Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til kreftpasienter i alle faser av sykdommen, deres pårørende og etterlatte.

Tilbudet vårt

Tilbudet består i hovedsak av samtaler, informasjon, råd og veiledning og formidling av kontakt med relevante tilbud og tjenester til voksne, ungdom og barn.

Ta kontakt med kreftkoordinator i kommunen for

  • en uforpliktende samtale
  • å få støtte, råd og veiledning
  • å få informasjon om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn

Du trenger ingen henvisning og det er gratis.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator er Inger Peggy Storvik.

Telefon: 97 99 62 77 (du kan ringe eller sende sms)

E-post: inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no

Kreftkoordinator kan også treffes på Vardesenteret i Mauritz Hansens gate 1F på St. Olavs hospital hver torsdag mellom kl. 10.00-14.00.

Andre tjenester og tilbud

Tjenester i kommunen

Psykisk helse og mestring

Friskliv og mestring

Mestringskurset Fatigue etter kreft

Pårørendetreff

Øya helsehus

Kommunalt palliativt team

Fysioterapi

Individuell plan

Infosenteret for seniorer

Middag på døra

Den kulturelle spaserstokken

Andre tjenester

Har du behov for andre kommunale tjenester, kan du ta kontakt med helse- og velferdskontoret i bydelen din.

Støtte til pårørende

Trondheim kommune har tilbud og tjenester for å gi støtte til pårørende.

Avlastning

Formålet med avlastning er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Det er mange måter å gi avlastning på. Avlastning er gratis.

Informasjon om avlastning.

Opplæring og veiledning

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter.

Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

  • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
  • å arbeide forebyggende med helsesituasjonen din
  • hvilke rettigheter du har som pårørende
  • hvilke pårørendetilbud som finnes

Økonomiske stønader til pårørende

Hjelpestønad

Omsorgsstønad

Pleiepenger i livets sluttfase

Andre tilbud

Pårørendesenteret

Mental helse hjelpetelefon

Barn og unge som pårørende

Tilbud fra Trondheim kommune

Ulike tilbud ved Kreftforeningen:

Ung pårørende

Snakk med barna om sykdom i familien

Rehabilitering

Kommunal kreftrehabilitering ved Nidarvoll helsehus

Unicare Røros - rehabilitering for kreftrammede

LHL-klinikken på Lade

Tilbud utenfor kommunen

Vardesenteret - en møteplass for kreftrammede og pårørende

Ulike tilbud ved Kreftforeningen:

Montebellosenteret

Frivillighetssentraler

Røde kors besøksvenn (søknadsskjema)

Lukas hospice

Den norske kirke og andre trossamfunn

For ansatte

Fagnettverk av ressurssykepleiere innen kreft og palliasjon

Kommunen har, i samarbeid med St. Olavs hospital og Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge, opprettet et fagnettverk av ressurssykepleiere i kreft og palliasjon.

Nettverket består av ca. 120 sykepleiere, hvorav ca. 100 sykepleiere er fra kommunen. Nettverket skal bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i hele sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

Ressurssykepleier opparbeider seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør hen i stand til å fremme kvalitet på kreftomsorg og palliasjon gjennom planmessig kompetanseheving og klinisk virksomhet på arbeidsplassen.

Kompetanseheving gis i form av introduksjonskurs, palliasjonskurs, nettverkssamlinger og mulighet for hospitering ved aktuelle avdelinger.

Sist oppdatert: 21.01.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242