Hjem Helse og omsorgPårørendestøtte

Pårørendestøtte

Hvis du har tatt på deg særlig tyngende omsorg for noen som trenger det, kan du be om at kommunen setter inn tiltak som skal gjøre omsorgsbyrden din lettere. De ulike tiltakene som kommunen kan sette inn, kalles for pårørendestøtte.

Omsorgsstønad, avlastningstiltak og opplæring og veiledning, er eksempler på pårørendestøtte. Tiltakene er uavhengig av hvilken diagnose den som mottar omsorgen har. 

Vilkår for å få pårørendestøtte

Hvis du har tatt på deg et såkalt “særlig tyngende omsorgsarbeid”, er kommunen pliktig til å tilby deg nødvendig pårørendestøtte. Det er helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten i bydelen din som avgjør om du har rett til pårørendestøtte, og hvilke tiltak du får.

Vi vil vurdere om omsorgsarbeidet du gjør er særlig tyngende, om det er det beste for den som trenger omsorgen og om de oppgavene du gjør er nødvendige helse- og omsorgstjenester. Vi skal også legge stor vekt på hva du, og den du gir omsorg til, mener når vi vurderer hvilke tiltak som er aktuelle.

Særlig tyngende omsorgsarbeid

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir
Nødvendige helse- og omsorgstjenester

Det er kun oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester, som kommunen legger til grunn når vi vurderer om du skal få pårørendestøtte. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, måtte kommunen ha gitt tjenesten.

Eksempler på helse- og omsorgstjenester kan være helsehjelp, praktiske oppgaver i hjemmet, stell og pleie, hjelp til fritidsaktiviteter, eller institusjonsopphold.

Det er vanskelig å gi en nøyaktig beskrivelse av hva nødvendige helse- og omsorgstjenester er. Men kommunen skal tilby tjenester på et forsvarlig nivå, basert på en individuell helse- eller sosialfaglig vurdering av den enkeltes behov. Det vil derfor variere hva som regnes som nødvendige tjenester i hver enkelt sak.

De ulike tiltakene

Avlastning

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Avlastning kan gis på mange ulike måter. Men de viktigste tiltakene vi har i Trondheim kommune er privat avlastning og avlastningsopphold. Privat avlastning innebærer at en privatperson engasjeres av kommunen som avlaster og tar over omsorgen i perioder. Ved et avlastningsopphold vil den som mottar omsorgen få et midlertidig opphold enten på et helsehus (for eldre) eller i en avlastningsbolig (for barn og voksne).

I tillegg kan kommunen innvilge andre tjenester med formål om å avlaste deg som pårørende. Dette kan for eksempel være praktisk hjelp i hjemmet, støttekontakt eller andre fritidstilbud eller dagtilbud.

Avlastning er gratis.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse som kommunen gir til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er det samme som det som tidligere ble kalt omsorgslønn.

Opplæring og veiledning

Alle enhetene i kommunen har en generell informasjonsplikt om sitt fagområde. Det vil si at alle som har behov for det, skal få nok informasjon til å kunne ivareta sine rettigheter og plikter.

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter. Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

 • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
 • å arbeide forebyggende med din helsesituasjon
 • hvilke rettigheter du har som pårørende
 • hvilke pårørendetilbud som finnes

Hvordan søke om pårørendestøtte

Hvis den du gir omsorg til er under 18 år, kan du sende en skriftlig søknad til Barne- og familietjenesten i bydelen din for å søke om tjenester til deg som pårørende. Hvis vedkommende er over 18 år, må du sende søknaden til Helse- og velferdskontoret i bydelen din. Du kan bruke kommunens søknadsskjema, hvis du ønsker det.

I søknaden er det fint om du spesifiserer hvilket tiltak du søker på. Du bør vise til hvilke utfordringer den du gir omsorg til har, hvilke oppgaver du gjør og omfanget av disse. Det er også en fordel om du kan beskrive på hvilken måte omsorgen du gir virker belastende på deg. Du bør også oppgi om den du gir omsorg til mottar hjelpestønad fra Nav.

Du kan ta kontakt hvis du trenger hjelp til å søke. Husk å få samtykke til å søke, fra den du gir omsorg til.

Klage på vedtaket

Du har rett til å klage på vedtaket du får om pårørendestøtte. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Du må sende klagen til den enheten som har fattet vedtaket, som skal vurdere klagen først. Hvis helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Fylkesmannen i Trøndelag som behandler den.

Tilbud til pårørende

Pårørende til personer med demens

Sist oppdatert: 30.04.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?