Alle planer

Alle planer

Nasjonale planoppgaver

Regionale planer

Kommunal planstrategi

Bystyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. I gjeldende planstrategi er det gjort vurderinger av hvilke planer kommunen og byen trenger for å stå best mulig rustet i møte med fremtidens utfordringer og muligheter. Formålet med strategien er å styrke den politiske styringen av den kommunale planleggingen. Planstrategi er retningsgivende for kommunens prioritering av planarbeid i bystyreperioden 2020-2023.

Planstrategi 2020-2023

Kommuneplanen

Kommuneplanen er Trondheim kommunes overordnede plan. Kommuneplanen omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er Trondheim kommunes viktigste overordnede, strategiske og samordnede plan, og staker ut kursen for både trondheimssamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032: Trondheimsløftet

Kommuneplanens handlingsdel

I Trondheim kommune er handlings- og økonomiplanen kommuneplanens handlingsdel, med en fireårig økonomiplan og et årsbudsjett. Handlingsdelen beskriver hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire neste årene,
og revideres hvert år.  Den gir grunnlaget for kommunens prioritering av ressurser, planlegging og oppgaver, og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. Den skal vise hvordan samfunnsmålene og strategiene følges opp gjennom økonomiske prioriteringer.

Handlings- og økonomiplaner, budsjett og årsrapporter

Kommuneplanens arealdel

Trondheim kommune er i gang med å lage en arealplan for hele kommunen,  kommuneplanens arealdel, som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Etter kommunesammenslåingen er imidlertid kommuneplanens areal vedtatt henholdsvis i tidligere Klæbu kommune i 2011 og Trondheim kommune i 2013 fortsatt gjeldende:

Vi lager ny kommuneplan!

Kommunedelplaner areal

Oversikt over kommunedelplaner som er under arbeid.

Arealstrategier

Arealstrategier beskriver og gir føringer for kommunens planlegging etter plan- og bygningsloven:

Kommunedelplaner samfunn

Temaplaner og strategier samfunn

Se også oversikt over byutviklingsprogrammer og -prosjekter og områdeplaner

Sist oppdatert: 03.07.2024

Fant du det du lette etter?