Plangrunnlag

Plangrunnlag

Plan- og bygningsloven omfatter bestemmelser om kommunens plangrunnlag. Nedenfor er det gjort rede for hvilke typer planer kommunen har og hva disse planene i hovedsak inneholder.

Reguleringsplan

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Disse planene gir flest konkrete føringer for byggetiltak, for eksempel plassering (byggelinje/-grense), høyde, utnyttelse, takform, utforming, rekkefølgekrav og så videre.

Gjeldende reguleringsplan finnes via kommunens karttjenesten.

Hvis du ønsker å gjennomføre et tiltak som er i strid med reguleringsplanen, må du enten søke dispensasjon eller foreta en omregulering.

Kommuneplan

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Kommuneplanen ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og omfatter alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Planen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Kommuneplanens arealdel er en oversiktlig arealplan for hele kommunen. Planen utarbeides for en 12 års periode og skal rulleres hvert fjerde år. Planen fastsetter hvilke områder som kan bygges ut. Den bestemmer hvilke prinsipper og forutsetninger som skal ligge til grunn for den mer detaljerte planleggingen av utbyggingsprosjekter, samt vern og bruk av arealer.

Kommunedelplan

Kommunedelplan er en oversiktlig arealplan for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema for eksempel friluftsliv eller transportpolitikk. Kommunedelplanene utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel. Der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene gjelder kommuneplanens bestemmelser.

I de tilfeller det er motstrid mellom de forskjellige plantypene fremgår det av bestemmelsene hvilken plan som er overstyrende. Helt generelt er dette oftest den siste vedtatte planen.

Relevant lovverk

Pbl kapittel 11. Kommuneplan

Pbl kapittel 12. Reguleringsplan

Sist oppdatert: 02.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward