Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle - tilskudd

Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle - tilskudd

Trondheim kommune gir tilskudd til tidsbegrensede prosjekter innen profesjonell kunst og kultur.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt.

Hvem kan søke om tilskudd

Kunstnere, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører bosatt i Trondheim.

Søknadsfrist

Frist 1. desember: For aktiviteter som gjennomføres året etter. Det kan også gis flerårige prosjekttilskudd (inntil 3 år).

Frist 15. april: Primært for aktiviteter som gjennomføres i andre halvår samme år.

Søknadsfristen er innen kl 23.59 på angitt dato. Søknadsskjema publiseres i Tilskuddsbasen 1 måned før søknadsfrist.

Saksbehandlingstid

Det må påregnes en saksbehandlingstid på 8-12 uker etter ordinær søknadsfrist. For søknader om strakstilskudd (se nedenfor) er målet å ha en saksbehandlingstid på maks 2-3 uker.

Strakstilskudd

Det kan søkes om strakstilskudd utenom søknadsfristene. Dette gjøres på et eget søknadsskjema i Tilskuddsbasen. Det prioriteres der tiltak med kort planleggingstid.

Gå til retningslinjer for Strakstiltak kunst og kultur.

Dette vil bli vektlagt

 • Prosjektets eller arrangementets kunstneriske nivå.
 • Prosjekter og arrangement som bidrar til nyskaping og utvikling.
 • Prosjekter og arrangement som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder innenfor kunst, kultur og samfunn. Oversikt over Kommuneplanens samfunnsdel, Handlingsprogram for kultur og Handlingsprogram for kunst finnes her: Oversikt over kommunens planverk
 • Søkers faglige kvalifikasjoner og nivå.
 • Søknader som i budsjett/finansieringsplan kan vise til andre tilskuddordninger (offentlige eller private) i tillegg til eventuell egeninntekt vil bli prioritert.
Støtte til innspilling og utgivelse av musikk

Ved søknader om tilskudd til innspilling og utgivelse av musikk prioriteres albuminnspilling/-utgivelse (eller såkalte såkalte fullengdere/LP) foran singler og EP.

Internasjonal aktivitet

Handlingsprogram til kunst- og kulturplanen har som et av sine tiltak at kommunen gjennom relevante tilskuddsordninger skal legge til rette for deltagelse i internasjonale prosjekter og nettverk. Fra 2021 er det lagt inn en økning i rammen for tilskuddsordningen for å kunne gi delfinansiering til søknader som omhandler dette.

Kunstkritikk

Det kan gis tilskudd til kunstkritikk fra tilskuddsordningen. Dette ligger også inne som et tiltak i Handlingsprogram til kunst- og kulturplanen, og ramme for tilskuddsordningen er økt med dette for øye fra 2021.

Utstillingsstøtte

Det er mulig å søke om tilskudd i form av utstillingsstøtte til kunstnere fra tilskuddsordningen. Et av tiltakene i Handlingsprogram til kunst- og kulturplanen er å styrke dette, og det er derfor lagt inn en økning i ramme for ordningen fra 2021.

Dette prioriteres ikke

 • Lukkede arrangement
 • Kurs- og seminardeltakelse
 • Studiereiser eller annet tilskudd til utdanning
 • Studierelaterte prosjekt
 • Ordinære driftstilskudd
 • Underskuddsgarantier
 • Fullfinansiering
 • Reise- og turnéstøtte (se egen ordning for dette)
 • Kommersielt baserte arrangement/prosjekter
 • Innkjøp av utstyr
Støtte til filmproduksjon

Søknader innen film- og spillområdet rettes til Midtnorsk filmsenter og Filminvest, som har fått delegert ansvar for Trondheim kommunes tilskudd på dette området.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal. Søknadsskjema publiseres der ca. 1 måned før søknadsfrist.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknad

CV eller annen dokumentasjon som viser søkerens faglige kvalifikasjoner, kunstneriske virksomhet og kompetanse skal vedlegges. Eventuelle andre vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger (vedlegg returneres ikke).

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Søknaden skal skrives på norsk eller et av de andre skandinaviske språkene.

Krav til CV

CV for samtlige medvirkende i prosjektet det søkes om tilskudd til skal alltid vedlegges. CV skal inneholde:

 • Navn, fødselsdato, adresse, bosted, telefonnummer og epost
 • Oversikt over utdanning (fullført og pågående), kurs og liknende. Sorteres med nyeste øverst.
 • Oversikt over kunstnerisk og annen relevant virksomhet. Sorteres med nyeste øverst.
 • Eventuelle nåværende arbeidsforhold utenom selvstendig kunstnerisk virke, med stillingsandel

En søknad per tiltak

Ikke søk flere tilskudd eller på flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapportering og utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Deretter vil tilskuddet bli utbetalt innen ca. én måned.

Etter at tiltaket er gjennomført skal dere levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Skriv reelle tall, ikke rund av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kommunedirektørens fagstab, faggruppe kultur

Kontaktperson: Roald Birkelund, seniorrådgiver
Telefon: 95 26 33 52
E-post:

Sist oppdatert: 23.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward