarbeid

Koordinerende enhet er kontaktpunktet mellom kommunen og helseforetakene i spesialisthelsetjenesten.

Vi skal også etablere og ivareta samarbeidet med andre fagområder, nivåer og etater. Dette kan for eksempel være mellom NAV, fastlege, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helseforetaket, barnevern og andre.

Familieperspektivet

Å se familien din i en helhet er viktig i alle saker hvor noen av familiemedlemmene dine har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Koordinerende enhet kan være et bindeledd i familien din hvis det er flere har behov for slike tjenester.

Informasjon

Koordinerende enhet har ansvaret for å informere deg om hvilke rettigheter du har til individuell plan og koordinator.

Behov for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal ta i mot meldinger om at noen kan ha behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Individuell plan og koordinator

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator i kommunen. Det innebærer at vi skal sørge for gode rutiner og sikre at ansatte får opplæring i individuell plan og koordinatorrollen.

Det er vi som skal få beskjed fra deg eller andre samarbeidsparter, når du har behov for individuell plan og koordinator. Vi har ansvar for at planen blir laget og at du får oppnevnt en koordinator.

Sist oppdatert: 18.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward