Nidelven hjemmetjeneste

Illustrasjonsfoto av tjenestebil

Kontakt Nidelven hjemmetjeneste

Se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Felles brukerråd for Midtbyen og Heimdal

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenester med flere, skal ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.

Nidelven hjemmetjeneste tilhører brukerrådet ved Midtbyen og Heimdal bydel.

Nyttige linker for deg som er bruker eller pårørende av tjenesten

Ressurssenter for demens

Ressurssenter for hørsel og syn

Pårørendestøtte

Råd til kreftrammede

Infosenteret for seniorer

Pårørendesenteret

Løkkan frivillighetssentral

Psykisk helse

Kulturtilbud for seniorer i Trondheim kommune

Samleside for helse- og omsorgstilbudet i Trondheim kommune

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som allerede mottar hjemmetjenester fra Trondheim kommune.

Saupstad hjemmetjeneste jobber aktivt med hverdagsrehabilitering. Dette er opptrening for en gruppe brukere som klarer seg mye selv, men som trenger hjelp til å trene seg opp på noen områder. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål.

Når vi jobber med hverdagsrehabilitering, jobber vi tverrfaglig med ergo- og fysioterapitjenesten. Hjemmetjenesten har ansvaret for å avdekke behovet og henvise.

Hva kan du forvente av oss? Vi kommer hjem til deg og gjør en kartlegging sammen. På bakgrunn av dette hjelper vi deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Hva forventer vi av deg? Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Visste du at eldre kan holde seg i form gjennom hverdagslige aktiviteter som å handle, klippe plen og stelle hus og hage?

Video om hverdagsrehabilitering i Trondheim kommune

Google site - Hverdagsmestring

Forebyggende trening i hjemmet

Forebyggende trening i hjemmet er en tjeneste til deg som bruker av hjemmetjenesten som har behov for videreføring etter hverdagsrehabilitering, avsluttet fysioterapi/ergoterapi eller oppfølging fra rehabiliteringsteam for å forebygge fysisk tilbakefall.

For at du skal kunne få denne tjenesten må det være vurdert at du ikke kan benytte deg av andre tilbud (frivillige, treningsgrupper, treningssenter, aktivitetsvenn, dagsenter osv.).

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål vedrørende dette.

Bistand fra Nidelven hjemmetjeneste

Nidelven hjemmetjeneste har ansvar for den hjemmebaserte tjenesten i Midtbyen bydel. Personalet som jobber ved Nidelven hjemmetjeneste yter tjenester til hjemmeboende i bydelen og vi har vårt eget aktivitetstilbud for seniorer. Det heter Sommervollen og det ligger i Ilsvika, Mellomila 82.

De som jobber her er sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, studenter og lærlinger som har fokus på kvalitet og kompetanse. Hjemmetjenesten samarbeider godt med fysio- og ergoterapitjenesten.

Vi ønsker å skape samarbeid med deg basert på tillitt, trygghet og omsorg. Vi møter deg med respekt og verdighet. Dine ønsker og behov skal bli tatt på alvor.

  • Vi er uniformerte og viser uoppfordret legitimasjon.
  • Dersom hjelpen er mer enn 30 minutter forsinket, skal vi ringe deg og gi beskjed.
  • Du får tildelt en primærkontakt som vil stå sentralt i den hjelpen du får.
  • Du skal bli møtt av ansatte som har fått opplæring i den jobben de skal utføre.
  • Vi utfører tjenesten ut i fra vedtak (helse- og velferdskontor), som forteller hvilken hjelp og omfang av hjelp som skal gis.
  • Vi har taushetsplikt, men vi ber om ditt samtykke, dersom det er behov for å innhente informasjon fra andre samarbeidspartnere.

Søke jobb hos oss?

Nidelven hjemmetjeneste er stadig på jakt etter dyktige og kompetente medarbeidere. Søk hvis du er sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider, og har lyst til å bli en del av vårt flotte team! Vi ønsker også ekstravakter som har begynt på en helsefaglig utdanning.

Vi har et veldig godt arbeidsmiljø på Nidelven, i 2016 vant vi Arbeidsmiljøprisen. Vi mener et godt arbeidsmiljø er viktig for å yte best mulig hjelp til våre brukere.

Send en e-post til enhetsleder for å avtale en uformell prat.

Her kan du se Trondheim kommunes rekrutteringsfilm.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidelven hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Avdelingsledere:

TK-kode: 073760

Sist oppdatert: 04.03.2022

073760

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3