Hjem Politikk og planerPolitikk i Trondheim

Politikk i Trondheim

Bystyret

Neste bystyremøte: torsdag 13.12.2018 kl 17.00

Bystyret har møte hver måned, normalt på torsdager kl 17.00 i bystyresalen på Rådhuset. Møtekalender, oversikt over dato og tidspunkter.

Bystyrets budsjettmøte: torsdag 20.12.2018 kl 17.00

 Tidsplan med taletid

 • Forfallsliste - Oversikt over meldte forfall og hvilke varamedlemmer som stiller

 

Saksliste og saksdokumenter

Oversikt over medlemmer i bystyret 

Følg bystyremøtet direkte:

 trondheim.kommunetv.no 

Tidligere bystyremøter (video)

trondheim.kommunetv.no  

Tidligere bystyremøter - saksdokumenter (2003-2011) 


Formannskapet

Formannskapet har møte hver uke, normalt på tirsdager kl 09.00 i formannskapssalen på Rådhuset. Oversikt over dato og tidspunkter. 

Saksliste og saksdokumenter

Oversikt over medlemmer i formannskapet

Forslag fra politikerne 

Forslag fra politikere 27.11.2018

Forslag fra politikere 04.12.2018

Forslag fra politikere 18.12.2018

Kommunalråd

Kommunalråd er heltidspolitikere som opererer innafor alle politiske områder i kommunen. Kommunalråd har ikke instruksjonsmyndighet, men utøver sin rolle gjennom vedtak i formannskapet. Det er medlemmene i formannskapet som er kommunalråd. Kommunalrådene utgjør sammen med ordfører og varaordfører formannskapet, bygningsrådet, valgstyret og klagenemnd. 

Du finner er oversikt over medlemmene i formannskapet her. 

Formannskapets orienteringsmøter

Formannskapet har avsatt tid tirsdager til uformelle møter med organisasjoner og andre som ønsker å møte formannskapet. Det fattes ikke besluttninger i disse møtene. De fleste av disse møtene holdes i formannskapssalen i rådhuset tirsdager kl 1300-1500. Kontaktperson: Elin Hennie Noem 

18. Desember
13:00: Orientering om opprettelsen av nytt midt-norsk nettkonsern, ved Bengt Eidem, Kmmunikasjonsdirektør i TrønderEnergi.
14:00: Tema: Etiske retningslinjer.

Generalforsamlinger og eiermøter

Datoene blir klare i løpet av Januar 2019. 

Bygningsrådet

Formannskapet fungerer som bygningsråd. Bygningsrådssmøtene avholdes ca. hver andre uke, før formannskapsmøtene. 

Oversikt over møter i bygningsrådet.

Saksliste og saksdokumenter

Oversikt over medlemmer i bygningsrådet

Forslag fra politikerne

Forslag fra politikerne 27.11.2018

Barnas representant i plansaker

Barn og unges representant i plansaker skal i henhold til instruks vedtatt i bystyret 24.02.2003 oppnevnes av bystyret i begynnelsen av hver valgperiode. Personen skal være en kommunal tjenestemann. Forslag frammes av administrasjonen. Personen møter på bygningsrådsmøtene med tale og forslagsrett.

Rutiner for å ivareta barns interesse i plansaker

Vedtatt i Bystyret 28.04.2005

 1. Allerede i avklarings- og registreringsfasen orienteres barnerepresentanten slik at denne kan påpeke barns arealinteresser.
 2. Barnerepresentanten skal varsles skriftlig om melding om igangsatt regulering og gis mulighet til å komme med innspill i planarbeidet.Denne fasen kan barn og unge involveres for å komme med nyttige innspill om f.eks bruk av området, snarveier etc.
 3. Ved utarbeidelse av planforslaget bør barnerepresentanten involveres gjennom dialog og samspill med grunneier/ konsulent og planetatens saksbehandler. Barnerepresentanten bør innkalles til samråd i plansaker som har betydning for barnas oppvekstvilkår. Barnerepresentanten kan lage en beskrivelse som vurderer planens konsekvenser for barn og unge. På dette stadiet må det avklares hvilke leke- og aktivitetsmuligheter det skal legges til rette for. En slik runde vil avklare og ivareta barnas interesser på et så tidlig stadium at det vil gi et mye bedre grunnlag for å finne gode løsninger.
 4. Ved første gangs behandling i bygningsråd skal barnerepresentanten påse at planen inneholder alle konsekvenser som angår barn og unges interesser.
 5. Ved offentlig ettersyn kan ungdommens bystyre, aktuelle elevråd eller barn i planområdes nabolag være høringsinstans.
 6. Ved justering av planen bør barnerepresentanten involveres for å drøfte eventuelle innkomne innspill som berører barna.
 7. Ved andre gangs behandling i bygningsråd skal planforslaget inneholde en detaljert beskrivelse for opparbeidelse av leke- og aktivitetsarealene og hvorledes de skal utstyres.
 8. I bebyggelsesplaner med leke- og aktivitetsarealer over 200m2, skal barn/unge ha fått uttalt seg om utforming og utstyr.
 9. Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barns interesser i planlegging er under revisjon i Miljøverndepartementet. Når de foreligger, revideres gjeldende rutiner på nytt og forelegges bystyret på nytt til behandling.
 10. Arbeidet skal bygge på tverrsektorielt samarbeid med særlig barnefaglig kompetanse. Til støtte for barnerepresentanten, oppnevnes en arbeidgruppe/referansegruppe fra enheter som har størtst betydning for barns levekår. (eks: førskolelærer, helsesøster, lærer, ergoterapeut, kulturmedarbeider, repr.for plan- og bygningsenheten). Medlemmene oppnevnes for bystyreperioden, jfr pkt 4 i rikspolitiske retningslinjer.
 11. Stillingsressursen for barnerepresentanten er 60%

Barnas representants ansvars- og virkeområde omfatter alle forhold vedr. barn/unges fysiske oppvekstvilkår:

 • leke- og aktivitetsområder
 • trafikksikring
 • miljø, støy, forurensing

For perioden mars 2016 - 01.10.2019 valgte bystyret i møte 31.03.2016 følgende representant og vararepresentant for barn og unge i det faste utvalget for plansaker:

Representant: Rune Sandmark fra Oppvekstområdet
Vararepresentant: Rolf Bjarne Jensen fra Kulturenheten

Stillingsandelen fordeles med 40% til representanten og 20% til vararepresentant.

Det forutsettes at alle kommunens enheter legger til rette for representantens arbeid.

Barnas representant treffes på telefon 952 63 824 eller på e-post.

Medvirkning

Barnas representant vil involvere barn og unge, slik at deres synspunkt blir ivaretatt i planprosessen. Dette ivaretas via tett dialog og prosessarbeid med ungdommens bystyre, skolenes elevråd og bydelenes samordningsgrupper.

 

Bystyrekomiteene

Bystyrekomiteene har månedlige møter. Oversikt over dato og tidspunkt for møtene.

Byutviklingskomiteen

Byutviklingskomiteen har 11 medlemmer. Den ledes av arbeidsutvalget som består av komiteleder og nestleder, samt komitesekretær. Byutviklingskomiteen behandler saker som omhandler arealplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner, større byggesaker, transportplaner og avfallsplaner, samferdsel, miljø og avfall.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Bystyrekomiteenes oppgave er å avgi innstilling til bystyret i løpende saker, avgi uttalelse til formannskapet om rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag, og avgi uttalelser i saker som forelegges av ordfører, formannskapet og/eller av andre komiteer. Utover de saker som sendes til komiteen, kan komiteens medlemmer selv ta opp saker til behandling. Komiteene kan verken bevilge eller beslutte. Men de kan ta initiativ for å få utdypet sakene gjennom å benytte ulike former for høringer og temamøter. Komiteene kan også be om utvidet informasjon om en sak før den går til bystyret. 

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter

Medlemmer i byutviklingskomiteen

Oversikt over medlemmer i byutviklingskomiteen

 

Forslag fra politikerne til politiske saker
Møtet 29.11.2018

Kontakt

Leder: Ferhat Güven (Ap), ferhat.guven@trondheim.kommune.no
Sekretær: Ole Kristian Lundereng, okl@trondheim.kommune.no

Komitereglement 

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

Finans- og næringskomiteen

Finans- og næringskomiteen har 9 medlemmer.

Finans og næringskomiteen behandler saker som omhandler budsjett- og økonomiplan, økonomirapportering, forvaltning og organisering av kommunal virksomhet, kommunale foretak og bedrifter, investeringer og låneopptak utover budsjettrammer og ekspropriasjoner. Finans- og næringskomiteen er kommunens næringsutvalg. 

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter finner du her.

Medlemmer i finans- og næringskomiteen

Oversikt over medlemmer i finans- og næringskomiteen. 

Forslag fra politikerne til politiske saker

Kontakt 

Leder: Michael Momyhr (H)
Sekretær: Knut Ole Bleke

Saksordfører

Det er komiteen som utpeker saksordfører i den enkelte sak som skal legges frem for bystyret. I reglement for bystyrekomiteene §3.2 står at saksordfører på en upartisk måte skal sammenfatte hva saken gjelder, gjengi flertallsavveininger og synspunkter opp mot mindretallets, samt konkludere med komiteflertallets innstilling i saken overfor bystyret. I bystyremøte får saksordføreren i saken først ordet, og skal i henhold til bystyrets reglement § 4.6 kort sammenfatte hva saken gjelder, gjengi flertallets avveininger og synspunkter opp mot mindretallets, samt konkludere med komiteflertallets innstilling i saken overfor bystyret.

Saksordfører har inntil 4 minutters taletid i bystyret.

Komitereglement

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

Helse og velferdskomiteen

Helse- og velferdskomiteen (fikk nytt navn i bystyret 09.10.2003) har 11 medlemmer. Helse- og velferdskomiteen behandler saker som drift og investeringer innen helse og omsorgsområdet, botilbud, tilbud til funksjonshemmede og tilsynsfunksjoner innen fagområdet.
Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter.

Medlemmer i helse og velferdskomiteen

Oversikt over medlemmer i helse og velferdskomiteen.

Forslag fra politikerne til politiske saker

Kontakt

Leder: Marte Løvik (SP)
Sekretær: Knut Ole Bleke

Saksordfører

Det er komiteen som utpeker saksordfører i den enkelte sak som skal legges frem for bystyret. I reglement for bystyrekomiteene §3.2 står at saksordfører på en upartisk måte skal sammenfatte hva saken gjelder, gjengi flertallsavveininger og synspunkter opp mot mindretallets, samt konkludere med komiteflertallets innstilling i saken overfor bystyret. I bystyremøte får saksordføreren i saken først ordet, og skal i henhold til bystyrets reglement § 4.6 kort sammenfatte hva saken gjelder, gjengi flertallets avveininger og synspunkter opp mot mindretallets, samt konkludere med komiteflertallets innstilling i saken overfor bystyret.

Saksordfører har inntil 4 minutters taletid i bystyret.

Komitereglement

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

Oppvekstkomiteen

Oppvekstkomiteen har 11 medlemmer. Oppvekstkomiteen behandler saker som omhandler drift og investering innen grunnskole og vurderer og fastsetter barnehagetilbudet.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter.

Medlemmer i oppvekstkomiteen

Oversikt over medlemmer i oppvekstkomtieen.

Forslag fra politikerne til politiske saker

Møte i komiteen 21.03.2018

Kontakt

Leder: Edvin Hellan (Ap)
Sekretær: Kåre Georgsen

Saksordfører

Det er komiteen som utpeker saksordfører i den enkelte sak som skal legges frem for bystyret. I reglement for bystyrekomiteene §3.2 står at saksordfører på en upartisk måte skal sammenfatte hva saken gjelder, gjengi flertallsavveininger og synspunkter opp mot mindretallets, samt konkludere med komiteflertallets innstilling i saken overfor bystyret. I bystyremøte får saksordføreren i saken først ordet, og skal i henhold til bystyrets reglement § 4.6 kort sammenfatte hva saken gjelder, gjengi flertallets avveininger og synspunkter opp mot mindretallets, samt konkludere med komiteflertallets innstilling i saken overfor bystyret.

Saksordfører har inntil 4 minutters taletid i bystyret.

Komitereglement

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

Kultur,- idrett- og friluftslivskomiteen

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen har 9 medlemmer. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen behandler saker som omhandler kulturspørsmål, idrett og kirkespørsmål.
Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter.

Medlemmer i kultur-, idrett,- og friluftskomiteen

Oversikt over medlemmer i kultur,- idrett,- og frilulftskomiteen.

Forslag fra politikerne til politiske saker

Møte i komiteen 20.03.2018

Kontakt

Leder: Svein Otto Nilsen (PP)
Sekretær: Kåre Georgsen

Saksordfører

Det er komiteen som utpeker saksordfører i den enkelte sak som skal legges frem for bystyret. I reglement for bystyrekomiteene §3.2 står at saksordfører på en upartisk måte skal sammenfatte hva saken gjelder, gjengi flertallsavveininger og synspunkter opp mot mindretallets, samt konkludere med komiteflertallets innstilling i saken overfor bystyret. I bystyremøte får saksordføreren i saken først ordet, og skal i henhold til bystyrets reglement § 4.6 kort sammenfatte hva saken gjelder, gjengi flertallets avveininger og synspunkter opp mot mindretallets, samt konkludere med komiteflertallets innstilling i saken overfor bystyret.

Saksordfører har inntil 4 minutters taletid i bystyret.

Komitereglement

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

Kontrollkomiteen

Se kontrollkomiteens nettside.

 

Kommunale råd

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU)

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 9 medlemmer. Det er utarbeidet egne kommunale vedtekter for rådet. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. I ”Lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne” heter det at kommuner og fylkeskommuner skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvikning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsett funksjonsevne. Rådet arrangerer to dialogmøter med brukerorganisasjonene hvert år. Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Kommunens etater skal samarbeide med rådet i slike saker. Rådet får seg forelagt saker som blant annet omhandler tiltak for funksjonshemmede og kommunens budsjett og planarbeid. I prinsipielle saker skal rådet uttale seg allerede på et forberedende stadium. Rådet driver informasjon både innad i kommunen, blant organisasjoner og generelt. Rådet avgir årlige rapporter til bystyret.

Saksliste og møtedokumenter 

Oversikt over medlemmer i KFU

Forslag fra medlemmene

Møtet 13.11.2018

Presentasjoner

Nytt konsesjonsgrunnlag - BPA (møte 13.11.2018)

Fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene

23.oktober 2018, program, deltakerliste og innmeldte spørsmål

Møtereferat fra møte 23.oktober 2018

Utvikling av spesialpedagogisk arbeid i Trondheim - presentasjon 1
Utvikling av spesialpedagogisk arbeid i Trondheim - presentasjon 2

AtB´s informasjonsarbeid

Orientering om brukermedvirkning v/Eirik Roos

 

3. april. 2018, kl. 18-21.00. Program, deltakere og innsendte spørsmål

Møtereferat fra fellesmøte 3.april 2018

Temaplanen for habiliterings- og rehabiliteringstjenester for voksne v/Oddrun Linge

Trondheim kommunes arbeid med oppfølging av avlasterdommen v/Erlend Ellefsen

Lærings- og mestringstilbud i Trondheim kommune v/Bente Sandvik

Rutiner v/husleieøkning til utviklingshemmede i kommunale leiligheter og bofellesskap v/ Arild Hoven 

Protokoller og referater

Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 28.nov. 2017
Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 9.mai 2017
Referat fra fellsmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 8.nov. 2016
Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 15.mars 2016
Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 21. april 2015
Protokoller fra øvrige møter finnes på kommunens innsynsløsning.

Møteplan 2018

2. januar 14.00 - 17.00 Formannskapssalen
30. januar 14.00 - 17.00 Formannskapssalen
6. mars 14.00 - 17.00 Formannskapssalen
3. april 14.00 - 17.00 Formannskapssalen
2. mai 14.00 - 17.00 Formannskapssalen
22. mai 14.00 - 17.00 Formannskapssalen
7. august 14.00 - 17.00 Formannskapssalen
28. august 14.00 - 17.00 Formannskapssalen
2. oktober 14.00 - 17.00 Formannskapssalen
23. oktober 14.00 - 17.00 Formannskapssalen
13. november 14.00 - 17.00 Formannskapssalen

Årsrapporter

 

Kontaktinformasjon KFU

Postadresse: Trondheim kommune, Bystyresekretariatet v/KFU, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

E-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no (merk Til KFU)
Leder: Marte Løvik (Sp)
Sekretær: Ole Kr. Lundereng

Trondheim Eldreråd

Rådet er et rådgivende organ for kommunen. I henhold til loven skal rådet ha til behandling alle saker som omhandler levevilkårene til eldre i kommunen. I tillegg skal rådet behandle årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplaner, tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren og saker rådet selv ønsker å behandle. Eldrerådet fordeler etter søknad penger til ulike organisasjoner som driver tilbud for eldre. Rådet avgir årlige rapporter til bystyret. Rådet holder møter som er åpne for publikum ca en gang pr måned.

Om Trondheim eldreråd

Trondheim eldreråd er oppnevnt i samsvar med lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet er et rådgivende organ for kommunen, som ikke har egen beslutningsmyndighet. Rådet kan tildele midler innenfor gitte budsjettrammer.

I henhold til loven skal rådet ha til behandling alle saker som omhandler levevilkårene til eldre i kommunen. I tillegg skal rådet behandle årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplaner, tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren og saker rådet selv ønsker å behandle.

Trondheim eldreråds møter er åpne for publikum, men publikum har ikke anledning til å delta i forhandlingene. Rådet holder vanligvis møte en gang i måneden. 

I perioden 2013-2018 het rådet Trondheim seniorråd.

Saksliste og møtedokumenter

Oversikt over medlemmer i Trondheim seniorråd

Kontaktinformasjon Trondheim seniorråd

Leder: Randi Wiggen, tlf. 922 53 224

Sekretær: Øyvind Øyen

Årsmelding

Årsmelding 2017

Eldres dag

I 2018 ble Eldres dag arrangert på Nova 28.09.2018.

Storbykonferanse for eldreråd

Uttalelser vedtatt av konferansen i Bergen 2018:

Utskrivingsklare pasienter

Mestring av egen hverdag

Fri tannbehandling

Pensjonsreformen

Innspill til ny forskrift for eldrerådene 

Tildelinger fra Trondheim Seniorråd

Trondheim Seniorråd tildeler midler til eldres lag og organisasjoner i Trondheim kommune, som arrangerer aktiviteter for eldre mennesker. Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Rapport fra aktivitetene skal sendes inn før 1.februar påfølgende år.

Søknad og rapport sendes på digitalt skjema. Hvis du heller vil skrive ut skjemaene og fylle ut på papir, finner du pdf-versjoner her for søknad og rapport.

Gjeldende fra 2009. Vedtatt i Eldrerådet 07.05.2008. Sist revidert 23.08.2017.

1. Søker

Trondheim seniorråd kan tildele midler til eldres egne lag og organisasjoner i Trondheim kommune, som arrangerer aktiviteter for eldre mennesker.

2. Tildelinger

Det gis tilskudd til spesifiserte aktiviteter for eldre, ikke til generelle søknader og ordinær drift. En organisasjon bare kan få støtte til ett enkelt tiltak pr år. Tiltaket må være i regi av organisasjonen som søker midler. Søkere som ikke får støtte fra for eksempel en hovedorganisasjon eller bedriften foreningen er tilknyttet, vil blir prioritert. Videre prioriteres tiltak som går over lengre tid.

Det kan søkes om støtte til:

 1. Helsetiltak; som ulike typer trening og aktiviteter for eldre.
 2. Sosiale tiltak; som kursvirksomhet, tilstelninger og turer med program.
 3. Velferdstiltak; som transport, besøksordninger etc.


3. Søknadskrav

I søknaden skal det klart fremgå hva slags tiltak det søkes om midler til, og hvilken sum det søkes om.

Det stilles normalt krav om at minst 75% av kostnadene knyttet til tiltaket dekkes av egenandeler og støtte fra lokallag/hovedorganisasjon. Det kan ikke påregnes at støtte fra Trondheim seniorråd vil utgjøre resterende finansiering. Fordelingen av midler fra Trondheim seniorråd vil avhenge av antall søknader som kommer inn.

Søknad sendes på digitalt skjema som kan hentes opp via bunnmenyen på denne siden (Tildeling - søke om midler) .

Organisasjonens reviderte regnskap for forrige driftsår, samt budsjett for tiltaket det søkes midler til, skal følge søknaden.

I søknaden må det gis opplysninger om det er søkt tilskudd fra bedrifter, organisasjoner og/eller andre organ.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som innkommer etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Søknad om tildelinger behandles fortrinnsvis på Trondheim seniorråds aprilmøte. Det bevilgede tilskudd utbetales innen 1. juni.

Regnskap og rapport fra tiltaket sendes Trondheim seniorråd så snart tiltaket er gjennomført og senest innen 1. februar påfølgende år. Digitalt rapportskjema benyttes. 

Søke om midler

Rapportskjema

Trondheim studentråd

Trondheim studentråd er et rådgivende høringsorgan for formannskapet og bystyret. Dette gjør at studentene nå har en direkte kommunikasjonslinje til politikerne i kommunen, samtidig som administrasjonen og bystyret har mulighet til å søke råd hos studentene i de sakene hvor det er nødvendig.

Gjennom Trondheim studentråd får både studenter og kommunen jevnlig anledning til å komme sammen og utveksle idéer og enes om tanker som angår studiesituasjonen i Trondheim.

Saksliste og møtekalender

Oversikt over medlemmene i Trondheim studentråd

Mangfoldsrådet

Mangfoldsrådet i Trondheim kommune ble opprettet i 2008.

Mangfoldsrådet velges av bystyret og består av 9 medlemmer. 6 av medlemmene er fra innvandrerorganisasjoner i Trondheim og 3 er folkevalgte fra bystyret.

Dette er Mangfoldsrådets oppgaver

Mangfoldsrådet skal:

 • arbeide etter målsetting om full deltagelse og likestilling i samfunnet.
 • fungere som et bindeledd mellom innvandrere og kommunen er et rådgivende organ for kommunen.
 • behandle saker som gjelder levekårene for innvandrere
 • kan selv ta opp saker som angår innvandrere i kommunen.
 • drive informasjonsarbeid overfor innvandrere i kommunen.
 • utarbeide årsmelding som sendes bystyret og aktuelle innvandrerforeninger.

Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådet skal holdes orientert om aktuelle saker knyttet til innvandrere som er under arbeid i kommunen, og rådmannen skal samarbeide med rådet om saker av spesiell interesse for innvandrere som de skal ha/har til behandling. Mangfoldsrådet har avgjørelsesmyndighet for de midler som innvilges særskilt til rådets disposisjon.

Saksliste og møtepapirer

Oversikt over medlemmer i mangfoldsrådet

Ungdommens bystyre

Neste møte i Ungdommens bystyre er mandag 12. november  kl. 09.00 - 14.00.

Møtet holdes i Storsalen i Rådhuset. 

Protokoll fra møtet 23.10.

Saker til møtet.

Notat - Valøyvegen 9

Notat - Tungavegen 1

Husk å melde evt. forfall i god tid.

Velkommen til møte!

Se Ungdommens bystyres Facebookside

Formannskap 2018:

Ordfører: Oskar Gåsø
Varaordfører: Silje Leirvik
Mediekonsulent: Maiken Elgåen
Leder for kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen: Joachim G. T. Lindgren
Leder for oppvekstkomiteen: Hermann Solaas
Leder for miljø og byutviklingskomiteen: Bror Ingdal

Ungdommens bystyre består av en elev fra hver ungdomsskole og en elev fra hver videregående skole i Trondheim.

Formålet med et Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er ungdommene som vet best. Hvordan er det å være ung, hva trenger unge og ønsket om å gi de unge en sjanse til å lære noe om hvordan få innflytelse på egen situasjon gjennom politisk arbeid.

Innmelding av medlemmer til Ungdommens bystyre

Medlemmer i Ungdommens bystyre

Mer om Ungdommens bystyre

Valgene har foregått på hver enkelt skole, der elevrådet har vært delaktige i den demokratiske prosessen. Noen skoler har hatt urnevalg, mens andre har hatt intervjuer. Alle elever skal ha mulighet til å stille til valg, og elevrådet skal være involvert i utvelgelsen. Rolle i det etablerte Ungdommens bystyre ble avgjort 09.05.2005 i det konstituerende møte.

Høringsinstans

Ungdommens bystyre ble opprettet på bakgrunn av et ønske om å øke ungdom i alderen 13-18 år sin innflytelse i bypolitikken. De skal være høringsinstans i saker som berører barn og unge, og skal også kunne ta opp saker selv som skal fremmes for bystyret.

Ungdommens bystyre konstituerer seg selv.

Alle fikk uttale seg

I arbeidet med opprettelsen av Ungdommens bystyre ble det høsten 2004 sendt ut en høring til alle barne-, ungdoms- og videregåendeskoler. Høringen ga barn og unge i Trondheim muligheten til å uttale seg i forhold til sentrale spørsmål om UB. Det var viktig å involvere barn og unge i en demokratisk prosess allerede da, slik at UB blir formet på bakgrunn av disse uttalelsene. Prosessen har også medvirket til at barn- og unge får et eierforhold til UB.

Barneskolenes delaktighet - nettverk

For å sikre barneskolenes delaktighet og informasjonsflyt til og fra UB baserer man seg på nettverksarbeid. Ungdomsskolens UB-representant skal derfor følge opp tilhørende barneskoler med informasjon, og ta saker fra barneskolene om det er behov for det. Det er tenkt syv større nettverk der ungdomskoler og barneskoler arbeider sammen. I disse nettverkene vil det være naturlig å knytte kontakter til FAU, lag/foreninger alt etter sak og omfang. Utviklingsagentene har vært sentrale i dette nettverksarbeidet.

Ungdommene bestemte selv struktur og innhold

Ungdommens bystyre-representanter hadde kurs 3. og 4. mai 2005. Kursingen la opp til at representantene selv bestemte struktur og innhold i Ungdommens bystyre. Høringens resultat var også sentral. UB-representantene fikk også et kurs i hvordan de skal takle media.

Kontaktinformasjon

Bystyresekretariatet ved Bente Resell Krogstad fungerer som sekretær i Ungdommens bystyrets møter.

Saker skal være inne til bente-resell.krogstad@trondheim.kommune.no minst 14 dager før Ungdommens bystyremøte.

May-Iren Skamfer Evenmo fungerer som sekretær for komiteene og formannskapet. Du kan ta direktekontakt med en av medlemmene i komiteene eller formannskapet, alt etter sak og område. Du kan også sende mail til may-iren-skamfer.evenmo@trondheim.kommune.no

Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim

I tråd med inndelingslova har kommunene opprettet en fellesnemnd for sammenslåingen av Klæbu og Trondheim, som skal samordne og forberede sammenslåingen. 

Sist oppdatert: 11.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?