Kommunalteknikk

Marinen 2022 - foto: Glen Musk

Kontakt Kommunalteknikk

Finn ansatt og se kart

Kontakt Kommunalteknikk

Har du spørsmål til Kommunalteknikk, setter vi pris på om du tar kontakt med oss på e-post: . Alternativt kan du ta kontakt med oss på telefon mellom kl 10.00 og 11.00 på hverdager.

Om enheten

Kommunalteknikk har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom og grønnstruktur, kommunal avfallshåndtering, veg, vann- og avløpsanlegg. Dette innebærer forvaltning, planlegging, samt bestilling av utbygging og vedlikehold av kommunale anlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse og SHA.

Enheten har seks fagavdelinger; veg, VAR utvikling og forvaltning, VA prosjektgjennomføring, byrom og grønnstruktur, geoteknikk og byggeledelse/SHA. Enheten har cirka 100 ansatte og ledes av teknisk sjef Tomas Eidsmo.

Veg

Kommunalteknikk - Avdeling veg, har ansvar for å utvikle det kommunale vegnettet i Trondheim. Vi prioriterer nyanlegg innenfor rammen av det kommunale vegbudsjettet. Enheten godkjenner tekniske planer.

Her kan du lese mer om veger i Trondheim kommune:

VAR utvikling og forvaltning

Kommunalteknikk, VAR utvikling og forvaltning, eier og forvalter vann-, avløps- og renovasjonsanleggene i Trondheim kommune. Vi har overordnet ansvar for VAR-systemet samt planlegging anlegg.

Her kan du lese mer om vann- og avløpstjenester i Trondheim kommune:

Trondheim kommunes sider om avfall

Trondheim Renholdsverk AS, med informasjon om husholdningsrenovasjon

VA prosjektgjennomføring

Avdeling VA prosjektgjennomføring er ansvarlig for gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter på VA-området. Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033 danner grunnlaget for den overordna og langsiktige styringen av området, og vi planlegger, prosjekterer og bygger vann- og avløpsanlegg:

  • Bygging av nye VA-anlegg
  • Fornying av ledningsnettet
  • Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere av infrastruktur; Miljøpakken, Statens vegvesen og Fylkeskommunen.

Kommunalteknikk utvikler og bygger ledningsanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og renseanlegg. Vi har også oppgaver knyttet til åpning av bekker, erosjonssikring av vassdrag, oppfølging av miljøtilstand i vassdrag, oppfølging av vannforskriften samt overvåking av drikkevannskilder og nedbørsfelt.

Byrom og grønnstruktur

Avdeling for byrom og grønnstruktur har blant annet ansvar for byens parker, lekeplasser og bynære grøntområder/friområder.

Avdelingen utgjør kommunens kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og trekkes inn i ulike prosjekter der denne kompetansen er en naturlig bidragsyter.

Virksomheten/tjenester:

Prosjektering, prosjektledelse og godkjenning av planer ved utbygging av kommunale parker, friområder, lekeplasser, byrom, m.m.

Landskapsarkitektfaglige bidrag i prosjekter på andre fagområder som for eksempel miljøpakkeprosjekter, veiprosjekter og uteareal for skoler og barnehager.

Geoteknikk

Vi har en geoteknisk avdeling som har ansvar for å gjennomføre grunnundersøkelser.

På Trondheim kommunes nettsider om grunnforhold finner du blant annet informasjon om grunnundersøkelser, geotekniske rapporter og kommunens kartløsning om grunnforhold.

Byggeledelse og SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

Avdelingen ivaretar byggeledelse i forbindelse med kommunens infrastrukturprosjekter innenfor vei, vann- og avløpsnett. I tillegg ivaretas byggeledelse innenfor grøntområder og offentlige friområder.

Byggelederne følger også opp private utbyggingsområder der kommunen overtar ny kommunal infrastruktur.

Vi leverer SHA-rådgivning til prosjektene for å ivareta vårt ansvar og våre plikter som byggherre i henhold til Byggherreforskriften. Faggruppen står også for utvikling av metodikk og støtteverktøy for prosessen med SHA-styring i prosjektene og bistår med opplæring og støtte til hele tjenesteområdet.  Faggruppen er organisatorisk plassert hos Kommunalteknikk, men arbeider for flere enheter i Trondheim kommune.

Produksjonsstøtte

Avdelingen leverer rådgivnings- og støttetjenester på Kommunalteknikk til de andre fagavdelingene: 

  • merkantile tjenester
  • kommunikasjon
  • regnskap, prosjektstyring og økonomi
  • offentlige anskaffelser, hovedsakelig innenfor bygg og anlegg
  • kvalitet og avvikshåndtering
  • klima og miljø

Organisasjonskart

Organisasjonskart Kommunalteknikk

Prosjekteringsverktøy

Trondheim kommune har laget nyttige verktøy for prosjektering og bygging av anlegg.

Planer

Prosjekt

Informasjon om noen av våre prosjekt finner du her:

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kommunalteknikk, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 672000

Adresse: Prinsens gate 1C, 7013 TRONDHEIM

Leder

Tomas Eidsmo
Teknisk sjef

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Noemi Ambauen

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Lars Einar Aune

Rådgiver anskaffelser

Telefon:

E-post:

Ingeborg Lien Aunsmo

Student

Telefon:

E-post:

Maria Barrio

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Hilde Bellingmo

Rådgiver VA

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lorentz Bjørgan

Byggeleder

Telefon:

E-post:

John Bjørndal

Geoingeniør

Telefon:

E-post:

Camilla Østerlie Borgersen

Planlegger

Telefon:

E-post:

Nina Elisabet Brenne

Prosjektleder landskapsarkitek

Telefon:

E-post:

Annike Sætervik Brouwer

Rådgiver økonomi

Telefon:

E-post:

Aleksander Gaulin Brovold

Byggeleder

Telefon:

E-post:

Roberto Contreras

Prosjektleder veg

Telefon:

E-post:

Pranab Raj Dhakal

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Arnt Ove Dragsten

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Kristian Magne Dragsten

Byggeleder

Telefon:

E-post:

Tove-Nanny Edvardsen

Prosjektleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Andreas Ellingsson

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Anne Tora Elmenhorst

Saksbehandler

Telefon:

E-post:

Håkon Fure

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Jan Ove Furunes

Byggeleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Erlend Gammelsæter

Trainee VA

E-post:

Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg

Prosjektleder

Direktetelefon:

E-post:

Julie Maria White Gjerde

Planlegger

Telefon:

E-post:

Knut-Ivar Græsdal

Byggeleder

Telefon:

E-post:

Kevin Grønvik

Kontrollør

Telefon:

E-post:

Geir Ketil Grøtan

Byggeleder

Telefon:

E-post:

Ingunn Grøtte

Rådgiver kommunikasjon

Telefon:

E-post:

Carolina Berg Hagen

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Solveig Therese Halonen

Prosjektleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Halvorsen

Fagansvarlig SHA

Telefon:

E-post:

Rune Halvorsen

Konsulent SHA- rådgiver

E-post:

Berit Johanne Hanger

Saksbehandler

Telefon:

E-post:

Mona Hansen

Prosjektkonsulent

Telefon:

E-post:

Unni Elisabeth Hansen

Prosjektkonsulent

Telefon:

E-post:

Magnus Nygaard Haugen

Byggeleder

Telefon:

E-post:

Tove Haugland

avd.led. Byrom & grønnstruktur

Telefon:

E-post:

Madeleine Frostad Hermo

Sommervikar Renovasjon

Telefon:

E-post:

Sissel Herstad

Avdelingsleder veg

Telefon:

E-post:

Brage Hertzenberg-Nafstad

Planlegger

Telefon:

E-post:

Håkon Hofstad Hojem

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Eli Holen

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Hege Christine Holsæter

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Sissel Hovin

Prosjektleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tom Øivind Husby

SHA- Rådgiver

Telefon:

E-post:

Kristin Høiem

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Rannveig Høseggen

Ingeniør III

Telefon:

E-post:

Lars Erik Hårberg

Ingeniør III

Telefon:

E-post:

Helene Ilvang

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Aamir Ilyas

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Sayed Ali Jafari

Lærling Service - og adm.faget

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Heidi Jentoft

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Birgitte G Johannessen

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Anette Skjæret Johansen

Merkantil

Telefon:

E-post:

Jonny Johansen

SHA- Rådgiver

Telefon:

E-post:

Hans Magnus Hassel Johnsen

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Linn Cathrin Josephson

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Borghild Hårstad Karlsson

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Jawerya Aeman Kiani

Sommervikar Renovasjon

Telefon:

E-post:

Benedicta Kiplesund

Prosjektleder

Direktetelefon:

E-post:

Lage Kjeka

Sommervikar VAR

Telefon:

E-post:

Tarald Kjensjord

Ingeniør III

Telefon:

E-post:

Roald Klausen

Seniorrådgiver

Telefon:

E-post:

Gunnar Klokkerhaug

Byggeleder

Telefon:

E-post:

Ingrid Krabbestig

Konsulent ledningskart

Telefon:

E-post:

Maria Huse Kvam

Konsulent ledningskart

Telefon:

E-post:

Kristin Langset

Prosjektkonsulent

Telefon:

E-post:

John Leirvik

Ingeniør

Telefon:

E-post:

Magnhild Lunde

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Caroline Lykke

Kontorfagarbeider m/fagsk 1 år

Telefon:

E-post:

Liv Åshild Lykkja

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Margot Bolstad Lynum

SHA- Rådgiver

Telefon:

E-post:

Alejandra Madero Perez

Prosjektleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Maren Blomset Malvik

avdelingsleder prosjekt

Telefon:

E-post:

Amir Mandzuka

Byggeleder

Telefon:

E-post:

Ingrid Marklund

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Ingrid Mathillas

Sommervikar VAR

Telefon:

E-post:

Willy Meyer

Byggeleder

Telefon:

E-post:

Jorunn Munkeby

Prosjektleder

Direktetelefon:

E-post:

Kjersti Myhr

Saksbehandler

Telefon:

E-post:

Veronica Nilsson

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Bjørn Nordvik

Ingeniør II

Telefon:

E-post:

Gro Heidi Norvoll

Merkantil

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kalombo Valliante Nyembwe

Trainee

Direktetelefon:

E-post:

Mari Olden

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Seema Pandey

Byggeleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Laure Pascual

Rådgiver klima

Telefon:

E-post:

Håkon Pedersen

avdelingsleder VAR

Telefon:

E-post:

Jørn Pettersen

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Kristine Lagesen Richardsen

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Stine Irene Ruud

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Bård Sand

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Torunn Haugen Sandvik

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Frode Andrew Selvik

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Elin Silnes

Samfunnsvit.II

Direktetelefon:

E-post:

Tor Eilif Sjømark

Avdelingsleder Byggeledelse

Telefon:

E-post:

Hege Sneisen

Prosjektkonsulent

Telefon:

E-post:

Hans Peter Solbakk

Sommervikar VAR

Telefon:

E-post:

Roar Solem

Byggeleder

Telefon:

E-post:

Sofie Svingen Solheim

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Marit Solum

Prosjektleder

Direktetelefon:

E-post:

Oddbjørn Stubban

Saksbehandler

Telefon:

E-post:

June Stubmo

Kvalitetsrådgiver

Telefon:

E-post:

Lise Svendsen

Rådgiver anskaffelser

Telefon:

E-post:

Trond Hunsrød Syvertsen

Ingeniør II

Telefon:

E-post:

Åse Karen Søreng

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Elisabeth Cathrine Sørli

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Knut Helge Togstad

Avdelingsleder prod.støtte

Telefon:

E-post:

Tonje Tveitdal

Fagarbeider VAR

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Gnanavalluvan Vettivel

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Silje Marie Våge

Sommerstudent VA

Telefon:

E-post:

Eline Bjelland Walleraunet

Rådgiver III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Helene Welde

Rådgiver, anskaffelser

Telefon:

E-post:

Erlend Wold

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Tore Christian Waack

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Pauline Zimmermann

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Hanna Granerud Øverås

Rådgiver anskaffelser

Telefon:

E-post:

Atle Aaserud

Byggeleder

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 06.06.2024

672000

Fant du det du lette etter?