Lage privat reguleringsplan

Lage privat reguleringsplan

Veiledning i utarbeidelse av privat reguleringsplan i Trondheim kommune.

Veilederen har som formål å gi en god planprosess. Maler, veiledninger og krav for utarbeidelse av reguleringsplan er gjengitt i punktene under.

NB: Alle dokumenter som sendes kommunen, må lagres i formatet PDF/A for å ivareta kopierbar tekst og bilder. Størrelsen på dokumenter må søkes redusert mest mulig.

Adresse for innsending av dokumenter til kommunen er (maks. 25 Mb per e-post).

Oppstart

Samarbeid om private reguleringsplaner (ansvar: Privat forslagsstiller, kommune)

Trondheim kommune ønsker å bidra til at private planforslag blir utarbeidet i samsvar med lovverket. Det er også viktig at de får en tilstrekkelig planfaglig kvalitet, at offentlige interesser blir klarlagt tidlig i planprosessen og at tredjepartsinteresser blir ivaretatt på en riktig måte. Vi ønsker derfor å etablere et godt samarbeid mellom plankonsulent/forslagstillere og kommunen.

I følge plan- og bygningslovens § 12-3 så har private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer. De har også rett til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget.

Private reguleringsforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og områdereguleringer. Ved vesentlig avvik gjelder kravene i § 4.2, andre ledd.

I følge § 4-2 så skal alle forslag til planer etter loven ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, og planens formål til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

Planinitiativ (ansvar: Privat forslagsstiller)

Før planarbeidet formaliseres, bør plankonsulent ha klargjort sin planidé og samlet relevante opplysninger om situasjonen.

Krav til materiale for planinitiativ finnes i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 01.01.2018

Opplysninger om gjeldende planer og kommunens øvrige veiledere og normer finnes på byplankontorets internettside og i kommunens kartløsning som viser gjeldende arealplaner. Opplysninger kan også fås på Bytorget.

Det kan tas forhåndskontakt med byplankontoret eller andre kommunale enheter for å få foreløpig veiledning om premissgrunnlag, planprosess, eller for å drøfte planideer. Gjennomføring av veiledningsmøte før oppstartsmøte er gebyrbelagt, jamfør bystyrets vedtak av 15.12.2022. Se Trondheim kommunes gebyrregulativ.

I kommunens kartløsning finnes opplysninger om kommuneplanens arealdel, gjeldende reguleringsplaner, aktsomhetskart for kulturminner, aktsomhetskart for flomfare og havstigning, skolekretser, grunnforhold, viltkart, naturtyper, vegtyper, støysoner og universell utforming.

Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan for hele kommunen som fastsetter hvilke områder som kan bygges ut. Den angir forutsetninger som skal ligge til grunn for detaljplaner.

I kommunale veiledere finner du blant annet illustrasjonsveileder, veileder for arkitektur og byform, veileder for plan- og byggesaker i Midtbyen, parkeringsveileder og uteromsveileder.

Relevante temaplaner i kommunen.

Samferdselsplaner: Gatebruksplan for Midtbyen og trafikksikkerhetsplan

Infoland: Eiendomskart med nabolister må bestilles i Infoland

Se også regelverk for areal- og transportplaner.

Endring av reguleringsplan (ansvar: Privat forslagsstiller, kommune)

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeidelse av ny plan, jf. PBL § 12-14.

Endringer som i liten grad påvirker gjennomføring av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, kan normalt vedtas på delegasjon.

Det er ikke krav om å avholde oppstartsmøte eller til å kunngjøre og varsle oppstart, men dette anbefales dersom det er tvil om endringen kan følge forenklet behandling. Det må fremgå av varslingen at kommunen vil vurdere forenklet behandling.

Planmaterialet som kreves sendt inn avhenger av de foreslåtte endringene og avtales i den enkelte sak. Minstekravet vil vanligvis være plankart og/eller reguleringsbestemmelser og en beskrivelse. Beskrivelsen skal inneholde en oversikt og redegjørelse av de ønskede endringene, en beskrivelse av behovet for endringene og konsekvensene av disse. Det skal også redegjøres for om endringene er innenfor rammene av PBL § 12-14. 

Endring av planer er omfattet av kravet om ROS-analyse dersom det legges til rette for utbygging. Det må derfor vurderes om det skal lages en ny eller en revidert ROS-analyse som en del av planmaterialet.

Før det treffes vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale seg.

Oppstartsmøte (ansvar: Privat forslagsstiller, kommune)

Det vises til plan- og bygningsloven § 12-8, 2.og 3. ledd: Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet.

Oppstartsmøtet holdes med kommunens administrasjon, byplankontoret.

Dersom det er uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, kan forslagsstilleren kreve at spørsmålet behandles politisk. Byplankontoret kan også avgjøre at planspørsmålet i mer prinsipielle saker legges fram for politisk behandling.

Plankonsulenten anmoder om oppstartsmøte, med "Mal for anmodning om oppstartsmøte". Planideen må være tilstrekkelig beskrevet og dokumentert. Forslag til tema for ROS-analyse må angis.

Kommunen vil normalt ta kontakt innen to uker etter at anmodningen er mottatt.

På møtet vil følgende være tema:

 • Forholdet til kommunens arealpolitikk
 • Føringer for det videre planarbeidet
 • Planprosess og eventuelt behov for planprogram og konsekvensutredning, samt risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Samrådsprosess og medvirkningsprosess
 • Øvrig samarbeidsbehov mellom kommunen og forslagsstiller, for eksempel utbyggingsavtale
 • Om det skal behandles byggesak samtidig med plansaken
 • Tidsplan for behandling
 • Utredningskrav
 • Om behandlingsgebyr og om gebyrreglement kan fravikes

Hvor omfattende råd som kan gis, vil avhenge av omfanget og kvaliteten på det innsendte materialet.

Kommunen skriver tilbakemeldingsbrev etter møtet.

Gjennomføring av oppstartsmøte er gebyrbelagt, jamfør bystyrets vedtak av 15.12.2022. Se Trondheim kommunes gebyrregulativ.

Mal for anmodning om oppstartsmøte i odt og Mal for anmodning om oppstartsmøte i pdf

Veileder for Risiko- og sårbarhetsanalyse

Planskisse

Varsle planoppstart, høre planprogram (ansvar: Privat forslagsstiller)

Plankonsulenten skal kunngjøre igangsetting av planarbeidet med annonse i Adresseavisen og varsle berørte parter i brev. Annonse skal inneholde:

 • Opplysninger om hvor planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelig for publikum. For private planforslag må dette være på et lett tilgjengelig og søkbart nettsted hos plankonsulenten.
 • Et planomriss på kart med tydelige navn og stedsangivelse
 • En kort beskrivelse av hensikten med planarbeidet
 • Plankonsulentens navn og adresse samt en frist på minst tre uker for å sende inn innspill til planarbeidet
 • Hvis planforslag skal presenteres på et informasjonsmøte, skal det varsles om sted og tid for dette møtet.
 • Om kommunen har avgjort i oppstartsmøte at planen ikke skal konsekvensutredes i følge forskrift skal dette fremgå.

Varslingsbrev skal inneholde:

 • Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet eller opplyse om hvor det er tilgjengelig. 
 • Et planomriss på kart med tydelige navn og stedsangivelse
 • En kort beskrivelse av formål, om planarbeidet kan få vesentlige virkninger utenfor området, planlagt bebyggelse og planstatus
 • Plankonsulentens navn og adresse samt en frist på minst tre uker for å sende inn innspill til planarbeidet
 • Hvis planforslag skal presenteres på et informasjonsmøte, skal det varsles om sted og tid for dette møtet.
 • Om kommunen har avgjort i oppstartsmøte at planen ikke skal konsekvensutredes i følge forskrift skal dette fremgå.

Hvis kommunen har avgjort i oppstartsmøte at det skal utarbeides planprogram for konsekvensutredning, skal det samtidig med varsel om igangsetting kunngjøres offentlig utleggelse og høring av dette. Høringsfrist for planprogram er 6 uker.

Disse skal varsles:

 • Registrerte grunneiere, festere og så langt mulig andre rettighetshavere og berørte naboer.
 • Relevante statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner dersom de kan ha interesser i planarbeidet.
 • Fylkeskommune og Statsforvalter skal alltid varsles.

Ved varsel om oppstart skal det sendes kopi av varslingsbrev med vedlegg, adresseliste og annonse med dato til Trondheim kommune, Send samtidig kopi av tekst i varslingsbrevet, inkludert lenke til nettsted for publisering av varselet, til vår og . Vi kunngjør en kopi av varslingen på våre nettsider.

Mal for kunngjøringsannonse og varslingsbrev i pdf og Mal for kunngjøringsannonse og varslingsbrev i odt

Adresseliste for plansaker i odt og Adresseliste for plansaker i pdf

Utarbeide og fastsette planprogram (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

For planforslag som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn skal det som ledd i varsling av planoppstart, utarbeides planprogram, jamfør plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1. 

Plankonsulent utarbeider forslag til planprogram i samsvar med krav i forskrift, og retningslinjer i tilbakemelding etter oppstartsmøte. Det bør avklares i oppstartsmøte hvordan høringen skal legges opp, og hvordan det skal samarbeides om planprogrammet.

Plankonsulent legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og sender det på høring til berørte private organisasjoner og til relevante regionale og statlige myndigheter, eventuelt til kommunale enheter dersom dette er avtalt i oppstartsmøtet.

Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet skal alltid gjøres samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet, det vil si kunngjøring i Adresseavisen og varsel med brev til berørte parter og myndigheter med henvisning til nettside.

I planprogrammet foreslås det hvilke alternativer som skal utredes, hvilke tema som skal utredes, hvilke formelle krav som skal stilles til konsekvensutredningene og hvordan medvirkningen skal skje.

Planprogram med høringsuttalelser sendes kommunen. Saken skal alltid inneholde et sammendrag av høringsuttalelser og forslagsstillers kommentarer til uttalelsene.

Kommunen fastsetter planprogrammet, enten i administrativ eller politisk behandling. Fastsettingen kan ikke påklages. Fastsetting av planprogram i saker med/uten konsekvensutredning er gebyrbelagt. Se Trondheim kommunes gebyrregulativ.

Mal for planprogram i odt og Mal for planprogram i pdf

Samråd og medvirkning (ansvar: Privat forslagsstiller, kommune)

Samarbeidet med berørte interesser i en plansak, legges opp av plankonsulenten som avtalt i oppstartsmøte. Hensikten er å få saken tilstrekkelig belyst slik at reguleringsforslaget kan tas opp til behandling. Målet med samrådet er å:

 1. Innhente relevante opplysninger fra forskjellige fagmyndigheter. Dette bør fortrinnsvis gjøres før planarbeidet settes i gang. Det vises til kommunens sjekkliste for plansaker i denne veilederen.
 2. Finne det løsningsalternativet som er mest mulig konfliktfritt og omforent når det gjelder ulike miljø- og samfunnsinteresser.
 3. Kunne beskrive relevante virkninger av planforslaget for miljø og samfunn

Det kan velges ulike framgangsmåter for samråd med offentlige interesser:

 1. Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner varsles om igangsetting av planarbeid og bes om å komme med innspill, jf. info om varsling
 2. Plankonsulent sender over foreløpig planmateriale (planomriss, planskisse på kart, foreløpig beskrivelse og kopi av tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte) til statlige og regionale myndigheter og andre viktige offentlige og private interesseparter samt til Trondheim kommune ved byplankontoret. Byplankontoret videresender henvendelsen til andre kommunale enheter. I brevet bes det om innspill og opplysninger i svarbrev innen en frist på minimum 30 dager
 3. Plankonsulent har møter med de aktuelle partene, enten enkeltvis eller i grupper. Møtedeltakerne bør få planmaterialet på forhånd. Det gis i invitasjonsbrevet en frist på minimum 30 dager for tilbakemelding i brev. Byplankontoret kan delta på møtene.

Ofte vil prosessen legges opp som en kombinasjon av de ulike framgangsmåtene.

Innkalling til møter skal være sendt ut minst tre uker før møtet avholdes.

Plankonsulent skriver møtereferat fra alle møter, som sendes til deltakerne for eventuell korrektur og som legges ved saken ved innsending.

Prosessen for medvirkning fra befolkningen legges opp av plankonsulenten, avhengig av planforslagets virkninger både innenfor planområdet og for omgivelsene rundt. I mer omfattende saker kan det arrangeres informasjonsmøte, eventuelt i form av en uformell åpen kontordag. Kommunens saksbehandler bør være til stede om ikke annet er bestemt.

I de saker der barnas representant i bygningsrådet tilrår det, skal det organiseres en egen medvirkningsprosess med barn og unge, hvor kommunens barnerepresentant skal bistå.

Komplett planforslag

Godkjenning av digitalt plankart (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

Plankart skal teknisk godkjennes av kommunens geodataavdeling både på datateknisk struktur og utforming.

Det vises til kommunens veileder for framstilling og kontroll av digitalt plankart.

Adresse for innsending av digitalt plankart: skriv "plankartdata" i emneteksten

Mal tegnforklaring i A1 og Mal tegnforklaring i A3

Sende inn komplett planforslag (ansvar: Privat forslagsstiller)

Adresse for innsending av komplett planforslag:

Maksimal mengde data pr. e-post er 25 Mb. Dokumenter skal ha pdf/a-format. Planbestemmelser og planbeskrivelse må også følge i Word-format. Størrelsen på dokumenter må søkes redusert mest mulig.

Planforslag som ikke er komplett etter loven og til kravene under, kan ikke bli tatt opp til behandling før det er endret/supplert. Materialet skal være 100 % entydig og lett lesbart. Skrift må være minimum 10 pkt. Dokument merket med stjerne* er obligatoriske for alle saker, ellers etter avtale.

* Oversendelsesbrev

Skal være tydelig merket ”Komplett planforslag”, være signert av plankonsulent og ha komplett liste over alle vedlegg.

* Plankart

Plankart i digital form i målestokk 1:1000, i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3, og i pdf-versjon. Plankart skal være teknisk godkjent av Trondheim kommune, enhet for kart og arkitektur.

* Planbestemmelser

I henhold til mal og i samsvar med § 12-7 i plan- og bygningsloven. Det vises også til eksempelsamling for planbestemmelser i denne veilederen.

* Planbeskrivelse

I henhold til mal.

* Oversiktskart

Med inntegning av plangrense, målestokk og tydelig påsatte navn. Alle navn som benyttes i planbeskrivelsen skal være påført oversiktskartet.

* Overordnet ledningsplan

* Illustrasjoner

Planforslaget skal illustreres i henhold til Trondheim kommunes illustrasjonsveileder for plansaker.

* Utredninger

Større utredningsrapporter som er en del av beslutningsgrunnlaget skal alltid ha et kort sammendrag med konklusjoner og beskrivelse av hva disse betyr for planen, og eventuelle forslag til avbøtende tiltak.

Det bør utarbeides en kort sammendragsrapport for større rapporter med konsekvensutredninger og risiko- og sårbarhetsanalyser.

* Kopi av varslingsannonse og varslingsbrev

Annonse påført navn på avis og dato, kopi av brev med adresseliste.

* Kopi av alle innkomne innspill etter varslings- og samrådsprosess

Også møtereferat fra samrådsmøter.

Planbeskrivelsen skal utarbeides med utgangspunkt i Reguleringsveileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet (september 2022).

Aktuelle tema i en reguleringssak finnes i stikkordsoversikten i kommunens mal for planbeskrivelse Mal for planbeskrivelse i pdf og Mal for planbeskrivelse i odt

Reguleringsbestemmelsene skal utarbeides med utgangspunkt i nasjonal mal for reguleringsbestemmelser.

Supplering (ansvar: Privat forslagsstiller, kommune)

Når komplett planforslag er mottatt, vil byplankontoret sjekke om materialet er levert etter lovens krav.

Dersom innkommet materiale ikke er tilstrekkelig, blir det sendt et tilbakemeldingsbrev om dette og bedt om supplering fra plankonsulenten.

Tidsfrist for behandling stopper etter at dette brevet er sendt. Når planmaterialet vurderes som komplett i samsvar med loven, kan planforslaget tas opp til behandling.

Saksbehandler vil også vurdere om planforslaget holder nødvendig planfaglig kvalitet.

Dersom planforslaget ikke kan anbefales godkjent lagt ut til offentlig ettersyn på grunn av for dårlig planfaglig kvalitet, kan det likevel behandles dersom planmaterialet er komplett.

Plankonsulent vil få beskjed om en eventuell anbefaling om avvisning før saken fremmes til behandling, og kommunen kan da tilby veiledning med sikte på å komme fram til en løsning som kan anbefales. Dersom saken skal drøftes videre, må det avtales ny behandlingsfrist. Plankonsulent må gi kommunen snarlig beskjed om det er ønskelig å drøfte planforslaget videre.

Plankonsulent har likevel rett til å få lagt fram sitt komplette forslag for behandling dersom det ikke er vesentlig i strid med overordnet plan. Dersom bygningsrådet avviser å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn kan planforslaget legges fram for bystyret som kan avgjøre om saken likevel skal legges ut til offentlig ettersyn.

Behandling

Vedtak om høring og utlegging til offentlig ettersyn (ansvar: Kommune)

Når innsendt planforslag er komplett og konklusjonen er avklart, skriver byplankontoret et saksframlegg for behandling av saken fram til offentlig ettersyn.

Det er plankonsulentens plan som skal beskrives, men i mange tilfeller må den innsendte planbeskrivelsen omarbeides noe, blant annet forkortes. Dersom det foreslås endringer av det innsendte planforslaget, tas det kontakt med plankonsulent for å komme fram til enighet om forslaget.

Dersom det ikke oppnås enighet vil kommunen legge fram saken med negativ innstilling eller eventuelt fremme et alternativt planforslag. Det betyr at plankonsulentens plan avvises. Før kommunen fremmer et alternativt forslag, skal plankonsulent ha anledning til å uttale seg om dette. Uttalelsen vil bli referert i saksframlegget.

Kommunedirektøren vil legge planforslaget fram for politisk behandling i bygningsrådet når:

 • planforslaget anbefales avvist
 • planforslaget har store samfunnsmessige konsekvenser
 • planforslaget er vesentlig i strid med overordnede planer og prinsipper
 • det er stor allmenn interesse for saken

For øvrig behandles saken administrativt av byplansjefen med delegert myndighet.

Høring (ansvar: kommune)

Byplankontoret legger saken ut til offentlig ettersyn og sender den på høring.

Lovpålagt frist for merknad er minimum 6 uker.

Statsforvalter og fylkeskommune skal alltid ha reguleringssaker til høring. Øvrige statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner får oversendt saken etter behov.

Innsigelse til planforslaget fra overordnet myndighet skal være sendt inn innen høringsfristen.

Kommunale enheter får vedtaket til orientering.

Øvrige berørte parter får også tilsendt høringsbrev.

Kommunens nettside for kunngjøring av arealplaner

Vurdering av merknader (ansvar: Privat forslagsstiller, kommune)

Etter at høringsfristen er utløpt, tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget.

Plankonsulent gis normalt anledning til å kommentere merknadene og selv foreslå endringer av planen.

Dersom det foreligger innsigelse i samsvar med plan- og bygningslovens § 5-4, vil kommunen forsøke å finne løsning med innsigelsesmyndigheten. Plankonsulent og/eller forslagsstiller skal ikke delta på møte med innsigelsesmyndigheten, men kan bidra med å endre/supplere materialet slik at innsigelsen kan løses. 

Dersom kommunen fremmer et planforslag som plankonsulent/forslagsstiller er uenig i, gis det anledning til å komme med merknad til kommunens forslag.

Dersom planen endres vesentlig som følge av merknader, må den legges ut til nytt offentlig ettersyn. Dersom endringene gjelder kun enkelte berørte parter, kan det være tilstrekkelig å gi disse partene anledning til å uttale seg om forslaget innen en frist (begrenset høring).

Endring av plankart før sluttbehandling (ansvar: Privat forslagsstiller, kommune)

Kommunen produserer plankartet for sluttbehandling. Plankonsulent må sende inn eventuelt endret plankart og endrede SOSI-filer før plankartet kan produseres.

Vedtak om godkjenning (ansvar: kommune)

Kommunedirektørens innstilling blir offentlig og kan ses på kommunens nettside.

Bygningsrådet behandler reguleringsforslaget på bakgrunn av kommunedirektørens saksframlegg og vedtar forslag til innstilling.

Areal- og samferdselskomiteen vedtar innstilling til bystyret.

Bystyret vedtar planen.

Dersom det foreligger en uløst innsigelse, og bystyret likevel vedtar planforslaget, må planen gjennom formell mekling hos Statsforvalteren. Dersom man ikke kommer fram til en løsning hos Statsforvalteren, vil saken bli endelig avgjort i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Bystyret kan avise saken. Bystyret kan også vedta endringer. Dersom endringene er omfattende, må saken legges ut på nytt offentlig ettersyn.

Kunngjøring og klage (ansvar: kommune)

Kommunen kunngjør reguleringsvedtaket, varsler berørte parter om vedtaket og opplyser om klageadgang og klagefrist. Det sendes eksemplar av signert kart og bestemmelser til Statsforvalter og fylkeskommune.

Reguleringssaken arkiveres i kommunens saksarkiv. Plankart og reguleringsbestemmelser arkiveres elektronisk i kommunens digitale planregister.

Alle reguleringsvedtak kan påklages. Klagefrist er 3 uker etter kunngjøring.

Eventuell klage på reguleringsvedtak forberedes administrativt i kommunen før den oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Kommunens nettside for kunngjøring av arealplaner

Gebyr

Betale gebyr (ansvar: Privat forslagsstiller)

Dersom ikke annet er avtalt, skal forslagsstiller betale behandlingsgebyr for behandling av private planforslag etter Trondheim kommunes gebyrreglement for saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Priser - plan- og bygningstjenester

I oppstartsmøte kan det avtales om andre enn tiltakshaver skal betale gebyret, eller om gebyrreglene skal fravikes helt eller delvis.

Det kan også søkes om reduksjon.

Gebyrkrav blir sendt ut etter oppstartsmøte og etter første vedtak.

Veiledere

Trondheim kommunes veiledere for arealplanlegging
Barnetråkk i Trondheim kommune

Etablere grunnlagsdata for planlegging av barnetråkk

Regelverk

Lov og forskrift
Nasjonal produktspesifikasjon

Miljøverndepartementet har vedtatt et mer detaljert regelverk for hvordan planene skal utformes og presenteres i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.

Departementets veiledere

Utfyllende informasjon om utforming av arealplaner finnes i Miljøverndepartementets veiledningsmateriell:

Trondheim kommune kommer inn under lovens krav om digitalt planregister. Kommunen krever at digital utgave av plankartet i private reguleringsforslag skal være teknisk godkjent av enhet for kart og arkitektur før planforslaget regnes som komplett innsendt.

Andre veiledere

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for veilederen

Sist oppdatert: 18.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward